Tillbyggnad

Olika sätt att bygga till huset - guide och jämförelse

Tillbyggnad av skärgårdsstuga på Ljusterö av 2BK arkitekter.

Tillbyggnad av skärgårdsstuga på Ljusterö av 2BK arkitekter. Foto: Tove Falk Olsson

Det finns minst nio olika metoder för att bygga till huset. Här guidar vår medlem justusandersson som är arkitekt dig igenom metoderna, jämför dem och berättar vad du ska tänka på om du funderar på att bygga till på respektive sätt.

Detta är ett försök till en systematisk jämförelse mellan olika sätt att bygga till sitt hus. Jag tar upp generella aspekter. Varje hus och tomt har sina speciella förutsättningar som betyder mycket för val av metod för att göra en tilbyggnad. 

Om huset ligger i ett område med detaljplan, vilket de flesta gör, har detaljplanen stor betydelse, både för hur man kan bygga till och om man får bygga till. Det går inte att säga något generellt om detaljplaner, de kan se mycket olika ut. Möjligtvis är husets höjd en mer begränsande faktor än byggnadens yta på marken, dvs byggnadsarea. 

Finns det en detaljplan är bygglov en förutsättning för att du ska få bygga till. Därför är en tidig kontakt med stadsarkitektkontoret, eller dess motsvarighet, alltid lämpligt. Ligger huset utanför ett område med detaljplan får du som regel bygga till utan bygglov. Även då är det lämpligt med en kontakt med kommunen. 

Förutom kommunen bör man också se till att man har grannarna med sig. du kan behöva deras tillstånd för att få lägga tillbyggnaden närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Dessutom har grannarna alltid rätt att överklaga ett bygglov.

Tillbyggnadens grundläggning brukar vara den svåraste delen vad gäller konstruktionen. Man måste ta reda på vilka markförhållandena är och hur det befintliga huset är grundlagt.  Består tomten av berg eller morän brukar det inte vara några problem. Vid andra mindre fasta marktyper gör man klokt i att konsultera en geotekniskt kunnig person, normalt en konstruktör, på ett tidigt stadium. Vill man göra en källarlös tillbyggnad till ett hus med källare bör man också kontakta en konstruktör.

Sida 1 av 10

Förlänga huset

Förlängning av hus

Att göra en förlängning av huskroppen är kanske för många den mest naturliga metoden för en tillbyggnad. Gör man det skickligt behöver det inte ens synas att man har byggt till. Ur planlösningssynpunkt kan den dock vara mindre lämplig. Risken är stor att man försämrar användbarheten hos befintliga rum genom att ta bort fönster eller att man skapar en väldigt lång korridor. Har man ett fasadmaterial som är svårt att komplettera med ett likvärdigt, t.ex. tegel, kan en materialskarv mitt på en fasad se egendomlig ut.

Förlängning av huset av SIrjes arkitektur & design
En förlängning av huset till vänster. Av Sirjes arkitektur & design.

 

Sida 2 av 10

Förskjuten förlängning

Förskjuten förlängning

Förskjuten förlängning. Grafik: justusandersson

Att bygga till en förskjuten förlängning av huskroppen har fördelen av att inte inkräkta så mycket på den befintliga planlösningen. Det är också lättare att dölja skillnader i fasadmaterial.

Lätt förskjuten tillbyggnad
En lätt förskjuten tillbyggnad med samma stil och material. Foto: Marlén Eskilsson

Estetiskt blir det ofta mer tilltalande med en markerad uppdelning av fasaden. Förskjutningen skapar också en utomhushörna som kan utnyttjas till en altan eller ett däck.  Hörnans användbarhet ökar om den ligger i sydväst läge.

Sida 3 av 10

Tillbyggnad i vinkel

Tillbyggnad i vinkel

Tillbyggnad i vinkel. Grafik: justusandersson

Metodens stora fördel är att man kan skapa en koncentrerad och trevlig planlösning med bra sikt mellan husets olika delar. Det finns också bra möjligheter till en utemiljö som samverkar med många av rummen. Om bostadsytan blir stor efter tillbyggnaden är det här en lämplig metod.  

Tillbyggnad i vinkel
En tillbyggnad i vinkel av Åbergs Arkitektkontor.

Det finns dock en del problem med just den här metoden.  På den sträcka där tillbyggnaden ansluter till det befintliga huset måste en tidigare yttervägg, som är bärande, göras om till en innervägg.  Detta kräver att öppningen i gamla fasaden avväxlas med en balk av stål eller limträ. Är öppningen lång kan balkens dimensioner bli stora. För att få ett snyggt möte mellan taken på tillbyggnaden och det befintliga huset bör tillbyggnaden vara lika bred och hög samt ha samma taklutning som det senare.

