Trädgård

Värdet av ett fullvuxet träd - vad kostar ett träd?

Fullvuxna träd ger både karaktär till tomten, skugga och vindskydd.

Fullvuxna träd ger både karaktär till tomten, skugga och vindskydd. Foto: Marlén Eskilsson

Har grannen olovligen fällt din 100 år gamla ek? Eller funderar du på vad det kostar att ersätta träddungen som skymmer sjöutsikten? Utöver det rent moraliska och etiska när det gäller att fälla andras träd, så finns det även en ekonomisk aspekt. Den tittar vi närmare på i den här artikeln.

Att fälla någon annans träd är olagligt. Ändå händer det att grannar träter över att ena grannen fällt den andras träd utan tillstånd. Det kan handla om träd som står i tomtgräns eller överenskommelser som inte varit helt tydliga, och därför har man råkat fälla fel träd eller fler träd än vad som avsetts. 

Det finns även situationer där grannar helt sonika gått in på annans mark och fällt träd utan att först ha fått markägarens tillstånd - exempelvis för att få bättre utsikt eller mer ljusinsläpp. Det kan även handla om sjuka träd som man är rädd ska falla över ens tomt och/eller byggnader.

Men vilka konsekvenser kan ett sådant tilltag få? Kan du få fängelse och behöva betala skadestånd? Vad är egentligen värdet av ett fullvuxet träd? Är det olika beroende på trädets ålder? Spelar det någon roll om det exempelvis är en ek, tall eller björk?

Vi har undersökt både vad domstolarna säger och vad det kostar att köpa loss fullvuxna träd.

Leverans av träd
Leverans av fullvuxet träd i Stockholm. Foto: Stångby Plantskola

Vad händer om du olovligen fäller grannens träd?

Att fälla träd på annans mark är olagligt, det är markägarens träd. Fäller du dessa och döms för brottet får du vanligen villkorlig dom och dagsböter, samt blir skadeståndsskyldig till markägaren så att denna kan ersätta skadan. 

Själva skadeståndet bygger i sin tur på värdet av träden eller värdeminskningen av fastigheten.

Värdet av ett träd

Men vad är egentligen värdet av ett träd? Svaret är att det kan variera kraftigt. Det man kommit fram till i en prejudicerande dom i Högsta domstolen är att:

  1. Beräkningen för värdet av ett träd ska utgå ifrån kostnaden för återställande med hjälp av likvärdiga träd. 
  2. Kan man inte göra det, ska istället det minskade värdet på fastigheten utgöra beräkningsmodell, och där finns det också flera faktorer som spelar in. 

I praktiken slår man dock fast att det inte är möjligt att hitta likvärdiga träd, således blir beräkningsmodell två den enda som är aktuell.

Utöver själva skadeståndet blir du även skyldig att betala motpartens rättegångskostnader samt dina egna kostnader - det kan handla om hundratusentals kronor, beroende på vad advokatkostnaderna landar på - vilket förstås till stor del också beror på huruvida det är i tingsrätten, hovrätten eller högsta domstolen som domen faller.

Att beräkna värdet av ett träd - prejudikat

Om modell ett skulle ha använts (återställande), vilket den har gjort förr (före HD:s dom 2015) är själva trädens egenskaper viktiga, såsom dess ålder och storlek (längd och diameter). Dessa egenskaper påverkar möjligheten att införskaffa träden och kostnaden för detta tilltag.

Exempelvis finns ett uppmärksammat fall från 2010 där endast tre träd fälldes, men där kostnaden blev över 400 000 kronor. Det handlar om ett företag och en kvinna i Stockholm som varit oense om huruvida träden i tomtgräns faktiskt skulle fällas eller inte. Kvinnan, som var den som fällt träden, förlorade. 

“Hovrätten kunde därvid konstatera att träd av den offererade storleken först efter ett stort antal år når en höjd så att de över huvud taget synbart bidrar till att fylla hålrummen i lövverket. (..) Bolaget ska tillerkännas ersättning som svarar mot återplantering av sådana träd som avses i offerten."

