ARN: Puustelli bör ersätta sprucken träbänkskiva

En träbänkskiva, dock inte den i artikeln.

En träbänkskiva, dock inte den i artikeln. Foto: LG Collections

Puustelli rekommenderas ersätta husägare med en ny bänkskiva samt kostnaderna för installation av denna.

Ord stod mot ord när en husägare fick tre sprickor i en träbänkskiva och tillverkaren Puustelli inte ansåg att det var deras hantering som orsakat dessa. Puustelli själva menar på att de har försökt att förlika med husägaren. Medan husägaren anser att en ny bänkskiva och ersättning för installationen är den enda rimliga utgången av konflikten.

Husägaren valde att ta saken till Allmänna Reklamationsnämnden för att få ett slut. Där skriver hon att hon köpte bänkskivan för 26 800 kronor, att hon hämtade den i april 2018 och upptäckte att den sedan spruckit på tre ställen i september samma år. Enligt Puustelli är det husägarens hantering som orsakat sprickorna.

- Träbänkskivorna tillverkas i Puustellis fabrik och företaget genomför en noggrann kvalitetskontroll innan skivorna packas ned för vidare transport. Puustelli kan med säkerhet säga att skivan inte var behäftad med något fel när den överlämnades till NN, skriver de som svar på husägarens anmälan.

Istället menar de på att det kan handla om fel vid installationen. Men eftersom de inte åberopar några bevis för saken beslutar Allmänna Reklamationsnämnden att husägaren har lagen på sin sida. 

- Parterna är överens om att det finns sprickor i bänkskivan. Nämnden konstaterar att felet visat sig inom sex månader från köpet. Frågan är då om Puustelli har motbevisat att det är fråga om ett ursprungligt fel eller att presumtionen att det är ett ursprungligt fel är oförenlig med varans eller felets art. Puustelli har inte åberopat någon bevisning om detta. Nämnden anser därför att presumtionen om ursprungligt fel inte kan anses motbevisad.

Således ligger ansvaret på tillverkaren. De rekommenderas därför att ombesörja att husägaren får en ny träbänkskiva samt att de ersätter henne med 1 837 kronor vilket motsvarar installationskostnaden.