Bygga nytt hus, Bygglov, Juridik

Allt om bygglov

Att söka bygglov känns besvärligt. Vad är det och varför behövs det egentligen? Framför allt, när ska du söka bygglov och när slipper du? Här går vi igenom vad som gäller.

När behövs bygglov?

När behövs bygglov? Foto: Marlén Eskilsson

När behövs bygglov?

Du behöver bygglov när du ska:

 1. Uppföra vissa byggnader såsom ett nytt småhus eller fritidshus.
 2. Göra vissa tillbyggnader. Hit räknas allt som ökar en byggnads volym i någon riktning, även saker som att gräva ut en källare eller bygga en balkong.
 3. Väsentligen ändra en byggnads användning, t ex anordna bostad i ett garage eller göra en bostad till ett kontor.
 4. Flytta väggar inomhus i de fall då detta medför ändringar i bärande konstruktioner.
 5. Uppföra murar eller plank.

Inom detaljplanerat område krävs ibland även bygglov för att:

 1. Byta färg, fasadmaterial eller taktäckningsmaterial på en byggnad samt göra förändringar av byggnader som väsentligt påverkar dess yttre utseende såsom byte av fönster eller att bygga en takkupa.
 2. Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

När behövs inte bygglov?

I det detaljplanerade området är de här åtgärderna befriade från bygglov:

 1. Bygga ett eller flera attefallshus på totalt max 30 kvm. Bygganmälan krävs dock samt ett startbesked från kommunen innan du börjar bygga. Nockhöjden får vara max 4 m. Attefallshuset får användas som självständig bostad. Klicka här för att läsa mer om attefallshus
 2. Bygga till max 15 kvm och inte högre än bostadshusets taknockshöjd. Anmälan krävs dock samt startbesked från kommunen, innan du börjar bygga.
 3. Sätta upp en eller flera friggebodar i som har en sammanlagd total yta på max 15 m2. Höjden får då vara max 3 m från mark till taknock och byggnaden får inte placeras närmare tomtens gräns än 4,5 meter utan grannarnas medgivande.
 4. När du vill byta tak eller färg på fasaden behövs inte bygglov, såvida det inte ändrar byggnadens karaktär västenligt. Det samma gäller även fristående uthus, garage och mindre komplementbyggnader tillhörande en- eller tvåbostadshuset.
 5. När du med mur eller plank vill anordna en skyddande uteplats i anslutning till huset, såvida muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter från huset och inte placeras närmare tomtens gräns än 4,5 meter.
 6. När du vill anordna ett skärmtak över uteplatsen, altanen, balkongen eller en entré, om skärmtaket inte är större än 15,0 m2 och inte sträcker sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 7. Flytta väggar inomhus, så länge man inte rör bärande konstruktioner.

Bor du utanför samlad bebyggelse? Då är det mycket du kan göra utan bygglov, som t ex bygga om huset även om det berör den bärande stommen och göra mindre tillbyggnader. Hör med ditt stadsbyggnadskontor vad som gäller för dig.

Läs mer: Bygglov på landet

Vad är bygglov?

För en rad byggåtgärder krävs enligt Plan- och Bygglagen särskilda tillstånd (lov). Det som prövas i bygglovet är främst:

– placering av byggnaden och
– dess yttre utformning.

När bygglovet har beviljats, ser byggnadsnämnden till att du som byggherre har god kontroll över byggnadsarbetena. Det här kontrollerar de genom att ha ett byggsamråd, upprättande av kontrollplan och till sist att utfärda ett slutbevis. Under byggets gång gör man två besök på byggarbetsplatsen för att kontrollera att bygget följer reglerna.

Flera olika sorters lov

Du behöver lov för mer än att bygga:

– När du vill riva en byggnad eller del av en byggnad, behövs rivningslov, främst inom detaljplanerade områden.

– Vill du avsevärt ändra markens höjdläge, behöver du ett marklov. Också detta gäller främst inom detaljplanerade områden.

Vill du inte vänta på bygglovet utan snabbt få ett besked om du kan bygga på tomten? Då kan du söka förhandsbesked. Byggnadsnämnden prövar om du får bygga på tomten. Med ett positivt förhandsbesked kan du fortsätta med din projektering av bygget utan att behöva vänta på bygglovet. Byggnadsnämnden är bunden av sitt förhandsbesked ifall ansökan om bygglov lämnas inom två år.

Varför behövs bygglov?

Hur vi använder marken påverkar miljön och samhällets utveckling. Byggåtgärderna du gör finns kvar under lång tid och berör ofta många människor. Det du bygger ska fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns. När du bygger och använder marken är det många intressen som ska samordnas.

När ett beslut fattas om byggande och användning av mark, ställer samhället vissa grundläggande krav som ska vara uppfyllda. Kommunen bevakar att byggherrens (dina) önskemål förenas med målen för bebyggelseutvecklingen i kommunen, med den kommunala ekonomin och med kraven på den lokala miljön och en hållbar utveckling. Grannar och andra som berörs av ditt bygge vill värna om sin egen miljö och sin fastighets värde.

Vem är ansvarig för att det går rätt till?

Du som byggherre är ansvarig för att lagar, förordningar och regler följs, även om åtgärden är lovfri.