Attefallshus, Bygga nytt hus, Bygglov, Juridik, Tillbyggnad

Detta får du bygga utan bygglov

Ett komplementhus, liten tillbyggnad och takkupa blir bygglovsfritt.

Ett komplementhus, liten tillbyggnad och takkupa blir bygglovsfritt. Foto: Enkelrum, Atelier d'Architecure och Marlén Eskilsson.

Om regeringens föreslagna ändringar i PBL röstas igenom i juni får du bygga ett komplementhus à 25 kvm, göra en tillbyggnad på 15 kvm eller bygga två takkupor - bygglovsfritt. Här kan du läsa in dig på alla detaljer.

Regeringen har lämnat in en proposition ”Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov”. Syftet med förslaget till ändringar i Plan- och bygglagen (PBL) är att det ska bli enklare och snabbare för privatpersoner att bygga, vilket ska leda till ett ökat bostadsbestånd.

Det här föreslår man att du ska få göra utan bygglov:

  1. Bygga ett komplementbostadshus på 25 kvm
  2. Bygga till huset med 15 kvm
  3. Bygga två takkupor
  4. Inreda en till bostad i huset

Viktiga datum

  • 4 juni voterar riksdagen om förslaget eftersom det innebär lagändringar
  • 2 juli träder lagändringarna i kraft

1. Komplementbostadshus (Attefallshus) på 25 kvm

Regeringen föreslår en ny bostadsform – komplementhuset (Attefallshus). Arean får vara max 25 kvm. Huset kan vara både permanentbostad, fritidshus, garage, förråd eller gäststuga. I normalfallet ska det vara möjligt att bygga komplementhuset även om det strider mot detaljplanen*.  Högsta nockhöjd blir 4 meter, en meter högre än friggeboden.

Komplementhusets 25 kvm ska gå att dela upp på t ex 20 kvadratmeter bostad och  5 kvadratmeter förråd någon annanstans på tomten.

Komplementhuset kan byggas med källare om byggnadnämnden anser att det är lämpligt geotekniskt.

Innan man börjar bygga komplementhuset ska man göra en bygganmälan. Bygger du närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs grannarnas godkännande. Boverket har fått i uppdrag att utreda vad som ska gälla om du vill bygga komplementhus närmare tomtgränsen än 4,5 meter när den vetter mot allmän plats.

Bygga komplementhus på prickmark blir tillåtet, såvida det inte föreligger rasrisk eller annan omständighet som gör marken osäker att bygga på. I sådana fall kommer du att nekas startbesked.

De nuvarande bestämmelserna om strandskydd gäller även komplementhus och övriga åtgärder i det här förslaget. Strandskyddsdispens krävs alltså, men inte automatiskt bygglov för att tomten ligger inom strandskyddat område.

Du kommer fortfarande att kunna bygga en friggebod på samma sätt som tidigare, ingen inskränkning sker där.  

2. Tillbyggnad på 15 kvm

Regeringen föreslår att du får göra en tillbyggnad på 15 kvm utan bygglov.  15 kvm avser bruttoarean, dvs byggnadens yttermått. Om tillbyggnaden ska göras i två plan kan den bara täcka hälften så stor markyta. Höjden på tillbyggnaden får inte överskrida tacknockshöjden på bostadshuset.

Regeln om 4,5 meter till tomtgräns gäller även här. Vill du bygga närmare behöver du grannarnas medgivande. Du får bygga till dessa 15 kvm även om det strider mot detaljplan och överskrider byggrätten.*

Bygganmälan för tillbyggnaden krävs.  

3. Bygga två takkupor

Regeringen föreslår att du ska få bygga två takkupor utan bygglov, så länge det inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen.  Max antal kupor per hus är två, dvs har du redan en takkupa får du bygga en till utan att bygglov.

4. Inreda ytterligare en bostad

Regeringen föreslår att du ska få inreda ytterligare en bostad i ditt hus utan bygglov, även om det strider mot detaljplanen.

Vad är en bygganmälan?

En bygganmälan är ett enklare förfarande än ett bygglov. En åtgärd som kräver bygganmälan får inte påbörjas förrän anmälan är gjord och byggnadsnämnden har beviljat startbesked. Bygganmälan ska göras skriftligen och innehålla vissa grundläggande uppgifter, kontrollera med din kommun vad som krävs. När man bedömer om du ska beviljas startbesked tittar man på hur åtgärden förhåller sig till PBL, bland annat i frågor som gäller olycksrisk såsom brand, jordskred eller översvämningar.

*Då krävs det fortfarande bygglov

Regeringen föreslår att det även fortsättningsvis ska krävas bygglov när: 

  • Området utgör en värdefull miljö
  • Byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
  • Tillbyggnaden är inom eller anslutning till en flygplats eller ett övnings- eller skjutfält som är av riksintresse

Läs mer och diskutera

PM om regeringens regelförenklingar för villa- och småhusägare (pdf)
Här diskuterar vi lagändringen i forumet