Byggahus.se

Detaljplan - huvudmannaskap

 1. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 9 355 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  En markägare drev för några år sedan processen att ändra detaljplan så att småhus kunde byggas på vad som tidigare var ett rejält stycke privatägd parkmark. En ny detaljplan upprättades för den stora fastigheten som tillät att ett 16 fastigheter kunde nybildas för småhusbebyggelse på den tidigare parkmarken. Fastigheter har bildats men inget har ännu byggts (kommersiellt misslyckande).

  Nu har kommunen upptäckt att den nya planen innehåller formuleringar som de inte ser som önskvärda. De vill ändra detaljplanen för att åtgärda detta. De skriver:

  "Syftet med förslaget är att åtgärda ett fel som gjordes för nuvarande detaljplan genom att ändra huvudmannaskapet för allmän plats från allmänt till enskilt."

  Så vad får detta för konsekvenser? Vad innebär det att kommunen av misstag tidigare tagit på sig huvudmannaskapet för allmän plats för detaljplaneområdet och nu vill återföra det till enskilt huvudmannaskap? Kommunen äger ingen del av fastigheterna men har en lekplats på den.
   
 2. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 9 974 inlägg

  Nötegårdsgubben

  Skogsägare
  Kommunen kan nog inte sägas ha tagit på sig något huvudmannaskap än, däremot får nog inte exempelvis en vägförening bildas och anlägga väg om det står att allmän platsmark ska vara kommunal.

  För låt oss anta att det är gatunätet det handlar om. I en större nyanläggning är det inte ovanligt att exploatören anlägger gator som sedan överlåts till kommunen. Men det är inte heller ovanligt att man bildar en vägförening och att de boende själva äger och håller vägarna.

  Anlägger man för genomfartstrafik blir det nog oftast i alla fall delvis kommunala gator, är det bara för områdets egen vägförsörjning blir det nog oftare en vägsamfällighet.

  Vad och hur det byggs påverkas nog inte så mycket, men de boende åker på att ansvara för gatorna själva om platsmarken inte är kommunal. Å andra sidan kanske gatuutbyggnaden blir av då.
   
 3. H
  Moderator · Stockholm · 44 221 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Men om vi antar att exploatören bygger gatorna, och tomterna bebyggs. Då borde formuleringen göra att kommunen blir ansvarig för snöröjning, elförsörjning till gatubelysning osv.

  Fast detta är verkligen inget jag kan något om. Men det kan vara värt att kolla upp. Kommunen kan troligen inte enkelt ändra detaljplanen om markägaren motsätter sig en ändring.
   
 4. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 9 355 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Jag inser nu varför kommunen ser det som ett fel. Exploatören har mycket riktigt byggt en väg, anlagt avlopp och vatten. Vad jag minns gällande genomförandet av planen så skulle den nya vägen bli en del av en existerande gemensamhetsanläggning (vägförening). Måste kolla upp om VA och vägbelysning skulle skyfflas över på kommunen eller inte. Sen finns det en hel del parkmark också i planen. Jag tror inte intentionen var att den skulle flyttas från privat huvudmannaskap till kommunalt.
   
 5. H
  Medlem · 174 inlägg

  HerrOso

  Medlem
  Konsekvenserna att ändra från kommunalt till enskilt är att kostnaden för driften av allmänna platser läggs på de boende i området efter bildande av gemensamhetsanläggning, alternativt omprövning av befintlig gemensamhetsanläggning ni närliggande område. Som Nötegårdsgubben är inne på kan en gemensamhetsanläggning inte bildas för mark som är allmän plats enligt detaljplan. Så ändring av detaljplanen måste till först, innan en ga kan bildas/ompröva befintligt att även omfatta nya delar.

  Enligt PBL är grundregeln att allmän plats ska skötas genom kommunalt huvudmannaskap. Enskilt huvudmannaskap får användas endast om det finns skäl för det. Ett vanligt åberopat skäl är att området sedan tidigare, eller närliggande områden som redan är exploaterade sköts genom enskild huvudmannaskap och en samfällighetsförening (vilket vägföreningar är numera men de har kvar sitt gamla namn).

