Utredning klar om att omvandla lokaler till bostäder

Boverket slår fast att man kan få fram fler bostäder genom lokaler men att det är ekonomiskt mindre lönsamt.

Att omvandla lokaler till bostäder är fullt genomförbart med nuvarande regelverk, konstaterar Boverket efter att ha genomfört en analys å regeringens vägnar. Dock är det inte särskilt lönsamt i jämförelse med att behålla dem som lokaler.

- Boverket ser inga generella hinder i plan-, lov-, och byggprocesserna för den här typen av omvandling. Hinder som uppstår för den som önskar omvandla lokaler till bostäder kan i det enskilda fallet oftast kopplas till samhällets krav på goda bostäder och goda boendemiljöer. Vid mindre omvandlingsprojekt kan de kostnader och den tidsåtgång som en eventuell planprocess innebär dock medföra att det aktuella projektet inte bedöms som lönsamt.

Det finns också regler i skattelagstiftningen som kan fördyra omvandlingen. Exempelvis finns det minskade möjligheter till direktavdrag.

Målsättningen var att finna vägar för att snabbt kunna få fram fler bostäder. Just denna ser ut att bli mer komplicerad än vad man hoppats på.

- Boverket kan konstatera att det troligen inte finns någon enkel lösning för att få till stånd omvandlingar i en betydligt större omfattning än vad som sker i dag.