Sida 4 av 10

Separat tillbyggnad med förbindelse

Separat tillbyggnad med förbindelse

Separat tillbyggnad med förbindelse. Grafik: justusandersson

Metoden att bygga till genom att göra en separat tillbyggnad med förbindelse har många fördelar. Tillbyggnaden kan utformas utan hänsyn till den befintliga byggnaden, bortsett från rent estetiska aspekter. Mått och konstruktion kan väljas på funktionella grunder. Särskilt användbar är metoden när den befintliga byggnaden har en speciell och sluten form. Förbindelsedelen kan utformas som en entré och får på det sättet en naturlig roll.

Separat tillbyggnad
Här har en separat byggnad lagts vid sidan om huset och förbinds med en liten övergång på husets gavel. Foto: Marlén Eskilsson

 

Sida 5 av 10

Bygga takkupa

Bygga takkupa

En förutsättning för att bygga en takkupa är att man har ett 1 1/2-planshus eller högre. Det kan gå med ett 1-planshus om vinden är inredningsbar (tillräcklig höjd och taklutning) och takstolarna inte är av fackverkstyp (W-takstolar).  En takkupa höjer övervåningens användbarhet betydligt genom att man dels får in mer ljus dels ökar den andel av ytan som har full takhöjd. Konstruktionsmässigt innebär det att en eller två takstolar kapas av och avväxlas till angränsande takstolar. Detta brukar normalt inte innebära några svårigheter.  Detta är utan tvekan en effektiv form av tillbyggnad. Även om detaljplanen bara tillåter byggnader i 1 plan brukar reglerna i Plan- och byggförordningen (PBF) ändå göra det möjligt att bygga takkupor.

Sida 6 av 10

Bygga till en våning

Påbyggnad

Ett alternativ för tillbyggnad är att helt enkelt bygga till en våning. Grafik: justusandersson

Har man bara en begränsad tomtyta till sitt förfogande kan detta vara enda möjligheten att öka ut boytan. Bor man i ett område med detaljplan gör man klokt i att först kontrollera att detaljplanen verkligen tillåter en sådan förändring.  Ser man tillbaka i tiden var det mycket vanligt med tillbyggnader på höjden.  Var och varannan mangårdsbyggnad på landet har fått en extra våning, inte minst för att man utnyttjade värmekällorna bättre på det sättet. 

Taklyft
Att bygga till en våning kallas även taklyft, något som medlemmen MTech håller på med. Foto: MTech.

Metoden är förenad med en del utmaningar, utöver ork och pengar.  Om det inte redan finns en vindstrappa som kan byggas om, måste man få plats med en ny trappa. Det är ofta en fördel att lägga en trappa, L- eller U-formad, intill en yttervägg. Då kan man utnyttja taklutningen och spara yta på övervåningen. Ur konstruktionssynpunkt finns det en del svårigheter.  Om utgångsläget är ett 1-planshus med W-takstolar, där mellanväggarna i bottenvåningen inte är bärande, måste man antingen bygga sådana eller använda sig av golvbjälkar (i det nya mellanbjälklaget) som klarar den spännvidd som följer av husets bredd. Det kan betyda limträbalkar, fanérbalkar eller stålbalkar, eventuellt i kombination med pelare. Vanligtvis brukar inte ytterväggarnas utformning vara något problem, om man inte har ett elementbyggt äldre småhus.  Det finns dock lösningar på det också.

Läs mer: Projekt taklyft!

Sida 7 av 10

Tillbyggnad kupa och veranda

Tillbyggnad kupa och veranda

Det finns några tillbyggnadssätt som förtjänar att lyftas fram, även om de kan ses som specialfall av några av de ovanstående.  De har det gemensamt att små tillskott av yta kan ge mycket bättre planlösningar. De är också allmänt trivselhöjande.

Kupa och veranda av Sirjes arkitektur & design
Tillbyggnad av en entré med takkupa över av Sirjes arkitektur & design. 

Att kombinera en takkupa med en veranda är en klassisk metod, som man har använt sig av under lång tid.  Den fungerar bäst på ett symmetriskt hus när tillbyggnaden placeras mitt på en långsides fasad.

Sida 8 av 10

Trapphustorn

Trapphustorn

Ett separat trapphustorn är en klassisk lösning på ett invändigt trapproblem.  Genom en fristående trappa med rejäla mått kan man dels underlätta kommunikationen mellan våningarna, dels frigöra bra placerade ytor för andra ändamål. I ett hus med två lägenheter på skilda plan, kommer trapphustornet att upplevas som en fantastisk förbättring.  Likaså om man av tillgänglighetsskäl behöver installera hiss.

Sida 9 av 10

Separat entré

Tillbyggd entré

En separat utbyggnad för en entré kan lösa många trängselproblem, särskilt om det gäller en äldre byggnad.  I en omodern byggnad som saknar ordentliga våtutrymmen, kan man placera sådana i entrén och förenkla rördragningar, byggande av tätskikt mm.