Byggahus.se
Vår granne sökte bygglov 2007 och bygglovsansökan behandlades och påbörjades enligt plan o bygglagen, med utskick av ritningar o höjdangivelser till berörda remissinstanser som lämnade svar inom föreskriven tid. Nu 14 år senare sjunker vårt garage och då begärde jag att få handlingar av kommunen angående bygglovet och ser då att ritningarna är avsevärt reviderade. Kommunen har gjort nya ritningar med stora förändringar i plan och höjd och stämplat om tidigare remisser med ett nytt datum. Är det inte kommunens skyldighet att skicka ut nya remisser så vi har möjlighet att inkomma med yttrande när det är så stora förändringar av fastigheten. Sänkt byggnaden med en meter samt flyttat byggnaden fyra meter så vårt garage har en höjdskillnad till deras mark på två meter istället för en. Vi hade aldrig gått med på detta om vi sett denna ritning. Hur gäller preskriptionstiden när kommunen helt frångått plan o bygglagen och även förfalskat remissvaren?
Vore oerhört tacksam om jag kan få era åsikter o tankar om detta.
 
Redigerat:
Om bygglovet är ifrån 2007, så vinner det aldrig laga kraft. Det var en förändring som gjordes i PBL ca 2013, att numera delges alla formellt ett bygglovsbeslut, och därmed begränsas överklagandetiden. Innan den lagändringen så kunde en granne komma ex. 9 år efter att huset byggts och överklaga bygglovet, och ev. blir det rivning. Sådant inträffade.

Numera delges som sagt alla. Grannar genom utskick från kommunen (efter beslutet) och alla andra genom annons i post o inrikes tidningar.

Regeln är att man kan överklaga inom 3v efter att man formellt blivit medveten om att bygglovet finns.

Men även ett svartbygge preskriberas efter 10 år, det går då inte att få till några åtgärder mot ett bygge, även om man överklagar och får rätt i alla instanser.

Svårt att bedöma om kommunen har försummat grannehörandet då 2007. Information till grannar innan bygglovbeslutet fattas går bara ut om det finns någon avvikelse mot detaljplanen i lovet. Och även OM kommunen hade gått ut med information till dig, så är dina synpunkter bara vägledande, som granne har du ingen vetorätt mot ett bygglovsbeslut.

Det faktiska problemet nu med sjunkande garage. Beror det alltså på att grannen har schaktat intill tomgränsen, och marken rasar in mot grannen?
 
 • Gilla
Claes Sörmland och 1 till
 • Laddar…
Nu har vi väldigt lite information i ärendet, men att kommunen förfalskat bygglov och remisser vet jag inte om jag ser som så troligt.
Jag är inte så insatt i den gamla bygglagstiftningen och hur ärendegången var när det gällde grannehörande. Kan det vara så att grannen lämnat in en revidering av av tidigare lov som kommunen beviljat? Vad är det för remissinstanser du pratar om? Har du läst beslutstexten i lovet? De var visserligen ganska knapphändiga vid den tiden, men kanske du kan få en hint om hur kommunen tänkt. Om det är så stora avvikelser, har ni inte observerat dem tidigare?
 
 • Gilla
Claes Sörmland
 • Laddar…
R rally tankestyrning skrev:
Nu 14 år senare sjunker vårt garage
Har ert garage plötsligt börjat sjunka? Kanar det ner mot granne? Kan det vara något annat som byggs i närheten som påverkar istället? Vad är det för jord? Det där med grundvatten och sättningar i lera är lurigt.
 
Hej igen!
Lite förtydliganden.
Hösten 2021 såg jag att marken eroderat bakom mitt garage och att betongplattan hänger i luften. Begärde att få ta del av bygglovet av grannfastigheten från kommunen, det var helt andra ritningar gentemot de handlingarna jag fått ta del av och godkänt, läge på bostad flyttat 4m, dubblering av nivåskillnaden med från 1 meter till 2 meter dessutom med placering 2 meter från tomtgräns vilket omöjliggjorde en hållbar släntlutning.

För detta bygglov har kommunen till en början följt plan och Bygglagen
Handlingar som bifogats till mig är plan/fasad/sektions-ritningar, ansökan om bygglov och nybyggnadskarta daterad 2007-06-05. Av handlingarna framgår klart, sockelhöjd för bostadshus SH 263,20 garage SH 263,10. Remissyttrande med svar senast 2007-08-23. Jag hade inga invändningar mot detta bygglov!

Vad som sen inte följer plan och bygglagen är ett delegationsbeslut 2007-11-20
reviderat läge på garage men både bostadshus och garage flyttas och sockelhöjd sänkts med 1 meter, stämplat 07-11-20 som hänvisar till tidigare remissyttranden med svar senast 2007-08-23. Det kan väl inte gälla för dessa omfattande ändringar. Trots att beslutet 2007-11-20 endast gäller reviderat läge av garage har ritningar tillkommit, stämplade av byggnadsnämnden 2007-10-25 med väsentligt förändrade lägen i plan och sockelhöjder, bostad SH 262,20 garage 262,10. Detta skulle enligt lag skickas ut på en ny remis runda till berörda grannar, istället har kommunen undanhållit detta av någon outgrundlig anledning.

Det här är helt klart en förfalskning som gjorts av en inkompetent handläggare, jag har givetvis talat med grannen om det här och han ville absolut inte göra denna ändring han blev tvingad, nu när mina eroderade massor kanat ner på hans fastighet så har jag också kontaktat mitt försäkringsbolag och ställt frågan, vilket ansvar jag har när mitt garage rasar ner på grannfastigheten med förödande konsekvenser!

