Många lågenergihus förlustprojekt

Passivhus som ligger norr om Paris.

Passivhus som ligger norr om Paris. Foto: Karawitz Architecture

Det är så komplext att bygga energisnålt att bara var fjärde lågenergihus når upp till kraven.

Boverkets studie av lågenergihus visar att det är svårt att bygga energisnålt. Ämnet utreds just nu hos myndigheten och Hallands Nyheter har passat på att fråga energiexpert Stefan Norrman huruvida resultaten de kommit fram till hittills visar ifall det är lönsamt att bygga ett lågenergihus.

– Det går att bygga lågenergihus som når målen, men det är inte lätt. Många lyckas inte trots höga ambitioner, säger Stefan Norrman.

Komplexiteten i konstruktionen gör det nämligen svårt att lyckas. Ett välbyggt lågenergihus uppnår de högt ställda energikraven, medan ett med ett sämre utförande får betydligt svårare att prestera på rätt nivå. Hälften av husen i Boverkets fördjupade studie uppnår inte ens energikraven för vanliga hus, och endast var fjärde hus i grundstudien uppnår energikraven som ställs på lågenergihus.

Stefan Norrman räknar upp exempel på anledningar som kan vara orsaken till att huset inte når sin fulla potential:

  • Köldbryggor och läckage
  • Svaga punkter i isoleringen
  • Dåligt utförande
  • För hög ventilation
  • Att innertemperaturen skiljer någon grad från beräkning

Hans svar på frågan huruvida det är lönsamt att bygga ett lågenergihus är "tveksamt" - förutsatt att huset planeras och byggs felfritt kan det bli det. Men kostnadsökningen för att bygga lågenergihus istället för vanligt hus uppskattas till 10-15 procent vilket gör att ett hus som inte uppnår energikraven blir ett förlustprojekt för husbyggaren. Och det är heller inte alla hus som hämtar hem kostnadsökningen inom en rimlig tid.

– Utifrån undersökningar vi redan har gjort, så skulle jag säga att det hänger på gränsen. I några fall är det ekonomiskt lönsamt, men i många fall inte.

Källa: Hallands Nyheter