Juridik, Ekonomi

Husägare vinner mot byggföretag i HD

"Avtalet avsåg bl.a. spackling, målning och montering av dörrar och socklar. Något skriftligt avtal upprättades inte och avtalet föregicks inte heller av någon skriftlig offert." Huset på bilden har inget med artikeln att göra.

"Avtalet avsåg bl.a. spackling, målning och montering av dörrar och socklar. Något skriftligt avtal upprättades inte och avtalet föregicks inte heller av någon skriftlig offert." Huset på bilden har inget med artikeln att göra.

Högsta domstolen avgör att bevisbördan för att prissättningen är skälig ligger på företaget.

Högsta domstolen slår idag fast att det är företaget du anlitar som måste kunna motivera att priset är skäligt vid en eventuell tvist. Beslutet kommer efter att en husägare och byggföretaget Gripenhus hamnat i konflikt gällande hur många timmar företaget haft rätt att fakturera för en rad byggtjänster, bland annat spackling och målning. 

Parterna hade avtalat muntligt om löpande räkning, och ett pris på 250 kronor per timme. Husägaren ansåg att de arbetat 250 timmar i huset, medan företaget ansåg att de jobbat 544 timmar.

Husägaren yrkade på att betala ett slutpris på 74 500 kronor, varav materialkostnader utgör 12 000 kronor. Företaget ville istället ha 170 135 kronor, där 34 135 kronor är materialkostnader.
Högsta domstolen går på husägarens linje med motiveringen:
- Högsta domstolen konstaterar att den tidsredovisning som företaget åberopade varken i sig eller tillsammans med den övriga bevisningen gav någon klar bild av vilket arbete som hade utförts och hur tiden fördelades på olika arbetsuppgifter. Utredningen gav därför enligt domstolen inte underlag för att bedöma om det var befogat att lägga ned det antal timmar som företaget krävde betalning för. Företaget hade därmed inte visat att omständigheterna sammantagna var sådana att det begärda priset var skäligt.
I praktiken innebär det att husägarens belopp måste godtas. Denne har redan betalat en del av denna summa, vilket innebär att det återstår cirka 20 000 som ska betalas till Gripenhus.  
Det betyder även att byggföretaget måste betala husägarens rättegångskostnader vilket motsvarar 74 228 kronor.
I och med domen slår man också fast att bevisbördan för ett skäligt slutpris ligger på företaget.
- Det har tidigare varit oklart vem av parterna i ett avtal om en konsumenttjänst som har bevisbördan för det skäliga priset. Högsta domstolen slår nu fast att det är näringsidkaren som ska bevisa att omständigheterna är sådana att den betalning som begärs är skälig, skriver Högsta domstolen i ett pressmeddelande.