Juridik

Regeringen vill skärpa elnätsregleringen

Grafik från dagens presskonferens.

Grafik från dagens presskonferens. Regeringen.

Efter gårdagens dom tar regeringen krafttag för att säkerställa skäliga priser för elkunderna.

Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att se över tre områden med målsättning att skärpa upp dagens regelsystem för elnätsföretagen.

Under presskonferensen idag kommenterade energiminister Ibrahim Baylan att regeringen noterat Förvaltningsrättens dom från gårdagen där kalkylräntan för elnätsbolagen höjs. Han säger att han inte kan eller bör lägga sig i pågående rättsprocesser, men i meningen därpå säger han att vad han däremot kan göra är att se till att konsumenterna får elen levererad på ett bra sätt och till skäliga priser. Därför vill de nu göra ett omtag på området.

- Det är i grund och botten en naturlig monopolmarknad. Den ska regleras på sådant sätt att kunderna inte råkar ut för oskäliga avgifter, säger Ibrahim Baylan.

Den situation som uppstått på elnätsmarknaden är att priserna under de senaste åren höjts kraftigt för kunderna. Företagen har kunnat göra detta på grund av domar först i förvaltningsrätten och därefter i kammarrätten som säger att elnätsföretagen får betydligt större intäktsramar än vad Energimarknadsinspektionen beslutat om.

Under förra perioden fattades beslut om intäktsramar på 150 miljarder kronor, men elnätsbolagen ville ha 173 miljarder kronor och överklagade. I slutändan fick de 195 miljarder kronor och möjligheten att ta med sig en del av överskottet in i nästa period. Detta ledde till att elnätsbolagen kunde göra kraftiga höjningar av elnätsavgifterna.

Nu har en ny sådan period börjat och elnätsbolagen överklagade återigen Energimyndighetens beslut. 

- Nu har Förvaltningsrätten beslutat om höjd kalkylränta vilket är ytterligare ett led som innebär höjningar framöver. Energimarknadsinspektionen kommer att överklaga detta till kammarrätten, men regeringen noterar att modellen som används nu har sina brister. När perioderna börjar vet man inte idag vad som kommer att gälla. Ett tydligt exempel på det är det som hände 2012-2015 där intäktsramen blev avsevärt högre, och att man nu får ta med sig 30 miljarder från 2012-2015 in i denna perioden, säger Ibrahim Baylan.

Energimarknadsinspektionen får därför i uppgift att ta fram förslag på en reglering som innebär rimlig avkastning för elnätsföretagen och skäliga priser för kunderna, en reglering där det är tydligt vad som gäller. Ett exempel som ministern nämner är att Energimarknadsinspektionen beslutar om intäktsramar som därefter fastställs i en förordning av regeringen.

Regeringen vill även att Energimarknadsinspektionen ser över de delar i regleringen som inte testats i rätten, så att dessa är vattentäta och det i framtiden inte kan uppstå liknande situationer.

Ibrahim Baylan säger slutligen även att ellagen förändrades redan med förra regeringen 2014. Målet var att elnätsbolagen inte skulle kunna hoppa över uppgraderingar av elnäten och istället ta ut högre avkastning. 

- Tidigare kunde man få ut ganska hög avkastning genom att inte uppgradera elnäten. Den nya lagen handlade om att premiera investeringar i näten. Och vi vet att de här behoven kommer att finnas, näten behöver uppgraderas inför framtiden. Men det kommer rapporter av och till att pengar används framför allt till vinstutdelningar på ett sätt som inte är rimligt. Så nu vill vi att detta följs upp, hur ser det egentligen ut, säger Ibrahim Baylan och fortsätter:

- Jag förväntar mig att man jobbar med att ta fram förslag och se över de förändringar som redan trätt i kraft, så att vi nästa år kan ta ställning och skärpa regelsystemet så att både företag och konsumenter vet vad som kommer att gälla redan i början av en sådan här reglerperiod.