Miljö & hälsa

Välj rätt luftrenare hemma

En kombinerad luftrenare/fläkt från Dyson, nyligen testad av Byggahus.se.

En kombinerad luftrenare/fläkt från Dyson, nyligen testad av Byggahus.se. Foto: Marlén Eskilsson

Det finns olika tekniker att rena luft och minska halter av hälsoskadliga partiklar inomhus. Här tittar vi närmare på utbudet av luftrenare för hemmabruk och ger råd om vad du bör tänka på vid val av produkt.

Sida 1 av 11

Vem behöver en luftrenare?

I första hand är det personer som har luftvägsbesvär (astma och rinit) och/eller allergi som är relaterat till luftburna allergener som behöver luftrenare. Det kan även vara motiverat om man vistas långvarigt i utrymmen med hög förekomst av damm, pollen, kvalster, mögelsporer, rökgaser eller kemikalier. 

Det finns undersökningar som visar att vissa skadliga luftföroreningar förekommer i högre koncentrationer inomhus än utomhus och att dålig luftkvalitet ökar risken för kroniska luftvägssjukdomar. Viktigt att tänka på är att luftrenare inte ersätter behovet av ventilation och städning och att luftreningen enbart sker inom ett begränsat område. 

Astma- och allergiförbundet rekommenderar endast luftrenare som ett komplement i bostaden och att man i första hand bör säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt och till exempel kompletteras med pollenfilter. Väljer du en luftrenare bör du utgå från vilka behov/besvär du upplever och bedöma om produkten är lämplig för att avlägsna de ämnen som kan ge upphov till besvären.

 

Sida 2 av 11

När och var bör luftrenaren användas?

Luftrenare Philips 1000i

Luftrenare Philips 1000i.

I bruksanvisningar anges sällan när och hur ofta luftrenaren bör användas, då behoven och förutsättningarna i bostaden kan se olika ut. Kör du luftrenaren kontinuerligt med högt luftflöde kan driftskostnaderna bli märkbara. 

I vissa fall förekommer generella råd, till exempel brukar pollenallergiker rådas att använda luftrenaren under pollensäsongen. Under vissa tidpunkter, till exempel när många personer är samlade i bostaden, när det eldas i kaminer eller om någon röker inomhus, är det motiverat att ha luftrenaren påslagen. 

Många väljer att placera apparaten i sovrum och använda den innan man lägger sig, eller under hela natten. Det kan även vara lämpligt i vardagsrum där många vistas, eller i ett kontorsrum om man jobbar hemma. I bruksanvisningen bör det framgå var luftrenaren ska placeras för att ge optimalt utbyte. I regel brukar filterluftrenare placeras centralt i rummet, medan till exempel fotokatalytiska renare placeras nära tilluftsintag. En viktig faktor vid val av luftrenare, och placering, är att ljudnivån kan skilja sig mycket mellan olika modeller. Kontrollera framför allt redovisad ljudtrycksnivå (dbA) för maximalt luftflöde. Här kan värdena variera från 50-70 dbA, beroende på modell och kapacitet.

 

Sida 3 av 11

Hur fungerar en luftrenare?

Philips luftrenare

Philips Luftrenare 2000i rekommenderas av Astma- och allergiförbundet. Foto: Philips

Luftrenare för hemmabruk är i regel portabla enheter som tar bort partiklar (PM) i inomhusluften, ned till en viss storlek. Vissa modeller kan även absorbera gasformiga ämnen (VOC) och oönskad lukt. De flesta luftrenare innehåller en fläkt som suger in rumsluften. Därefter renas luften (se olika tekniker nedan) för att sedan blåsas ut via en utblåsdel. 

I regel kan du justera luftflödet (fläkthastigheten) i olika steg eller välja ett auto-läge. Styrningen kan ske via luftrenarens display eller fjärrkontroll. Ett flertal modeller går numera också att fjärrstyra via Blueetooth eller mobilapp. De lite mer avancerade luftrenarna är utrustade med sensorer (partikelsensor/gassensor) som automatiskt anpassar driften (luftflödet) efter hur mycket partiklar, matos, rök osv som förekommer i luften. 

Vill du ha en riktigt ”smart” luftrenare kan du välja en modell som även reagerar på förändringar i luftfuktighet, temperatur och ljus i rummet.

 

Sida 4 av 11

Hur mäts luftrenares kapacitet?

