Tomt

Ansvaret för snöröjning utanför din tomt - i Sveriges 10 största kommuner

I vissa städer kan du bli skadeståndsskyldig om någon halkar utanför din tomt. Här är regerlna som gäller för Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Örebro, Västerås, Helsingborg, Norrköping och Jönköping.

Det har snöat en hel del den senaste tiden.

Det har snöat en hel del den senaste tiden. Foto: Byggahus.se.

Vet du vad som gäller när det kommer till ansvaret för snöröjningen i det omedelbara närområdet kring din tomt? Reglerna är nämligen mycket olika i olika städer. I Göteborg är du exempelvis ansvarig för snöröjningen upp till tio meter utanför tomtgräns om det finns gångbana, trottoar eller trappa där. Avståndet minskar till 1,2 meter om det saknas. I Jönköping slutar däremot ansvaret redan vid tomtgräns.

- Det är mycket förvirrande att det skiljer sig åt och det är många gånger svårt att hitta information om vad som gäller. Inom Stockholms kommun är det till och med olika vad som gäller i olika områden. Allt som allt är det nog för att ge husägare en riktig brain freeze, säger Caroline Starck, informationschef på If.

I vissa städer kan du bli skadeståndsskyldig om någon halkar för att du inte snöröjt ordentligt.

Det handlar inte bara om snöröjning av gator. De som bor i Bjuv måste exempelvis även hålla rännstensbrunnen utanför tomten fri från snö och is.

- Det skulle underlätta om alla kommuner hade samma regler. Risken för olyckor ökar betydligt om ansvaret för att skotta och sanda på vägbanan faller mellan stolarna. Dessutom kan det bli svårt för exempelvis brevbärare och räddningstjänst att ta sig fram, säger Caroline Starck.

Vill du ta reda på vad som gäller just där du bor gör du bäst i att kontakta kommunen.

Några exempel från Sveriges tio största kommuner:

Stockholm: Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

 • Du som fastighetsägare ansvarar för snö och istappar på taket samt isbildning på trottoaren som orsakats av vatten från stuprännor.
 • Genom att flytta taksnön mot körbanan efter skottningen möjliggörs även framkomlighet för gående, cyklister och rullstolsburna på gång- och cykelbanan.
 • Ta bort föremål som är i vägen för plogbilarna på trottoaren exempelvis byggsäckar.
 • Tänk på att snöröja ordentligt fram till din sopbehållare och sanda så att personalen kommer fram till säcken eller kärlet.

Göteborg: Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

 • Fastighetsägaren ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till tio meter utanför tomtgränsen. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.
 • Frilägg gatubrunnar så att smältvatten kan rinna undan.
 • Röj bort snömassor och istappar från taket så att det inte faller ner på dem som passerar intill din fastighet.

Malmö: Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

 • Villaägare och andra fastighetsägare ska röja snö och se till att det inte är halt på trottoarerna utanför sina hus. Det gäller även andra ytor för gångtrafiken även om de inte kallas för trottoarer
 • Är gångbanan inte tydligt avskild har du ansvar för ett område tre meter ut från fastigheten.
 • Snö ska skottas bort så snart som möjligt.

Uppsala: Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

 • Om gångbanan utanför din fastighet är hal eller snötäckt ska du se till att den sandas eller skottas.
 • Om det inte finns någon gångbana ska ett utrymme motsvarande en gångbana skottas och/eller sandas för att gångtrafikanter ska kunna ta sig fram.
 • Om det finns risk för fallande is eller snö ska du spärra av trottoarerna, sätta upp varningsskylt om snöras och sedan röja undan snön och isen.

Linköping: Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Kommunen ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

 • När kommunen plogar gator placeras snön i och över kantstenen, alltså mellan gatuytan och gångbanan. Bakom denna snösträng kan och ska gångbanan snöröjas och halkbekämpas av fastighetsägaren.
 • Vid halka ska fastighetsägaren skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka.
 • Snö från gångbana får läggas upp i vall mot körbana men ej skottas ut i körbana.

Örebro: Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

 • Det är alltid fastighetsägaren/villaägaren som ansvarar för att sopa, sanda och skotta trottoarer och gångbanor utanför fastigheten.
 • Ansvaret på fastighetsägaren innebär också att skotta bort eventuella snövallar mot gatan på de platser som vi hämtar sopor på.
 • Det är också fastighetsägaren som ansvarar för takskottning och ser till att farliga istappar tas bort.

Västerås: Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

 • Om det tryckts upp en plogvall mot ditt staket eller häck sandar du utanför plogvallen
 • Tänk på att snö från din tomt inte får tippas på kommunens mark eller skottas ut på gatan. Snö och is som skottas ner från tak och ut på gata eller gångbana måste tas bort av fastighetsägaren direkt.

Helsingborg: Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

 • Avlägsna snö och is och se till att det inte är halt, antingen på gångbanan eller precis utanför snövallarna.
 • På vissa ställen finns cykelbana eller plantering mellan fastigheten och gångbanan. Det har ingen betydelse, gångbanan utanför är fortfarande ditt ansvar.
 • Du har ansvar för ett område tre meter ut från fastigheten och ska se till att det inte är halt utanför snövallarna, så att det finns ett halkfritt och tillräckligt stort utrymme för gående.

Norrköping: Husägaren har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

 • Fastighetsägaren ska se till att gångbanan hålls i bra skick så det inte kan uppstå problem för människors hälsa. Ägaren ska se till att platsen är trevlig, framkomlig och trafiksäker.
 • Med gångbana menas den trottoar som ligger utanför fastigheten. Om det inte finns någon trottoar, är det utrymmet på minst 1,5 meter som fyller gångbanans uppgift.

Jönköping: Kommunen har ansvar för snöröjningen och halkbekämpningen av gångbanorna utmed småhusens tomtgränser. Husägaren ansvarar för att ta bort snövallar som plogas upp framför privata infarter.

 • Fastighetsägare i Jönköpings kommun får gärna skotta och sanda trottoaren, men är inte skyldiga att göra det.
 • Som fastighetsägare är man däremot skyldig att se till att istappar inte kan falla ned och skada fotgängare.
 • Vid plogning av bostadsgator m.m. kan det bli vallar vid uppfarter. Ansvaret för framkomlighet ligger på varje berörd fastighetsägare.

Källa: If