Ekonomi, Juridik

Nya förslag om kontrollsystem för husbyggen

Certifierat sakkunnig föreslås få ta över delar av byggnadsnämndens ansvar, och likaså ett certifierat byggprojekteringsföretag.

Boverket har nu lämnat över sina förslag för att underlätta för seriebyggda hus. Regeringen har tidigare kommenterat att olika kommuner har olika tolkning av byggreglerna vilket påverkar byggprocessen negativt, och målet med utredningen har varit att ta fram förslag på hur processen kan förenklas.

Analysen som Boverket gör är att det är brist på förutsägbarhet som är det stora problemet. För att komma tillrätta med detta föreslår myndigheten att man inför en certifierad sakkunnig som ska ta över delar av byggnadsnämndens ansvar, och att man som byggherre ges möjlighet att låta anlita ett certifierat byggprojekteringsföretag som får utföra och granska projekteringen.

- Båda förslagen berör kontroll av projektering som genomförts fram till startbesked och de begränsar sig inte till serietillverkade hus. Att öka förutsägbarheten är viktigt och skulle bidra starkt till att korta planprocessen. Båda förslagen från Boverkets är omfattande och skulle innebära en stor förändring. Nu ska de skickas ut på remiss, och sedan får vi ta närmare ställning till dem, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Tanken är att förslagen ska komplettera dagens system.

Boverkets förslag:

Certifierad sakkunnig

Boverkets förslag med certifierade sakkunniga innebär att delar av de uppgifter som i dag ligger på byggnadsnämnderna överförs till certifierade sakkunniga. De sakkunniga får en utökad roll att kontrollera projekteringen av bostäder utifrån de krav som de är certifierade för. Den bedömning som de sakkunniga gör i ett sakkunnigintyg ska godtas av byggnadsnämnden i samband med startbesked enligt PBL. Förslaget innebär en begränsad förändring av nuvarande system med lovprövning och byggprocess. Förslaget kan därför genomföras förhållandevis snabbt.

Certifierat byggprojekteringsföretag

Boverkets förslag med certifierade byggprojekteringsföretag innebär en möjlighet för byggherren att låta ett certifierat byggprojekteringsföretag utföra och granska projekteringen. Genom att ett certifierat byggprojekteringsföretag utför projekteringen och granskningen av ett byggprojekt kan den byggnad som projekteras antas komma att uppfylla samtliga tekniska egenskapskrav. De bedömningar som redovisas i projekteringshandlingarna ska godtas av byggnadsnämnden i samband med startbesked enligt PBL eftersom de gjorts av ett certifierat byggprojekteringsföretag. Det innebär att certifieringen ersätter de bedömningar som byggnadsnämnderna gör idag inför startbeskedet.