  Andra konsekvenser kan vara att planändringen blir överklagad. De som är med i befintlig GA som eventuellt ska omprövas kanske inte är sugna på att behöva förvalta ytterligare områden med allmän plats. Fastighetsägaren själv lär väl knappast överklaga, som jag förstår det ägs det nya området fortfarande av exploatör som bekostat samtliga byggnationer? Exploatören kommer ju oavsett att efter genomförande inte förvalta några anläggningar.

  Ytterligare konsekvens kan vara att fastigheter som ansluts till en omprövad gemensamhetsanläggning måste betala ersättning till befintlig samfällighetsförening för anslutningen i samband med omprövningen. Men återigen, är det enkom en exploatör som äger det nya området så bör inte det vara några större problem. Det beror även lite på vad det är för standard på befintligt vägnät som förvaltas av samfällighetsföreningen/vägföreningen.
   
 6. H
  Moderator · Stockholm · 44 221 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Fast OM det nu enl. planen skall skötas av kommunen, så borde det inte ligga i de boendes (eller exploatörens) intresse att flytta över till enskilt huvudmannaskap.
   
 7. H
  Medlem · 174 inlägg

  HerrOso

  Medlem
  Det håller jag helt med om. Att gå från kommunalt till enskilt huvudmannaskap är bara något som gynnar kommunen i fråga. Men som jag förstår det så är det bara en exploatör som äger hela det nya området. Denna bör inte ha några åsikter om vem som förvaltar allmänna platsen när denne sålt av fastigheterna och gjort sin vinst. Kan även tro att exploatören vill hålla sig på god fot med kommunen, så vill de ändra från kommunalt till enskilt har jag svårt att se att en exploatör skulle ha något emot det. Möjligen skulle de kunna opponera sig mot att det kan bli svårare att sälja fastigheterna om det även ingår en kostnad för förvaltning av gemensam allmän plats. Det senare är knappast troligt, den genomsnittlige köparen tänker knappast på detta eller bryr sig nämnvärt (tyvärr).

  De som har mest att förlora på detta är området i närheten, där deras gemensamhetsanläggning verkar föreslås omprövas att innefatta även det nya området. Det innebär ju helt klart ett större åtagande och mer skötsel.
   
 8. H
  Moderator · Stockholm · 44 221 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Det borde ju vara ett försäljningsargument för tomterna, att det skall vara kommunalt vägnät. Att slippa en samfällighet.

  För den gamla GAn borde det väl vara positivt om det kommer in nya medlemmar som får bidra till ekonomin i skötseln, framförallt om den nya delen av anläggningen är just ny, med lågt underhållsbehov, men medlemmarna får börja betala på likvärdig nivå som de gamla medlemmarna.
   
 9. H
  Medlem · 174 inlägg

  HerrOso

  Medlem
  Det beror ju även lite på hur detta vägnät ser ut. Behöver det nya området använda befintligt? Eller är de frikopplade (kan iofs omprövning ifrågasättas om det är möjligt om nytt område kan fungera självständigt)?

  Men det är klart, är det rationella fastighetsägare som förvaltar befintlig GA så finns det ju fördelar med att bli större (stordriftsfördelar).

  Blev lite spånande i tråden, inte meningen att kapa den :). Men TS har kanske får lite nytta av det fria spånandet med hänsyn till inledande frågeställning :)
   
 10. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 9 355 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Tack för alla synpunkter. Jag har nu kommit över mer detaljer om detaljplaneändringen. Det verkar som det hela handlar om att kommunen har klantat sig till den grad att den nu gällande detaljplanen inte går att genomföra p g a en formuleringsmiss:

  "Nuvarande plan för området är inte genomförbar eftersom huvudmannaskapet inte är angett som enskilt och därför automatiskt är kommunalt."

  Så man antar nu tio år senare samma plan igen men med formuleringen att huvudmannaskapet ska vara enskilt.

  Det här gäller utkanten av en småort i Sörmland. Kommunen har bara en prioritering för sådana samhällen - undvik ansvar och kostnader. Så allt är privat utom VA och gatubelysning. Och kommunen svär nog över att de måste stå för detta p g a beslut på 60-talet.
   
 11. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 9 974 inlägg

  Nötegårdsgubben

  Skogsägare
  :rofl:
  Som jag var inne på redan i mitt första svar, den stora fördelen med privat huvudmannaskap är väl att det kan bli av. Nu verkar det väl ha varit si och så med det om det tagit tio år att ta tag i det här problemet, men ändå.
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.