VVS

Utredning: Inte kostnadseffektivt med individuell mätning

Det blir ingen individuell mätning av värme och varmvatten i lägenheter.

Att byggherrar ska installera och individuellt mäta värme och varmvatten i lägenheter vid nyproduktion och ombyggnad är inte ett kostnadseffektivt system enligt Boverkets analys. Myndigheten har låtit utreda lönsamheten i ett sådant projekt, utifrån den lag som nyligen kom gällande energimätning i byggnader (2014:267).

Boverket: “Med utgångspunkt i kostnadseffektivitetsberäkningarna görs bedömningen att det inte är lönsamt med individuell mätning av värme. För tappvarmvatten görs bedömningen att individuell mätning under vissa förutsättningar är lönsamt men att sannolikheten för lönsamhet totalt sett är allt för låg för ett krav.”

Lagen säger att de ska installeras då det är lönsamt och kostnadseffektivt, men enligt utredningen är det alltså ytterst sällan motiverat.

Huruvida installation av individuella mätare är lönsamt i befintlig bebyggelse utreds först under nästa år.