Svenskt Trä vill skapa branschstandard för träbyggnadsteknik

Svenskt Trä har tagit fram informationsmaterial för hanteringen av virke vid byggen, detta för att skapa ett slags branschstandard så att vi får en god träbyggnadsteknik i Sverige. Informationen behandlar hur materialet ska hanteras från bygg- och trävaruhandeln fram tills dess att det är inbyggt i konstruktionen. Exempelvis är fuktkvoten en viktig del i detta, virket ska exempelvis skyddas från nederbörd, markfukt och solstrålning.

Informationsmaterialet består av broschyren Hantera virket rätt samt en dekal, bägge skickas med följesedeln när virket levereras till byggarbetsplatsen. Dekalen fästs på virkespaketet och därefter kan ansvariga fylla i dess fuktkvot vid leverans samt läsa instruktioner om hur det ska hanteras.