Miljö & hälsa, Ventilation

Ozonrening med Ozoneair– för bra för att vara sant?

Ozonrening – för bra för att vara sant?

Foto: Marlén Eskilsson

”Lukt och mögelsporer försvinner helt och kommer inte tillbaka”. Företaget Ozoneair marknadsför ozongeneratorer som påstås kunna få bukt med dålig lukt och mögel i bostaden. Men experter som Byggahus.se talat med anser att saneringsmetoden varken är så effektiv eller ofarlig som det påstås.

Fukt, mögel och irriterande lukter är ett vanligt problem i våra bostäder. Många upplever hälsomässiga besvär relaterade till inomhusmiljön och inte sällan kan det finnas ett samband med hög fuktbelastning och tillväxt av mögel i olika delar av bostaden.

Problemen med osund inomhusmiljö har skapat en marknad för olika typer av luftreningsaggregat som tar hand om skadliga partiklar och föroreningar i luften. Det finns olika metoder att rena luften, till exempel mekanisk rening via filter och/eller elektrostatisk rening där partiklar fångas in via jonisering. En annan beprövad teknik är att använda ozon. Ozon är en reaktiv gas som bildas naturligt i atmosfären och reagerar med organiska föreningar i omgivningen. Ozonet har en starkt oxiderande förmåga och kan i höga koncentrationer påverka material som gummi och plast. Läs mer här: SMHI 

Ozon över antarktis
Ozon över Antarktis. Foto: SMHI

Ozon utgör en hälsorisk

Det är även belagt att ozon utgör en hälsorisk. Forskare inom miljömedicin på Karolinska Institutet har kunnat påvisa att ozon i inomhusluften, också vid förhållandevis låga koncentrationer, kan påverka lungfunktionen och ge symptom som hosta, värk i bröstet och andfåddhet. Samtidigt framhåller forskarna att det råder stor variation i känslighet mellan olika individer. I bostadsmiljö är dock risken för ihållande påverkan normalt inte så hög, då ozon snabbt bryts ned i kontakt med kemiska ämnen. (Hittills har forskningen främst undersökt hälsoeffekterna av marknära ozon i urbaniserade miljöer.)

Elektrostatistiska luftrenare kan avge ozon som en biprodukt vid jonisering av luften. Tester som gjorts av olika luftrenare på marknaden visar att ozonhalterna ligger under det hygieniska gränsvärdet (0,1 ppm). Testfakta.se  
Astma- och Allergiförbundet avråder dock från att använda joniserande luftrenare som inte kombineras med filter. Förbundet intar också en restriktiv policy kring luftrening med ozonaggregat.

– Vi brukar inte rekommendera att känsliga personer som redan har allergi eller annan överkänslighet gör en ozonsanering, av försiktighetsskäl, säger Marie-Louise Luther, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet.

Produkten Ozoneair

Ozongeneratorer har funnits länge och framför allt använts för lukt- och röksanering, till exempel i restaurangkök, soprum, hotellrum, bilar och båtar. På senare tid har det även lanserats ozonaggregat för hemmabruk. Ett varumärke som förekommer flitigt i reklam och annonskampanjer är Ozoneair. Företaget säljer ozongeneratorer med kapacitet för olika utrymmen. På företagets hemsida framgår att aggregaten skiljer sig från traditionella ozongeneratorer genom att de arbetar i ”oscillerande intervaller” som innebär att reningen (ozonmängden) optimeras efter ytans storlek och reningsbehov. Rimligen betyder detta att aggregaten ser till att koncentrationen av ozon inte blir högre än nödvändigt och därmed inte riskerar att påverka känsliga material.

På Ozoneairs hemsida kan man också läsa att aggregaten fungerar mycket effektivt mot både lukt och mögel. Bland annat fastslår företaget att:
”Möglet oskadliggörs helt och kommer inte tillbaka till ditt hem”.
”Du kommer åt överallt med ozonet, djupt i väggarna och ner under golv.”
”Lukten försvinner permanent”.

Företaget driver även hemsidan Ozongeneratorer.se, där man kan läsa följande:
”Du kan sterilisera ett rum helt och hållet med det koncentrerade ozonet som genereras av denna ozongenerator. Bakterier, mögel och allergener överlever inte så höga koncentrationer av ozon. Luktborttagaren fungerar även på mögel som är djupt förankrat i ditt byggmaterial.”

Jerker Andersson
Jerker Andersson

Jerker Andersson, rådgivare på saneringsföretaget Ljungby Fuktkontroll & Sanering (LFS) är en av dem som reagerat på Ozoneairs marknadsföring och menar att reklamen är starkt vilseledande.

– Ett exempel är påståendet att ozon tränger djupt in i byggmaterial. Vi har testat ozonaggregat sedan 2006 och inte kunnat se något som helst belägg för det. Enligt Jerker Andersson fungerar ozon i regel bra för att temporärt minska problem med lukt och vissa föroreningar i luften. Men möjligheten att sterilisera ett rum ”helt och hållet” är knappast möjligt, i synnerhet inte för att bli kvitt mögel, menar han.

– Man kan få bort vissa mögel- och bakteriemetaboliter, till exempel kolväten vilka ibland luktar karakteristiskt som mögel eller jordlukt. Ozonet tar inte heller bort alla sporer, hyfer och konidier, inte heller mögelgifter som sitter inne i byggnadsmaterial eller stoppning i möbler. LFS har ett eget utbud av luftrenare, bland annat en modell som genererar ozon. Hur försvarar företaget det?

– I huvudsak använder vi den modellen i samband med egna saneringsarbeten, som ett komplement till andra tekniker och åtgärder, säger Jerker Andersson.

Jonathan Loive, miljöhygieniker på Arbets- och miljömedicin Syd, menar att ozonrening främst lämpar sig för att lukt- och röksanering. När det gäller mögel- och fuktproblem i bostäder bör man överväga andra alternativ.

– Om man inte åtgärdar orsaken, det vill säga fukten, kommer problemen tillbaka. Risken är att man luras att köpa ett ozonaggregat, i tron att det kompenserar till exempel bristfällig dränering och ventilation. Dessutom finns det ju en hälsomässig risk med att använda ozonaggregat, särskilt om man inte har så noga koll på säkerhetsföreskrifterna.

Karl Frindberg, som tar emot kundfrågor på Ozoneair, menar dock att företaget redovisar riskerna med ozon och har tydliga instruktioner för hur aggregaten ska hanteras. 
– Det framgår till exempel i våra instruktioner att man aldrig ska vistas i utrymmet under pågående sanering och att man ska vänta minst två timmar innan man går in.

När det gäller informationen på företagets hemsida medger Karl Frindberg att ”vissa syftningar och påståenden är lite för generella och eventuellt kan misstolkas”.
– Det stämmer till exempel inte riktigt att ozon kan tränga djupt in i byggmaterial, såvida det inte finns hålrum i materialet. Vi håller nu på att se över innehållet på våra hemsidor i Finland och Sverige och kommer att göra vissa förtydliganden.

Hur kommer det sig att företaget låtit den här ”otydliga” informationen ligga ut så länge? 

– Vi har blivit stora på kort tid och har också många kunder som är väldigt nöjda med produkterna och ser att det fungerar. Men det är klart att vi också lyssnar och är beredda att ta till oss av kritiken, säger Karl Frindberg.