Energi, Värme

Allt fler väljer solvärme

Solvärmepaneler på taket.

Solvärmepaneler på taket. Foto: Lars Andrén

Fler och fler överväger solvärme när det är dags att byta värmesystem. Sedan tidigt 80-tal har solfångarnas verkningsgrad mer än fördubblats och priset har halverats. Dessutom kan du få bidrag för installationen.

Staten ger ett engångsbidrag på upp till 7 500 kr för installation av solvärmeanläggning i småhus. Det finns också ett konverteringsstöd för solvärme, för de som byter från el- eller oljevärme. Aktuella regler och villkor för bidragen finns att hämta hos Boverket eller din kommunala energirådgivare.

För att få veta mer om solvärme pratade vi med Lars Andrén. Han är inte bara författare till Solvärmeboken, utan är också ordförande i Svenska Solenergiföreningen (SEAS) och tidigare även i Föreningen Sveriges Energirådgivare (FSE). Samtidigt har han arbetat i över tio år som produktchef på ett av Sveriges ledande solvärmeföretag.

– Du ska investera i en solvärmeanläggning om du bygger nytt eller ändå ska byta ut ditt befintliga värmesystem, säger Lars. Merkostnaden för solvärmen blir då mindre. När du ändå måste köpa en ny varmvattenberedare kan du välja en som är förberedd för solvärme. Du får också bättre tekniskt utbyte av solvärmesystemet när hela värmeanläggningen är anpassad till solvärme.

Det finns idag i princip två varianter av solvärmesystem för småhus. Antingen har du en enklare anläggning där solvärme används för att värma tappvarmvatten. Solvärmeanläggningen är då kopplad till varmvattenberedaren. På årsbasis täcker solvärmen i det här fallet 50-60% av normalfamiljens behov av tappvarmvatten. Den andra möjligheten är att ha ett sk kombisystem, där solvärmen täcker både en del av tappvarmvattenbehovet och en del av värmebehovet. Anläggningen kan i det här fallet komma upp i en årstäckningsgrad på 20-30%. I nya hus kan täckningsgraden bli upp till en tredjedel av årsvärmebehovet.

Den bästa funktionen får solvärmen när den kompletterar någon typ av förbränning, t ex ved eller olja. Det här beror på att all förbränning har sämst verkningsgrad under låglasttid. Det går åt förhållandevis mycket olja för att få ut en liten mängd värme under sommartid, beroende på att andelen värmeförlust ökar. Samtidigt är det under sommaren som solvärmen fungerar bäst. Solvärmen kan på det här sättet förtjänstfullt komplettera oljan. Samma gäller för andra typer av bränslen, såsom ved och pellets.

I ett kombisystem måste du basera ditt värmesystem på någon typ av ackumulatortank som solvärmen kan arbeta emot.
– För att solvärmeanläggningen ska fungera optimalt ska man eftersträva så kort rördragning som möjligt mellan solfångare och ackumulatortank, berättar Lars Andrén.
– Solfångarna ska sitta på ett söderorienterat tak, där sydost och sydväst också är acceptabelt, fortsätter Lars. Taklutningen ska dessutom vara mellan 30-60 grader och solfångarna får absolut inte skuggas. I norra Sverige är det bättre med en brantare lutning pga snölaster. Ska du använda solvärmeanläggningen bara för sommarkonsumtion, t ex för att värma en utomhuspool, kan solfångarna ligga flackare. Detta för att solen går i en högre bana på himlen under sommaren.

En komplett, färdig solvärmeanläggning kostar 5 000-6 000 kr per kvm, färdiginstallerad och inkl ackumulatortank. För en varmvattenanläggning behöver man 5-6 kvm solfångare.
Merkostnaden för solvärme i samband med byte av varmvattenberedare är ca 12 000 kr. Från denna summa kan man sedan räkna av bidraget, som utgår med 2,5 kr per kWh.
– Bidraget brukar hamna på 5 000-6 000 kr för en varmvattenanläggning, säger Lars. Den anläggningen ger 2 500 – 3 000 kWh per år. Bygger man ett kombisystem får man ofta fullt bidrag, vilket idag är 7 500 kr.

Vid en kombianläggning brukar man installera 10-12 kvm solfångare. Generellt sett brukar det ta 5-10 år innan investeringen har återbetalat sig. Det finns anläggningar som idag har 30 år på nacken och fortfarande fungerar.
– De solfångare som är testade av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) kommer att hålla i minst 20 år, tror Lars. Jag hör sällan om driftsstörningar på solvärmesystem. Idag fungerar tekniken väldigt bra.

Om du vill gå vidare och titta på olika solvärmeanläggningar, ska du börja i SP:s lista över P-märkta solfångare. På listan finns beräknat årsutbyte i kWh för varje produkt. När du har hittat en produkt du tycker verkar intressant, efter att ha jämfört pris med prestanda, ber du att få leverantörens förteckning över installatörer. Det är viktigt att produkten har en lokal förankring hos dig, så att du lätt kan få service och reservdelar.

Läs mer: