Tillbyggnad

Konflikt om tillbyggnad nära flygplats

Flygplats överklagar bygglov på grund av att huset ligger inom störningszon 3.

En husägare i Romme vill bygga till sitt 85 kvadratmeter stora hus med totalt 245 kvadratmeter, vilket är så pass omfattande att det räknas som ett nybygge. Tillbyggnaden har hunnit vara ute på remiss och fått bygglov, men nu väljer ändå Dala Airport och Dalaflyget att överklaga till länsstyrelsen. De menar på att eftersom huset ligger inom störningszon 3 bör det inte få byggas till.

Men byggnadsnämnden sätter hårt mot hårt. Myndighetens uppfattning är att eftersom huset inte köptes upp av Dala Airport och Dalaflyget när det var till försäljning förra året, och eftersom inga åsikter inkom under remissrundan, så är bygglovet giltigt. Att huset ligger inom störningszon 3, som ej får bebyggas, anses inte vara tillräcklig anledning till att neka bygglov.

Nu får länsstyrelsen till uppgift att avgöra ärendet. 

Källa: Dt.se.