Jag har föreslagit för kommunen att de får bekosta en stödmur eftersom detta bygglov inte är utfärdat på ett korrekt sätt, en jurist på kommunen som kontaktat mig skriver att det är preskriberat och det kommer inte att läggas ner någon tid på det här, det är som sagt preskriberat! Naturlagarna går inte att preskribera en rättsstridig handling börjar löpa den dag då den skadelidande fick kännedom om skadan, kan det vara så?
 
Redigerat:
Utan att se alla handlingar/ritningar i ärendet är det omöjligt att säga hur handläggaren/byggnadsnämnden resonerat och om de handlat felaktigt. Har du diskuterat med någon som är insatt i ÄPBL och som kommit fram till att det rör sig om ett förfalskat bygglov?
 
 • Gilla
Claes Sörmland
 • Laddar…
Claes Sörmland
R rally tankestyrning skrev:
Begärde att få ta del av bygglovet av grannfastigheten från kommunen, det var helt andra ritningar gentemot de handlingarna jag fått ta del av och godkänt, läge på bostad flyttat 4m, dubblering av nivåskillnaden med från 1 meter till 2 meter dessutom med placering 2 meter från tomtgräns vilket omöjliggjorde en hållbar släntlutning.
Det är här du har fått fel information. Som granne har du inte makt att "godkänna" något i samband med grannars bygglovsärenden. Du kan ibland tillfrågas om synpunkter och vad du skriver till kommunen vägs in i ärendets beredning men du har de facto inte något att säga till om.

Bygglovet ges av byggnadsnämnden till den sökande, grannar är inte beslutsparter.
 
 • Gilla
Dowser4711 och 2 till
 • Laddar…
Även om kommunens handläggare kanske gjort bort sig är det väl bygglov eller ej grannens ansvar att hans nyanlagda slänter är stabila?
 
 • Gilla
Claes Sörmland och 1 till
 • Laddar…
R rally tankestyrning skrev:
Det här är helt klart en förfalskning som gjorts av en inkompetent handläggare,
Var består förfalskningen av? Att de inte skickade ut underlagen på en ny remissrunda är väl inget förfalskande?
 
Claes Sörmland
Karrock Karrock skrev:
Även om kommunens handläggare kanske gjort bort sig är det väl bygglov eller ej grannens ansvar att hans nyanlagda slänter är stabila?
Yes, frågan om slänternas funktion eller problem med dem är en helt civilrättslig fråga mellan grannen och TS. Nu får de lösa det med bästa samarbetsförmåga. Kommunen är inte inblandad.
 
 • Gilla
rally tankestyrning och 1 till
 • Laddar…
TS, du skriver att det rör sig om omfattande förändringar i det ”förfalskade” bygglovet. Hur kommer det sig att du inte reagerade tidigare på att något inte stämde? (innan preskriptionstiden löpt ut)
 
 • Gilla
BSOD och 1 till
 • Laddar…
H hempularen skrev:
Om bygglovet är ifrån 2007, så vinner det aldrig laga kraft. Det var en förändring som gjordes i PBL ca 2013, att numera delges alla formellt ett bygglovsbeslut, och därmed begränsas överklagandetiden. Innan den lagändringen så kunde en granne komma ex. 9 år efter att huset byggts och överklaga bygglovet, och ev. blir det rivning. Sådant inträffade.

Numera delges som sagt alla. Grannar genom utskick från kommunen (efter beslutet) och alla andra genom annons i post o inrikes tidningar.

Regeln är att man kan överklaga inom 3v efter att man formellt blivit medveten om att bygglovet finns.

Men även ett svartbygge preskriberas efter 10 år, det går då inte att få till några åtgärder mot ett bygge, även om man överklagar och får rätt i alla instanser.

Svårt att bedöma om kommunen har försummat grannehörandet då 2007. Information till grannar innan bygglovbeslutet fattas går bara ut om det finns någon avvikelse mot detaljplanen i lovet. Och även OM kommunen hade gått ut med information till dig, så är dina synpunkter bara vägledande, som granne har du ingen vetorätt mot ett bygglovsbeslut.

Det faktiska problemet nu med sjunkande garage. Beror det alltså på att grannen har schaktat intill tomgränsen, och marken rasar in mot grannen?
Det stämmer att garaget nu sjunker på den sidan där grannen schaktat ur för sitt bygge. Grannen har följt det kommunen bestämde.
 
Eftersom du redan pratat med grannen och ni verkar vara "på samma sida" mot kommunen agerande 2008 är det ju inget som hindrar att du är helt öppen med dokument och liknande. Det är lättare att få hjälp här och som det verkar finns ingen relation eller process som skulle störas av det.
 
 • Gilla
rally tankestyrning
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Yes, frågan om slänternas funktion eller problem med dem är en helt civilrättslig fråga mellan grannen och TS. Nu får de lösa det med bästa samarbetsförmåga. Kommunen är inte inblandad.
Jag och grannen kommer bra överens och kommer lösa detta. Det är inte det denna fråga handlar om utan snarare om kommunen kan tvinga grannen att ändra på ritningen ( att de gjorde det var att när remissyttrandet skickades ut så godkände inte grannen på andra sidan detta. Den grannen bor ju inte nära som jag gör utan han bor 200 meter bort och har inte ens en byggnad i närheten) och sedan inte informera oss grannar att dessa ändringar gjorts utan gå efter första och enda yttrandet. Svårt att förklara så det blir förståligt.
 
"Jag och grannen kommer bra överens och kommer lösa detta."

Den meningen borde sättas i guldram och nålas fast på förstasidan. Otroligt skönt att få läsa något sådant, med tanke på alla andra trådar som handlar om att få rätt mot en hemsk granne och liknande.
 
Redigerat:
 • Gilla
Dowser4711 och 4 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.