Dom: Ingen radio- och tv-avgift för dator

Dom: Ingen radio- och tv-avgift för dator

Klaganden AA vann i högsta förvaltningsdomtolen mot Radiotjänst, och ska få tillbaka sina pengar.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar idag att en dator inte kan jämställas med en tv-mottagare. Radiotjänst har under en längre tid skickat ut radio- och tv-avgift till personer med argumentet att datorn kan användas för att ta emot deras webbsändningar, men enligt dagens domslut saknas tydligt lagstöd.

- HFD anser att en dator med internetuppkoppling inte är ”avsedd” att ta emot utsändning av tv-program. Domstolen konstaterar att det finns uttalanden i lagmotiven som går åt olika håll vad gäller innebörden av begreppet. Om en betungande förpliktelse av detta slag ska införas bör det fordra tydligt stöd i lag. Ett sådant tydligt lagstöd saknas, skriver de i ett uttalande och fortsätter:

- Vidare anser HFD att webbsändningar inte är sådana utsändningar som leder till avgiftsskyldighet. För att det ska vara fråga om en utsändning i lagens mening krävs att den är tillgänglig ”utan särskild begäran”. 

Klaganden i målet kallas i det här fallet AA, och är en man från Lund. Följande går att läsa i domslutet angående AA:s tidigare betalda tv-avgifter:

"Vad gäller återbetalning av radio- och tv-avgift anges i 16 § avgiftslagen att överstiger en inbetalad avgift vad som ska erläggas enligt beslut som har vunnit laga kraft, ska överskjutande belopp betalas tillbaka. Av lagrummet följer således att den i målet aktuella radio- och tv-avgiften ska betalas tillbaka till AA."

Någon ränta blev det dock inte tal om.

I och med domslutet ska hushållen inte längre behöva betala tv-avgift för att de äger en dator.

Relaterad forumdiskussion
Tv-avgift upp i högsta förvaltningsrätten