Bygga platt tak med säker konstruktion

Villa Eriksson med platt tak av arkitekt Anders Holmberg.

Villa Eriksson med platt tak av arkitekt Anders Holmberg. Foto: Anders Holmberg

Platt tak är en riskkonstruktion, men rätt utförd är den lika bra som vilket tak som helst. Här förklarar Magnus Hansén och Johan Fröbel hur du bygger ett platt tak med en bra konstruktion utan risk för skador.

Ett platt tak, eller låglutande tak som är en mer korrekt beskrivning, är ett tak med en mycket liten vinkel. I sin extremaste version upplevs det som platt av betraktaren, även om det fortfarande finns en liten vinkel. Vinklar på mindre än 1:4 (cirka 14º grader) brukar anses utgöra definition för platt tak. 

När man tänker på låglutande tak är det ofta hela platta tak som avses, exempelvis tak på funkishus. Men det kan också vara ett brutet tak där delar av taket är låglutande - eller ett terrasstak.

Risker med platt tak

Platt tak räknas som en riskkonstruktion. Risken med dem är förstås att vatten blir stående och riskerar att tränga igenom. I bästa fall ger det bara fuktskador som torkar ut. I värsta fall blir det ett bestående läckage och det uppstår hälsovådligt mögel som påverkar huset och de som bor i det negativt. Men för att problemen ska uppstå handlar det om att taket är felkonstruerat, byggt med fel material eller dåligt skött.

- Vi försäkrar hus med platta tak men har aldrig upplevt att dessa varit sämre ur risksynpunkt än andra tak. Det beror på att taket ska vara konstruerat enligt gällande byggregler. Om vi försäkrat ett hus med platt tak och huset totalskadas, återställer vi huset med ett platt tak. Detta förutsatt att det inte blir några problem vid ansökan om bygglov och att man då föreskriver något annat, säger Håkan Franzén, Trygg Hansa.

Låglutande tak
Platt tak på trähuset Späckhuggaren av Bornstein Lyckefors. Foto: Mikael Olsson

Så hur bygger man då ett platt tak på ett säkert sätt?

Kortversion:

  • Välj produkter avsedda för låglutande tak 
  • Dimensionera balkar och spont rätt
  • Dubbelspika spont bredare än 95 mm
  • Välj papp som ytmaterial på mycket låglutande tak, annars går ofta även plåt bra.

- Generellt vid utförandet ska man lägga stor vikt vid lufttäthet (insida) och undvika att vatten blir stående (tätt tak). Projektera och utför förbättringar som tillfredsställer god takavvattning. Det känns heller inte helt orimligt att sakkunniga utför provning av lufttätheten (klimatskärmen) och vattentätheten (takytan) i efterhand, säger Magnus Hansén, Byggdoktor & Diplomerad Fuktsakkunnig vid RISE Research Institutes of Sweden.

Platt tak
Villa Smith i Västerås av arkitekt Anders Holmberg. Foto: Anders Holmberg

Konstruktion av platt tak

Bygger du hus av trä med platt tak rekommenderas en konstruktion av balkar, fackverk eller balkrost (gitter). Vilken typ du väljer beror på spännvidd och lutning. 

- Det är mycket viktigt att ha rätt dimensionerade takbalkar, detta så att du inte får nedböjningar. Det vanliga är fackverkstakstolar eller balkar och du väljer mellan limträbalkar eller konstruktionsvirke beroende på spännvidd. Här är det viktigt att man kopplar in en konstruktör så att det blir rätt, säger Johan Fröbel.

Raka balkar går bra vid spännvidd mellan 4-30 meter, du kan då även använda pulpetbalkar av limträ. Balkarna läggs över stöd. Som ett alternativ vid spännvidd över 20 meter finns fackverksbalkar. Har taket lägre lutning än 3,6 grader är även balkrost ett alternativ. 

Därefter är det dags för underlagsspont och gummiduk. 

- På låglutande tak ska sponten alltid vara 23 millimeter tjock, och är den mer än 95 millimeter bred ska den dubbelspikas, säger Johan Fröbel och förklarar att du vill ha en tjockare underlagsspont vid lägre taklutning - dels för nedböjning, dels för infästning av produkterna. 

- Så att du får full utdragshållfasthet.

Med underlaget på plats är det dags för taktäckningen.

Platt tak på plasthus
Platt tak på plasthuset NO2 av UNIT arkitektur. Foto: Per Nadén

Taktäckning på platt tak

Det är lutningen som till stor del bestämmer vilken yttäckning du kan använda dig av på det platta taket. Flera material klarar ner till 14 grader, men eftersom platta tak ofta har lägre vinkel än så blir du mer begränsad. Det som rekommenderas som yttäckning på platt/flackt tak är plåt och papp. På de allra mest låglutande taken rekommenderas uteslutande papp.

Minsta lutning för taktäckningar hos flacka tak, mindre än 14 grader

Taktäckningsmaterial

Minsta lutning

a:b

vinkel α

Papp, skyddsbelagd, trelagstäckning

1:100

(c:a 0,5°)

Papp, skyddsbelagd, tvålagstäckning

1:20

(c:a 3°)

Plan plåt, koppar, dubbelfalsad

1:20

(c:a 3°)

Plan plåt, förzinkad, dubbelfalsad

1:10

(c:a 6°)

Som synes ska du ha trelagstäckning på pappen på de allra mest flacka taken.

Johan Fröbel rekommenderar också att du låter en erfaren takläggare bygga platta taket så att du får garantier på jobbet. Gör du det själv bör du vara mycket kunnig så att du vet vad du håller på med.

- Man ska vara noggrann. Gör man rätt från början och gör som jag beskriver ska det inte finnas några fallgropar. Men se till att du har en konstruktör eller fackman som tittar på det innan du börjar, säger Johan.

Platt tak kräver underhåll

Flacka tak kräver generellt lite mer underhåll. Dels att du regelbundet ser över taket och vinden så att det inte uppstått skador som gör att vatten kan tränga in, dels att du ser till att inte organiskt material och smuts blir kvar på taket och samlar fukt. Eftersom det vanligen är byggt av papp måste du också vara försiktig när du rengör taket så att du inte skadar pappen.

Exempel på vad du ska kontrollera:

  • Sliten papp
  • Infästningar
  • Plåtarbeten
  • Avrinning samt rensa hängrännor och stuprör

- Besiktiga det platta taket visuellt någon gång per år, se så att övergångar och sådant håller, säger Johan.