Enligt offerten kostar det 258 125 kronor att återplantera träden - ask och alm. Utöver detta ska kvinnan förstås betala advokatkostnader och rättegångskostnader både från hovrätt och tingsrätt.

Men så kom det sig 2015 att Högsta domstolen, efter en fyra år lång process, slog fast att likvärdiga träd inte är praktiskt genomförbart att införskaffa. De skriver först att man alltid bör försöka utgå från återanskaffningskostnaden när man ska beräkna skadeståndet, eftersom det är så man gör vid totalskada på egendom. Inget träd är helt likt ett annat, så likvärdiga träd bör vara tillräckligt för att använda sig av denna beräkningsmodell. Men vad är ett likvärdigt träd? Att ersättningsträden bara påminner om de avverkade träden är inte tillräckligt.

Så här skriver Högsta domstolen:

“Värderingen av skador på växande träd kommer därmed att i hög grad bli beroende av förhållandena i det särskilda fallet. Det blir aktuellt att tala om ersättningsträd främst när de skadade träden är planterade, kanske just i syfte att pryda fastigheten och förhöja platsens skönhet eller för att avskärma fastigheten från omgivningen. Normalt torde det också få krävas att det är fråga om skada på relativt unga träd, så att nya plantor av ungefär samma storlek kan skaffas.”

Man slår sedan fast att det rent praktiskt inte är genomförbart att anskaffa likvärdiga träd när det handlar om stora träd som självsått sig och utvecklats på ett visst sätt under en viss tid. Kan man inte säga att träden är likvärdiga används istället beräkningsmodell två - således fastighetens minskade värde. Eftersom domen är prejudicerande är det i praktiken denna modell som både hovrätt och tingsrätt utgår från numera.

Denna beräkningsmodell påverkas i sin tur av en lång rad faktorer. Exempelvis hur många träd som står kvar på platsen, huruvida träden som fällts hade avgörande påverkan på huset såsom insynsskydd eller om de på annat vis fyllt en specifik funktion.

I fallet hos Högsta domstolen blev skadeståndet slutligen 33 600 kronor för den som fällt tre tallar. Man bedömde att tallarna i offerten var lägre och tanigare än de som stått där tidigare och därför inte skulle ge samma intryck. Således blev det minskat värde på fastigheten som användes som modell. Den som fällt träden dömdes även till 80 dagsböter á 50 kronor.

Leverans av träd
Det stora trädet får lyftas av med lyftkran. Foto Stångby Plantskola

Ett exempel på hur domstolarna använder HD:s dom

Högsta domstolens dom refereras i ett domslut från Göteborgs tingsrätt 2020. I just detta fallet ansåg tingsrätten att offerten för likvärdiga träd inte innehöll just likvärdiga träd. 

“De offererade ekarna från Tyskland är påfallande stora och uppvisar likheter med de träd som fällts. Ekarna kan dock svårligen likställas med de fällda träden när man jämför deras storlek. Eftersom träden inte är likvärdiga kan offerten inte sägas motsvara kostnaden för ett återställande. Därmed får värderingen av skadan i stället ta utgångspunkt i fastighetens minskade försäljningsvärde.”

Konflikten ovan handlar om en husägare, vars granne fällt två 100-åriga ekar. Husägaren går till domstol och kräver grannen på 940 764 kronor i skadestånd, vilket av advokat beräknats fram enligt Alnarpsmodellen. Grannen å andra sidan anser att värdet av träden är totalt 8 750 kronor, och grundar detta på virkesvärdet. 

Ekarna var uppskattningsvis 25 meter höga och cirka 100-120 år gamla. Markägaren tog som sagt saken till Göteborgs tingsrätt ihop med en offert från ett företag i Tyskland, som räknat på kostnaden för en ek med en kronbredd om 6-8 meter och en höjd på 9-12 meter. De uppskattar kostnaden till 25 500 euro. Därutöver finns det en transportkostnad som, per träd, uppgår till 9 500 euro. På beloppen tillkommer också mervärdeskatt. 