Luftrenare Blueair Classic 405

I hörnet till höger står luftrenaren Blueair Classic 405, rekommenderad av Astma- och allergiförbundet.

Vid jämförelse av olika luftrenare brukar tillverkarna ange CADR (Clean Air Delivery Rate), som är ett mått på hur mycket filtrerad luft man får ut när luftrenaren körs på högsta effekt, samt hur effektivt systemet avlägsnar partiklar (avskiljningsgrad). CADR brukar anges i kubikmeter per timme (m3/h) och ju högre värde desto högre reningskapacitet. I vissa fall redovisas separata CADR-värden för vanliga typer av föroreningar som tobaksrök, damm och pollen.Astma- och allergiförbundet har i sin Svalan-märkning av luftrenare valt en kompletterande CADR-beräkning där även ljudnivå (dbA) och rumsarea (m3) inräknas.

Sida 5 av 11

Mekanisk luftrenare - filterluftrenare

Conway filterrenare

Conway 1008CH1 Foto: Conway

De flesta luftrenare för hemmabruk är filterluftrenare, där luften mekaniskt pressas genom olika filter. Dessa luftrenare fungerar i regel bra för att avskilja pälsdjursallergen, mögelsporer, bakterier, damm och kvalster. I första reningssteget ingår ofta ett förfilter som avlägsnar större partiklar som pollen och damm. I nästa steg används i regel ett HEPA-filter, som avskiljer finare partiklar ned till diametern 0,3 µm. Det kan även förekomma andra typer av filter, till exempel ULPA-filter som avlägsnar ännu mindre partiklar ned till 0,001 µm. Vissa filterluftrenare innehåller även kolfilter, som tar hand om gasformiga ämnen och lukter. Det finns även filterluftrenare som kombineras med jonisering och UV-ljus (se nedan).

Tänk på! När du jämför modeller är det bra att kontrollera vilka filter som ingår och även filterytans storlek, då det påverkar hur ofta filterpaketet behöver bytas. I modeller med kolfilter kan du jämföra hur stor mängd aktivt kol de innehåller.

Prisnivå: 2000-4000 kr (budget), 4000-7000 kr (mellansegment) 7000-20 000 kr (exklusivt). Fabrikat, storlek, filtertyp, funktionalitet och design påverkar priset.

Sida 6 av 11

Elektrostatisk luftrenare

Elektrostatisk luftrenare från Sharp

Elektrostatisk luftrenare från Sharp Foto: Wikipedia

I en elektrostatisk luftrenare laddas partiklarna i luften med negativa joner (jonisering) så att de klumpar ihop sig och faller ner på marken. De flesta luftrenare med denna teknik har någon form av kollektor som samlar upp partiklarna. Kollektorn är positivt laddad och drar därför åt sig de negativt laddade partiklarna. 

Elektrostatiska luftrenare kan ofta avlägsna mindre partiklar än vad filterluftrenare klarar. Dessutom krävs inga filterbyten. En nackdel är att de kräver mer regelbunden skötsel (rengöring) för att fungera bra och att vissa modeller avger ozon, som är en skadlig biprodukt. Det finns inte heller någon klassificering för elektrostatiska luftrenare och vad de ska klara av.

Prisnivå: 2000-4000 kr

Sida 7 av 11

Fotokatalytisk luftrenare - mot mögel och dålig lukt

Fotokatalytisk luftrenare

Exempel på fotokatalytisk luftrenare, den här från Airsteril. Foto: Airsteril

I fotokatalytiska luftrenare utsätts föroreningarna i rumsluften för UV-ljus som reagerar med en katalysatorplatta, oftast belagd med titandioxid. Under processen, kallat fotokatalytisk oxidation, oskadliggörs virus, bakterier och andra organiska substanser. Luftrenaren har visat särskilt effektiv mot elak lukt och kan passa bra i fuktiga miljöer med hög förekomst av mögel och bakterier. Luften strömmar genom luftrenaren via naturlig termik, utan fläkt, vilket innebär att den är tystgående. 

Det går att välja modeller med UV-lampa som avger ozon för ännu högre effektivitet, men det innebär också vissa risker som man bör vara uppmärksam på. UV-lampans effekt avtar med tiden och kan behöva bytas efter ett års drift, vilket innebär en merkostnad på 500-1000 kr, beroende på modell.

Prisnivå: 3500-8000 kr

Sida 8 av 11

Ozongenerator

Ozongenerator Airclean

Ozongenerator Airclean från Ulsonix.

Ozon används i första hand för sanering av förorenade miljöer och är effektivt mot till exempel mögelsporer, bakterier, virus och elak lukt. Det finns enstaka modeller för hemmabruk. Det mest kända fabrikatet är Ozoneair, som marknadsförts intensivt på senare år – vilket Byggahus skrivit om i en tidigare artikel Ozonrening – för bra för att vara sant?

Tänk på! Det är viktigt att man använder denna typ av luftrenare korrekt då ozon är skadligt för hälsan.

Prisnivå: 4000-8000 kr, beroende på storlek.

 

Sida 9 av 11

Luftrenare med värmesterilisering

Airfree, luftrenare med värmesterilisering

Luftrenaren Airfree fungerar genom värmesterilisering.

Det finns dessutom en modell av luftrenare som använder uppvärmning för att oskadliggöra mikrobiologiska föroreningar. Luften i rummet tas in via luftkonvektion (ej fläkt) och behandlas av ett värmeelement, upp till 200 grader, för att sedan kylas ned. Det är oklart hur effektivt tekniken fungerar och enligt kundomdömen har luftrenaren både fått ros och ris.

Prisnivå: 2000-5000 kr, beroende på storlek.

 

Sida 10 av 11

Tester och märkning av luftrenare

De ”bäst-i-test”-undersökningar som genomförts av luftrenare på den svenska marknaden är begränsade och i regel saknas vissa kategorier, till exempel fotokatalytiska och elektrostatiska luftrenare. 

Sajten Testfakta genomförde hösten 2017 ett jämförande laboratorietest av elva fabrikat i ”mellansegmentet”. I detta test korades modellen Blue Air Classic 405 till testvinnare. Som konsument är det bra att ta reda på hur testerna utförts och vara medveten om det råder en viss godtycklighet i den samlade bedömningen. Utgå framför allt från vilka behov du har, kontrollera specifikationerna i produktbladen och titta eventuellt på kundomdömen (även detta med kritisk blick). 

Certifiering och märkning av produkten kan vara en vägledning för konsumenten. Ett tjugotal modeller på marknaden har Astma- och Allergiförbundets Svalan-märkning. Kriterierna för märkningen redovisas här. Förbundet har meddelat att Svalan-märkningen under nästa år kommer att ersättas av en ny nordisk märkning.

När det gäller certifiering/märkning är det bra att känna till att tillverkarna i regel får bekosta certifieringen som en typ av marknadsföring. Många mindre tillverkare är kritisk mot detta förfarande, då de inte har råd att betala för tjänsten – trots att de kan ha lika bra, eller rentav bättre, produkter.

Sida 11 av 11

Bra att tänka på när du väljer luftrenare

- Rätt teknik och kvalitet?

Vilka typer av föroreningar eliminerar luftrenaren och stämmer den med dina behov? Är modellen testad och kvalitetsmärkt?

- Räckvidd och placering

Var ska luftrenaren placeras och har den tillräcklig kapacitet för rummets storlek (m3)?

- Styrning

Vilka styrinställningar finns? Vill du kunna reglera luftrenaren på distans (wifi), eller räcker det att hantera den på plats (display/fjärrkontroll/bluetooth)?

- Funktionalitet

Behöver du en smart apparat som anpassar driften via olika sensorer, eller räcker det med en enklare modell?

- Användning och skötselbehov

Är luftrenaren enkel att hantera? Hur mycket underhåll krävs? Hur ofta behöver filtren bytas och vad kostar det? Krävs extra städning kring apparaten? Tänk på att filter som inte byts på sikt kan bidra till att sprida luftföroreningar.

- Lämpligt pris?

Hur mycket pengar vill du lägga på en luftrenare? Är det värt att satsa på en dyrare modell med många funktioner? Vad kostar det att byta filter? Vilka garantivillkor gäller?

- Ljudnivå

Är du känslig för höga (fläkt)ljud som riskerar att störa arbetsro och nattsömn? Kontrollera uppgift om ljudtrycksnivåer (dbA) vid olika effekter, eller välj en modell utan fläkt.

- Energiförbrukning

Hur mycket ström slukar luftrenaren? Kontrollera apparatens effektförbrukning (W).

- Risker med luftrening?

Vissa modeller av luftrenare avger ozon som en skadlig biprodukt under reningsprocessen. Även om det i regel är låga halter, under gränsvärdet, bör du söka efter information om eventuellt ozonvärde.