Byggahus.se

Strandskydd

 1. D
  Medlem · 70 inlägg

  Digo

  Medlem
  Kommer i ett projekt jag dragit igång (byggande av en bastu i en slänt vid en sjö) komma att behöva ansöka om dispens från strandsskyddet. Bygglov krävs dock inte eftersom bastun kommer att vara mindre än 10m[sup]2[/sup].

  Följande särskilda skäl (snarare lagstiftarens tankar bakom dispensmöjligheten) till förmån för min sak har jag hittat. Om någon har ytterligare säskilda skäl som kan åberopas eller har åberopats - och lett till dispens - mottas de med varm hand.

  - Är platsen som det gäller belägen på redan ianspråktagen mark anses det som ett särskilt skäl för dispens i förhållande till det rörliga friluftslivet.

  - Dispens kan ibland meddelas för komplementbyggnad. Exempel på komplementbyggnad är gäststuga, fiskebod och uthus. Vid prövningen är lokaliseringen avgörande. Om byggnaden förläggs i nära anslutning till huvudbyggnaden eller om den bildar en sammanhållen enhet tillsammans med huvudbyggnaden och andra befintliga byggnader, kan detta vara ett särskilt skäl för att ge dispens. Ytterligare en förutsättning är dock att kompletteringen inte medför en utvidgning av det privata området på bekostnad av det område som är tillgängligt enligt allemansrätten.

  - En inskränkning från det allmännas sida av enskilds rätt att använda sin egendom förutsätter att det föreligger en rimlig balans eller proportionalitet mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen. En myndighets ingripande mot enskild får alltså inte gå utöver vad som är erforderligt för ändamålets vinnande.

  - Vid bedömningen av t.ex. ett ärende om strandskyddsdispens skall alltså utgångspunkten vara följande. De syften som ligger till grund för strandskyddet, nämligen tryggandet av områden för allmänhetens friluftsliv samt bevarandet av goda livsvillkor för djur och växtliv, har avsevärd tyngd och just strandområdena är särskilt betydelsefulla för dessa intressen. Avsikten med strandskyddsregleringen är att bevara kvarvarande områden men inte att inkräkta på pågående markanvändning.

  - En möjlighet till dispens från förbudet behövs för sådana fall där de allmänna intressena inte alls eller endast obetydligt skulle skadas, t.ex. om dessa redan tappat i tyngd som när åtgärden rör en befintlig tomtplats med utsläckt allemansrätt.

   
 2. T
  Medlem · 35 inlägg

  Toy

  Medlem

  Re: Strandskydd

  Är det mindre än ca 35-40 meter ifrån huvudhuset kan du hävda den personliga hemfriden gäller inom detta område. Kan man uppfatta marken som allmänt tillgänglig för du skriva något i stil med att "det inte avskräcker allmänheten från att vistas där", kan man uppfatta marken som privat så är det inga problem för då är redan allmänhetens tillgänglighet begränsad, skriv även att du gjort en "biologist riskanalys" och denna visar att inget djurliv tar skada av denna byggnad.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.