Attefallshus, krav på 5m från gata?

8k läst  52 svar

 1. P
  Medlem · Nivå 9
  Det går troll i min bygganmällan om attefallsgarage, allt krånglar....
  Handläggaren har nu remitterat ärendet till trafikkontoret som yttrat sig och skriver att jag behöver minst 5m framför garaget till tomtgräns, det ska vara P-plats och att det är obligatoriskt.
  Är det inte 4.5m som gäller för attefallshus? Har dom rätta att neka det? Kan komunen sätta upp egna regler? Det skulle ju vara så enkelt att bygga attefallshus.

  Det är berg i bakkant och vi måste spränga för att kunna flytta in garaget.
  Idag parkerar vi på tomten längst med gatan och får då in 3-4 bilar så parkering är inget problem.
   
 2. S
  Medlem Nivå 8
  Tror kravet numer är att man ska kunna vända en bil på uppfarten så man kan köra ut istället för att backa.
   
 3. Anna_H
  Husägare · Nivå 18
  5 meter var ganska snällt ändå, på många håll krävs 6 meter mellan gata och garage.
   
  • Laddar…
 4. E
  Medlem Nivå 2
  Attefallshus måste väl likväl följa bestämmelser i detaljplan?

  Vad säger detaljplan om garage/uppfart? Uppfart brukar ha ett krav på längd av minst 6 m.
   
 5. P
  Medlem · Nivå 9
  Men detta är ju inget riktigt garage. Det är ett attefallshus med port och uppfarten finns bredvid
  Detaljplanen säger inget om 5m
   
 6. swealp
  Medlem Nivå 12
  Ja kommunen kan vara väldigt krånglig med attefallshus. Vet av egen erfarenhet.

  Sen beror det på vilken handläggare du hamnar hos.

  Bäst är att anlita någon insatt som kan pressa kommunen till det rätta.
   
  • Laddar…
 7. S
  Medlem Nivå 8
  Attefallshus behöver inte följa detaljplan. Däremot kan detaljplan och lagar ha krav som gör att man inte kan bygga sitt attefallshus där man vill.
  -t.ex att en infart på fastighet måste vara minst fem meter... bygger man då ett attefallshus så att infarten kortas till fyra och en halv så brytet det mot regeln om längd på infart. Dvs om man inte får göra infarten kortare utan att få problem så får man inte.

  Nu tror hag i ärlighetens namn att den tolkningen faller då man gissningsvis inte behöver marklov eller rivningslov för att korta en infart, och då har kommunen gjort fel eftersom de behandlar attefallet som bygglovspliktigt.

  Dvs - fråga kommunen om det behövs ett lov gör att korta av en infart. Om svaret är nej så har trafikkontoret inget med ärendet att göra och kan bara anföra att om det av mågon annan anledning krävs bygglov så kommer de att avstyrka.
   
 8. M
  Medlem · Nivå 7
  Från boverkets hemsida:
  https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...ementbyggnad-max-25-m-sa-kallat-attefallshus/

  Attefallshuset får vara planstridigt
  Attefallshus får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär bland annat att den får uppföras på prickmark, eller på tomter som redan har använt hela sin byggrätt. Det innebär också att det är tillåtet att uppföra ett komplementbostadshus på en tomt som redan har maximalt antal bostäder enligt detaljplanen. Byggnadsnämnden får inte neka startbesked på grund av att attefallshuset är planstridigt.

  Hur nära gränsen får attefallshuset placeras
  När man placerar ett attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Det är den som bygger som ska se till att ett medgivande finns. Det är en fördel från bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. När en grannfastighet ägs av flera fastighetsägare behövs medgivande från alla. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 256)

  Om ett attefallshus ska uppföras närmare gränsen än 4,5 meter och berörda grannar inte ger sitt medgivande är det inte en bygglovsbefriad komplementbyggnad. I det fallet måste bygglov sökas för en bygglovspliktig komplementbyggnad.

  Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 4 §
  Av rättspraxis till friggebodar framgår det att vid placering närmare gräns mot väg, gata eller annan allmän plats än 4,5 meter krävs bygglov. Samma resonemang som förs i domarna om friggebodar borde gälla även för attefallshus. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, oftast kommunen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen. När ett attefallshus placeras närmare gräns mot allmän plats än 4,5 meter räknas den alltså inte som bygglovsbefriad.


  Be kommunen förklara hur de kommer fram till sina ståndpunkter utifrån ovanstående!
   
 9. N
  Medlem Nivå 1
  Vi stötte på samma sak när vi sökte bygglov för vårt garage som vi ville lägga närmare vägen. Vi fick då krav på 6 m med motiveringen man inte ska behöva stanna på gatan, öppna garageporten och sen köra in. De tyckte att jag behövde kunna parkera bilen framför garaget.

  Vi löste problemet med att lägga garaget med porten vinkelrätt med vägen. Med andra ord får man göra en liten manöver på uppfarten (carport i vårt fall) för att komma in i garaget. Så nu ligger carport och garage 2,5 m från gatan.
   
 10. H
  Moderator · Nivå 25
  Det är ju en intressant fråga. För Attefallshus gäller att de är bygglovsfria under förutsättning att de läggs minst 4,5m från gatan. De får då bryta mot alla andra regler som punktprickad mark total byggyta på tomten osv.

  MEN man måste göra bygganmälan. Och bygganmälan är ju inmte bara en anmälan, man måste få godkänt för konstruktion och i förekommande fall användbarhet. En bostad måste uppfylla regler för bostad osv.

  OM det nu är ett funktionskrav/användbarhetskrav, att ett garage måste vara 5m från gatan, då skulle det kunna vara korrekt att kräva det även av ett attefallsgarage. Kravet är som jag förstår det att man skall få plats med bilen utanför garaget medan man öppnar/stänger porten till garaget, så man inte blockerar gatan.
   
  • Laddar…
 11. pacman42
  Medlem · Nivå 11
  Men det är ju inte relevant om man har elport...
   
 12. P
  Medlem · Nivå 9
  Om man inte har nån port då?
  Jag kan lika gärna rita dit en stor dörr, ska inte ha bile där, bara cyklar, mopeder osv
   
 13. M
  Medlem · Nivå 7
  Finns det någon idag som bygger ett garage utan eldriven fjärrmanövrerad takskjutport?
  Och det är väl en villagata och inte någon riksväg som går utanför tomten?
   
 14. pacman42
  Medlem · Nivå 11
  Varför kallar du det då för ett garage? Kalla det för ett förråd!
   
  • Laddar…
 15. R
  Medlem Nivå 2
  Det handlar inte bara om portöppningen utan också att man ska kunna ta sig in och ut från garaget på ett trafiksäkert sätt. Om man lade garaget vid tomtgränsen så skulle du fortfarande vara kvar inne i garaget med förarplatsen när arslet på bilen redan var ute i gatan. DU skulle alltså inte kunna ha kontroll på trafiken innan du backar ut.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: