Så värmer vi våra hus

Så värmer vi våra hus

Energianvändningen i svenska småhus har minskat eftersom 2011 var varmare än tidigare år. Dessutom har värmepumpar stadigt ökat i användning. Läs hur vi värmde småhusen 2011.

Energimyndigheten har kartlagt hur vi värmer upp våra hus i Sverige och nästan hälften av alla hushåll, eller totalt 923 000 stycken, har en värmepump - vanligen då en luftvärmepump.

Så här värmde vi våra småhus i Sverige under 2011 enligt Energimyndigheten: 

Enbart el: 25 %
El + biobränsle: 21 %
Berg-, jord- eller sjövärmepump: 12 %
Berg-, jord- eller sjövärmepump + el och biobränsle: 7 %
Fjärrvärme: 12 %
Enbart biobränsle: 11 %
El + olja: 1 %
Enbart olja: 1 %
Övrigt (andra kombinationer än ovanstående): 11 %

Som synes är el fortfarande dominerande och då ofta ihop med en luftvärmepump eller biobränsle. Men hela 25 procent av Sveriges hushåll värmer enbart upp huset med el och då har Energimyndigheten räknat med luft-, luftvatten- och frånluftsvärmepump i den här kategorin, medan 21 procent värmer upp i kombination med biobränsle. De som värmer med enbart jord-, berg- eller sjövärmepump utgör 12 procent i statistiken.

– Tänkbara orsaker till att elvärme dominerar kan vara oljekriserna under 70- och 80-talet. Småhusen som byggdes då fick ofta elbaserade uppvärmningssystem. På senare tid har det även funnits konverteringsstöd från oljeuppvärmning. De relativt höga priserna på olja har också bidragit till en minskad oljeanvändning. Priserna på el har bidragit till att antalet värmepumpar har ökat. Väldigt kort handlar den fortsatta populariteten hos el troligen om utrymmesskäl, säger Helen Magnusson som arbetar på analysavdelningen hos Energimyndigheten.

Förr stod oljeanvändning för en betydligt större del av uppvärmningen än vad den gör idag, numera utgör den mindre än 1 terrawattimme vilket är en minskning med 90 procent på 10 år. Gänget som använder fjärrvärme har dock legat konstant på 12 procent de senaste 4 åren, dock har mängden energi från fjärrvärme ökat.

– De trender vi ser i rapporten är att mängden biobränsle och fjärrvärme har ökat något under åren samt att andelen olja har minskat sedan år 2006, säger Helen Magnusson 

Ytterligare en intressant punkt i statistiken är att vi förra året minskade vår genomsnittliga energianvändning för uppvärmning och varmvatten med nästan 10 kilowattimmar per kvadratmeter, totalt minskade energianvändningen i landet med 8,4 terawattimmar jämfört med året innan men då räknar vi även in lokaler och flerbostadshus. Det ljumma vädret tros ha varit en starkt bidragande faktor till minskningen, eftersom 2010 i jämförelse var ett riktigt kallt år.

– Energianvändningen minskade eftersom 2011 var varmare än tidigare år och värmepumpar har stadigt ökat i användning i de svenska småhusen vilket gör att energianvändningen minskar.

– I vår statistik redovisar vi så kallad ”köpt energi”. Det innebär att upptagen värmeenergi från värmepumpar inte inkluderas i uppgifterna. Det faktiska energibehovet för uppvärmning av bostäder är därför högre än vad som framgår av statistiken, säger Helen.