Energi

Så sköter sig elleverantörerna

: Avbrottsorsaker som redovisats för elavbrott som översteg 24 timmar och uttagspunkter som drabbats av fler än 11 avbrott under 2014.

: Avbrottsorsaker som redovisats för elavbrott som översteg 24 timmar och uttagspunkter som drabbats av fler än 11 avbrott under 2014. Tabell: Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen har genomfört en stor granskning av elleverantörerna.

Energimarknadsinspektionen har granskat leveranssäkerheten i elnäten. I rapporten går att läsa att den årliga avbrottsrapporteringen för 2014 visade att cirka 5 600 uttagspunkter hade elavbrott som varade längre än 24 timmar under 2014, och att drygt 30 000 uttagspunkter hade fler än 11 avbrott under samma period. Den vanligaste åtgärden, 80 procent, som företagen gör för att förebygga att sådana avbrott sker i framtiden är att gräva när kablarna.

- Trots att Sverige var förskonat från större stormar och oväder under 2014 visade tillsynen att många av avbrotten orsakades av träd och grenar som föll på lokalnätsledningar. Träden orsakade kortslutningar och i vissa fall lednings- och stolpbrott. Den vanligaste och kanske mest effektiva åtgärden som redovisats för att minska risken för elavbrott är att luftledningar har markförlagts, skriver Energimarknadsinspektionen.

De åtgärder som nätföretagen redovisat bedöms av myndigheten som tillräckliga för att ellagens funktionskrav och Energimarknadsinspektionens regler om antal avbrott ska kunna efterlevas i framtiden.

- Det finns enligt Ei:s bedömning en tydlig koppling mellan de avbrottsorsaker som redovisats och de åtgärder som beskrivits för att undvika liknande avbrott. Den tillsynsmetod som tillämpats gör det möjligt för Ei att följa upp nätföretagens redovisade åtgärder över tid och ger bra möjlighet att via en planlagd tillsyn följa upp att de åtgärder som redovisats verkligen genomförs, skriver myndigheten.

De har även granskat spänningskvaliteten i elnäten. I och med att belastningen på näten ökar är detta en viktig punkt att hålla koll på, men i dagsläget meddelar de att det finns få indikationer på bristande spänningskvalitet.

Myndigheten kom även fram till att det framöver finns ett stort behov av fortsatt tillsyn av leveranskvaliteten. Deras granskning visar att rapporteringen från nätföretagen innehåller brister, både vad gäller avbrott som är längre än 24 timmar och klassificering av uttagspunkter.

- Vi avser därför fortsätta tillsynen av leveranskvaliteten i elnäten under 2017 och därefter, både avseende leveranssäkerhet, spänningskvalitet och kvalitet i inrapporterade uppgifter. Vi kan inte heller utesluta att ytterligare regelutveckling är nödvändig i syfte att verka för att bestämmelserna i ellagen och Ei:s föreskrifter efterlevs, konstaterar Energimarknadsinspektionen.