Byggföretag renoverade två badrum - båda blev fel

Inte något av husägarens badrum blev som tänkt och nu går ärendet till ARN.

En husägare i Umeå träter med ett byggföretag som renoverat två badrum. I båda badrummen förekommer sådana brister att en oberoende besiktningsman slagit fast att företaget bör komma tillbaka och genomföra åtgärder. Företaget själva menar på att de kommit överens med husägaren om olika kompromisser på grund av att husägaren ändrat sig om hur det ska se ut i badrummen.

I ett ärende hos Allmänna Reklamationsnämnden skriver husägaren att det bland annat handlar om en golvbrunn under badkaret som inte hinner med att ta hand om vattnet, vilket får till följd att det rinner ut över golvet vid tömning, samt att det är för dåligt fall i duschen i det andra badrummet. Utöver dessa brister finns även andra sådana, såsom för breda fogar, ett felplacerat frånluftsdon och undermålig plattsättning.

- Företagets invändningar om att han blivit avrådd från vald placering av plattor eller att vissa åtgärder eller avsteg från branschnorm har godkänts stämmer inte. Han förväntade sig att arbetet skulle vara fackmässigt utfört enligt branschnorm och eftersom det inte är det, vill han att entreprenören åtgärdar detta. Han begär därför att samtliga fel avhjälps av RMO Bygg AB, alternativt ersättning med 213 000 kr i enlighet med en oberoende besiktningsmans uppskattning av kostnaden för att anlita ett annat företag för avhjälpande av felen, skriver husägaren i anmälan.

Allmänna Reklamationsnämnden har granskat både företagets och husägarens inskickade information och bevis. De slår fast att arbetet inte är fackmässigt utfört och att det inte finns stöd för att man gjort avkall på gällande regler på grund av husägarens behov.

- Nämnden anser att NN genom den åberopade byggnadstekniska utredningen har visat att resultatet av tjänsten avviker från vad han har rätt att kräva i fråga om fackmässighet. Företaget har invänt att NN har avråtts från bland annat plattsättning med halvförband, men har inte åberopat någon utredning som stödjer detta påstående.

RMO Bygg AB rekommenderas därför att åtgärda felen utan kostnad för husägaren.