Bör regelverket för elektriska installationer göras om?

Utredare Bo Diczfalusy lämnar över betänkandet till energiminister Ibrahim Baylan.

Utredare Bo Diczfalusy lämnar över betänkandet till energiminister Ibrahim Baylan.

Ett betänkande överlämnades idag till energiministern gällande vem som ska ha rätt att utföra elektriska installationer.

Under förmiddagen idag tog energiminister Ibrahim Baylan emot Elbörighetsutredningens betänkande beträffande regelverket och de krav som ska ställas på de som utför elektriska installationer. Huvudfrågan har varit huruvida det fortsatt ska vara reglerat vem som får utföra elinstallationer och i så fall hur den regleringen ska se ut.

Enligt vårt förslag ska elinstallationer få utföras av auktoriserade installatörer, med andra ord de som kallas för behöriga idag. Utöver detta har vi de som kallas för yrkespersoner, sådana som inte har samhällets tillstånd, ingen behörighet. Här tar vi bort den bindning som finns mellan yrkesperson och installatör, istället ställer vi huvudkravet på det företag som yrkespersonen arbetar för, förklarar utredare Bo Diczfalusy.

Skillnaden är med andra ord att de som idag arbetar under överinseende av den behöriga installatören, framöver knyts till företaget istället. Och kraven ställs sedan på företaget ifråga. De nya kraven är då att det finns en behörig installatör i företaget, att företaget har ett egenkontrollprogram på samma sätt som det finns inom andra branscher och att företaget anmäler sin verksamhet till Elsäkerhetsverket.

Utöver detta innehåller betänkandet även ett förslag om att sammanföra alla regler.

- Sista delen i förslaget är att den ganska spretiga samlingen regler som finns på området förs samman till en enda lag, säger Bo Diczfalusy.

Bakgrunden till att regeringen tillsatte den här utredningen förra året är att reglerna om elsäkerhet nästan är 100 år gamla. De är i huvudsak desamma som då, även om vissa mindre justeringar skett. Under de här åren har det dock skett en rad samhällsförändringar som gjort att regeringen ansett det nödvändigt att undersöka om reglerna bör förändras.

Cirka 25 000 personer beräknas idag vara aktiva, behöriga installatörer. Men största delen av arbetena utförs av de som kallas för yrkesmän, elektriker eller montörer, de har inte tillstånd från staten eller Elsäkerhetsverket utan arbetar som anställda i installatörens företag och utför installationen under överinseende av denna. Det är främst dessa som berörs av förslagen.

Kontentan av förslaget är dock att det inte bör införas några stora reformer inom området.

- Det är viktigt att förstå att elektriker och installatörer gör väldigt många olika typer av arbeten och på väldigt många olika ställen, säger Bo Diczfalusy.

Han nämner exempelvis elinstallationer i hus, installationer i tung industri, högspänningsledningar med flera.

- Ju mer reglering, desto större samhällskontroll, men desto mer kommer det också att kosta. Vad kostar det och vad smakar det? Vi har dragit slutsatsen att det finns skäl att ha elinstallatörer som ett reglerat yrke, det ska finnas människor i företaget med tillräcklig utbildning och erfarenhet. För det andra konstaterar vi att elsäkerheten i Sverige förefaller vara väldigt god, därför har vi inte velat genomföra en väldigt genomgripande reform.

Nu ska regeringen besluta sig för huruvida förslaget ska gå ut på remiss. Om det remitteras bör regeringen överlämna en proposition till riksdagen någon gång under hösten. Om förslaget går igenom skulle förändringarna och den nya lagen kunna införas i januari 2017.