Juridik

Olika slutsatser om förändring av byggreglerna

Exempel på förnybar energi

Exempel på förnybar energi

Boverket och Energimyndigheten lyckas inte komma överens om ifall de nya byggreglerna är förenliga med EU:s krav på förnybar energi, och om ändringar i regelverket bör genomföras. En rapport har nu lämnats in till regeringen.

EU:s medlemsstater ska verka för att användningen av förnybar energi ökar. Detta ska göras tydligt både i byggregler och byggnormer. Energimyndigheten har efter analys kommit fram till att vissa delar i de nya byggreglerna (BRR) därför bör ändras. Dels anser de att dessa inte är teknikneutrala på alla punkter och dels anser de att de i vissa fall motverkar förnybar energi och att de bör vara mer konsekventa.

Boverket är av en annan ståndpunkt. De anser istället att de nya byggreglerna gott och väl räcker till och att det därför inte är motiverat att lägga pengar på att ändra dem. De menar att det dessutom skulle medföra onödigt krångel att ha ännu fler regler att förhålla sig till. Istället menar de att Sverige redan idag har en hög andel förnybar energi och att vi bör verka för förändringar på andra plan för att öka den andelen ytterligare.

Energimyndigheten och Boverket har gjort analysen på uppdrag av regeringen men alltså kommit fram till olika slutsatser och rapporten har nu lämnats in till uppdragsgivaren.