Kamin, Värme

1 000 personer dör i förtid på grund av vedeldning

Vedeldning orsakar cirka 1 000 dödsfall årligen enligt en ny forskningsrapport.

Väldigt små partiklar av sot har inverkan på människors hälsa.

Väldigt små partiklar av sot har inverkan på människors hälsa.

Varje år avlider cirka 1 000 personer i förtid på grund av att de andats in luftföroreningar utomhus orsakade av vedeldning, konstaterar Naturvårdsverket i en rapport. Myndigheten har låtit Svenska Miljöinstitutet och Umeå Universitet undersöka vilka konsekvenser luftföroreningarna har, inte bara de från vedeldning utan även från exempelvis vägslitage, dels ekonomiskt och dels ur ett folkhälsoperspektiv.

– Luftföroreningar har både akuta och långsiktiga hälsoeffekter såsom försämring av luftvägssjukdomar och uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdomar. Dagar med höga halter är det till exempel fler som insjuknar och söker vård för luftvägssjukdomar, säger Bertil Forsberg, enhetschef för Yrkes- och miljömedicin vid Umeå Universitet.

I rapporten konstateras att förbränningspartiklar från vedeldning i utomhusmiljön är en av bovarna. Det som händer är att föroreningarna orsakar eller förtärker människors redan existerande sjukdomar. 

Beräkningarna har gjorts för kvävedioxid och för partiklar i storleken 2,5 respektive 10 mikrometer eller mindre (PM2,5 och PM10). Väldigt små partiklar bestående av sot och kolväten anses ha störst påverkan på människors hälsa. 

Studien tar alltså bara hänsyn till hälsopåverkan av föroreningar i utomhusluften. Utöver detta utsätts vedeldaren även för föroreningarna i inomhusluften, varför antalet dödsfall pga vedeldning kan vara ännu högre.

Positivt är dock att vi utsätts för en mindre mängd luftföroreningar totalt sett idag mot vad vi gjorde 2005.

– Luftkvaliteten har blivit något bättre sedan den tidigare undersökningen, men fortfarande är halterna av luftföroreningar för höga, framförallt i storstäderna, säger Karin Sjöberg, chef för enheten Luftföroreningar och åtgärdsstrategier på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Här hittar du rapporten Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts in Sweden 2010.