Träden i offerten är alltså drygt hälften så höga som de som stod på platsen före avverkningen. Det skulle också vara extremt svårt, om inte omöjligt, att få tag på ekar i samma ålder och storlek och transportera dessa samt plantera dem. I slutändan blev det därför inte offerten som låg till grund för beräkningen. Utan som du ser ovan blev det istället fastighetens minskade värde. Och eftersom det fanns en stor skog med ekar på denna, och dessa två ekar bara skapade som en öppning i den skogen och träden i sig inte hade någon direkt påverkan på huset, så ansågs inte skadan vara särskilt stor.

Slutsatsen som kan dras av detta är att vad markägaren i slutändan får ut, varierar stort med vilken beräkningsmodell som blir aktuell och att det numera är värdeminskning som används. Vilket man kom fram till uppgick till ett prisbasbelopp.

Fler exempel på domar

I ett fall från 2017 har Malmö tingsrätt dömt en man att han ska betala 87 000 kronor efter att ha fällt tre träd på grannarnas tomt. Mannen dömdes officiellt för skadegörelse.

I ytterligare ett fall har man olovligen fällt tolv träd, varav sex gamla ekar, och fått betala 180 000 kronor i skadestånd. Detta fall är från 2018.

Nyplanterat träd
Nyplanterat träd. Foto: Stångby Plantskola

Vad kostar ett träd?

Även om det i praktiken kanske inte blir så att du får ett skadestånd som motsvarar kostnaden för att ersätta trädet som fällts, så kan det vara intressant att veta vad ett fullvuxet träd kostar. Vi har sett några exempel redan i artikeln. En ek på 9-12 meter kostar exempelvis drygt 350 000-400 000 kronor med transport från Tyskland inkluderad.

Men det går också att köpa stora träd i Sverige. Slutpriserna hamnar ofta mellan 30 000-100 000 kronor, beroende på storlek och sort. Därutöver tillkommer transport.

Storleken mäts normalt sett i trädets omkrets, man mäter denna en meter upp. Träd med en omkrets på 35-40 centimeter brukar vara cirka 10-13 meter höga. Höjden och kronans storlek påverkar sedan transporten.

– 13 meter är det största man kan ta på ett stängt fordon, vilket är cirka 2,5 meter i bredd. Går träden över 13 meter behövs specialtransporter och då kostar ofta transporten mer än trädet. Vi brukar räkna med att det kostar cirka 1 500 kronor per flakmeter på lastbilen. Så ett träd på 13 meter kostar cirka 20 000 kronor att transportera, säger Victoria Andersson, trädgårdsingenjör hos Stångby Plantskola.

Därutöver har du kostnaden för själva trädet. Nedan hittar du tre kostnadsexempel på träd med en omkrets på cirka 35-40 centimeter. 

  • Skogsek (Quercus robur): Cirka 35 000 kr
  • Tall (Pinus Sylvestris): Cirka 30 000 kr
  • Parklind (Tilia x europea): Cirka 25 000 kr

Dock är detta inte återförsäljarpriser mot privatperson, utan man får vända sig till sin lokala plantskola som säljer till just privatpersoner. Det kommer då att bli ett påslag på priset eftersom de har kostnader för att ta in trädet. Priserna beror dels på vem du köper av och vem de köper av, dels på trädet i sig.

Handlar det om mindre träd går det att komma betydligt billigare undan. I storleksklassen 3-4 meter (krona inräknad) finns det många som säljer, speciellt fruktträd och prydnadsträd. De kostar vanligen mellan 4 000-8 000 kronor beroende på sort och storlek. I vissa fall tillkommer transportkostnad på ett par tusen kronor också, eller ett minsta antal som man måste köpa på en och samma gång.

Som synes är det dyrt att ersätta fullvuxna träd och dessutom juridiskt krångligt att få ut den faktiska kostnaden för att ersätta de träd som fällts.