Juridik

Stockholms Handelskammare vill se en överklagandeavgift

"Det ska kosta pengar att överklaga en detaljplan, och flera skatter bör ersättas med en låg fastighetsskatt."

Stockholms Handelskammare har tagit fram ett reformförslag med anledning av den rådande bostadsbristen. I fyra punkter redogör de för hur de anser att bostadsmarknaden bör omregleras för att fungera mer effektivt. Främst trycker de på om snabbare ledtider vid nybyggnation, men de skriver även om skatter som bör ses över.

Förslaget går, i korthet, ut på att reavinstskatten, lagfartsavgiften, pantbrevsskatten och skatten på uppskov ska sänkas. Istället önskar de se en låg och effektivt utformad fastighetsskatt.

Därutöver föreslår de en överklagandeavgift när det kommer till detaljplaner.

– Regeringen borde införa en avgift för överklaganden och begränsa sakägarkretsen. En överklagandeavgift, som har prövats med framgång i våra grannländer, skulle skapa en nödvändig tröskel mot okynnesöverklaganden, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

De anser att bostadsmarknaden, som den ser ut idag, utgör ett allvarligt tillväxthinder, att de långa ledtiderna från idé till färdiga projekt medför alldeles för höga kostnader och därmed utebliven samhällsnytta. De välkomnar därför också förslaget om att plocka bort en instans för överklaganden av detaljplaner. 

Reformförslaget:

  • Reducera antalet riksintressen. Den stora mängden riksintressen förhindrar en effektiv markanvändning i storstadsregionerna.
  • Inför en överklagandeavgift.
  • Ge ökad tyngd åt översiktsplanen, minska möjligheterna till detaljplanering och snabba upp planprocessen.
  • Genomför en gradvis omreglering av bostadsmarknaden. Detta ska göras på ett socialt ansvarsfullt och politiskt genomförbart sätt. Reavinstskatten vid försäljning av villor och bostadsrätter bör sänkas, liksom skatten på uppskov. Sänkningen bör finansieras med en låg och effektivt utformad fastighetsskatt. Pantbrevskatt och lagfartsavgift bör sänkas.