Bygglov på punktprickad mark dras tillbaka

Byggnadsnämnden och markägaren slogs för bygglov, men förlorade i högsta instans.

Efter flera turer i rättsliga instanser upphävs nu ett bygglov för ett enbostadshus i Trosa. Bygglovet berör ett område där det finns punktprickad mark som delvis kommer att tas i anspråk. Mark- och miljööverdomstolen - som har sista ordet - menar att byggnadsnämnden i Trosa gjort en felbedömning gällande vikten av denna.

- Om liknande punktprickade områden skulle tas i anspråk på samma sätt på flera fastigheter inom området skulle det leda till en betydande förändring av karaktären i de äldre delarna av Trosa. Mot den bakgrunden kan avvikelsen inte anses som liten och inte heller som förenlig med planens syfte, skriver Mark- och miljööverdomstolen.

Byggnadsnämnden och husbyggaren argumenterade för att bostaden inte skulle få full funktion utan att ta marken i anspråk, och att den moderna utformningen endast skulle vara synlig mot innergården. Men domstolen håller alltså inte med, utan går på överklagande BNU Ekonomikonsults linje.