Byggahus.se

Icke auktoriserade elektriker får installera?

Besvarad 1 sep 2021 av Bengt Loord

 1. Hej,

  Hur motiverar man att icke auktoriserade elektriker får installera el i ett hem så länge någon på firman har auktorisation?

  En liknelse vore att en kirurg anlitade tio sjuksköterskor för att utföra operationer, hur många hade accepterat att bli opererad av dom?

  Calle
   
 2. Svar

 3. Låter, som att du talar om hur det var före 2017, för då var det en behörig som ansvarade för de arbeten som utfördes.
  Så är det inte numera och rollen "elbehörig" har ersatts av en rollen "elauktoriserad installatör", som enbart kan sägas vara en intern eller extern konsult.

  Numera har alltid chefen yttersta ansvaret för att det de elinstallationer som företaget utför blir korrekt och säkert utfört. För hade ju chefen allt ansvar UTOM för de elinstallationer, som man utförde och det var ju mycket egendomligt!

  Kravet på att tillse att alla elinstallationer tillgodoser denne genom att anställa kompetent personal och ta fram rutiner för såväl planering av arbetet, som kontroll av detta. (precis som för alla andra arbeten som utförs inom företaget)

  På dessa grunder kan ett byggföretag låta resa byggnadsstommar och bygga hus som är säkra etc..

  Eftersom du nämner sjukvården, så är det givetvis samma där att man anställer kompetent personal, skapar rutiner etc.
  Kirurgen är inte alltid huvudansvarig chef utan är bara en del av ett arbetslag. Kirurgen kan inte heller alltid utföra alla sysslor, som sköterskorna utför.

  Samma gäller ett elföretag, som anställer kompetent personal och tar fram rutiner, så att alla elarbeten blir korrekt utförda. Viktiga rutiner är bl.a. att fastställa när anläggningen är byggd och vilka föreskrifter, som gäller med tanke på detta. Ta fram rutiner för hur elsäkerhetsledare, kontrollansvarig m.m. ska utses, samt givetvis rutin för kontroll före idrifttagning.
  En chef ska i första hand leda och fördela arbetet, men behöver naturligtvis inte personligen kunna utföra de arbeten som utförs på företaget. (Vore ju orimligt för ingen kan allt!)

  Den auktoriserade installatören har inget ansvar för de arbeten, som utförs utan är numera bara en sorts konsult, som hjälper till att ta fram rutiner (t.ex. egenkontrollprogram) och hjälpa till att följa upp hur rutinerna fungerar och vara ett allmänt stöd i verksamheten (bl.a. deltar denne i den årliga kontrollen av att rutinerna fungerar).

  Ingen kan allt och därför bygger man arbetslag med relevanta kompetenser som leds av en chef.

  Komplettering
  Det är alltid högsta chefen som har det övergripande ansvaret och detta kan inte delegeras!
  Däremot kan man delegera uppgifter, som ingår i detta ansvar, Givetvis ansvarar alla för eget handlade eller åtgärd, som man inte vidtagit. Övergripande ansvaret har dock alltid högsta chefen.

  Detta med delegeringar och vem som är ansvarig i olika situationer har vi tredagarskurser i, så det är svårt att ge kortfattade svar på detta i denna frågespalt.

  Självklart är det så att i ett aktiebolag är det Vd och i en myndighet är det Generaldirektören och i en kommun är det ett kommunalråd som har huvudansvaret. Ibland ser vi att även styrelsen ställs till svars.

  Inom regeringen är det statsministern som är regeringschef och utser kompetenta statsråd/ministrar. Statsministern kan således inte heller allt utan måste förlita sig på att han har kompetenta medarbetare.

  I alla sammanhang gäller att den som är ansvarig och inte har erforderlig kompetens måste ta hjälp av relevant kompetent person. Att vara chef är en kompetens som framförallt ska leda och fördela arbetet inom företaget/myndigheten så att allt blir korrekt och säkert utfört.

  Tilläggas kan att ägaren oftast är den som betraktas som innehavare.
  Innehavare är den som "råder över" anläggningen, d.v.s. den som sköter drift och underhåll så att anläggningen alltid är säker för person och egendom.
  (Hyr man dock en byggnad och det i kontraktet står att hyresgästen själv ska sköta drift och underhåll, så har inte ägaren rollen som innehavare. Istället är det hyresgästen som har rollen som innehavare.)

  Givetvis måste man i den rollen anlita fackmän, som gör säkra och ordentliga elarbeten. Skulle någon t.ex. byta ett skyddsjordat uttag och misslyckas med skyddsjorden, så är ju anläggningen plötsligt bristfällig. Därför har även innehavaren ett ansvar!!!!

  Brukar av erfarenhet inte göra kommentarer i utlagda trådar, men gjorde ett undantag eftersom Grönköping nämndes.

  Längre ned i tråden finns följande kompletterande kommentar:
  Hej,
  I Grönköping gäller säkert sunt förnuft också!
  Vill du ha tydligast möjliga svar, så ring Elsäkerhetsverket 010 168 05 00 eller maila till deras svarsservice.

  Elsäkerhetsverket har givetvis tolkningsföreträde till sina föreskrifter, så det de säger gäller och aldrig vad vi övriga tycker att det står!

  Jag försökte bara svara på ett enkelt och allmänt sätt och beklagar att budskapet ändå blev svårt att förstå! (Jag är bara en vanlig svensk precis som du)

  Jag gör dock ett nytt försök och börjar med säga att ansvarsfördelningen på elsidan inte är så speciell och krånglig, som många tycks tro och framförallt inte annorlunda än på andra områden.
  Enda undantaget är att chefen måste utse en elsäkerhetsledare när två eller flera personer arbetar tillsammans!

  Sunt förnuft råder även här!

  Arbetsmiljö (Föreskrifter AFS m.m. finns på Arbetsmiljöverkets hemsida)
  Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller alltid.
  Där bör vi bl.a. läsa AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, men också anläggningsspecifika föreskrifter som föreskrifter betr. trycksatta anordningar. m.m.
  Finns även krav på att chefen ska utse en ansvarig för en skylift om man har en sådan, samt ge personligt tillstånd till dem som ska få använda skylift i tjänsten.

  Brand- och gasolanläggningar
  Kan nämna att vad gäller brand- och gasolanläggningar, så har vi rollerna Tillståndshavare, Föreståndare och Anläggningsskötare, som ställer krav. Dessutom brandskyddsansvarig, som säkert många känner till.

  Kylanläggningar/värmepumpsanläggningar
  Betr. kylanläggningar/värmepumpsanläggningar så har vi också krav på auktorisation

  Elarbete/elsäkerhet (Elsäkerhetsverkets föreskrifter finns på deras hemsida)
  Elsäkerhetsverkets föreskrifter liksom andra myndigheters föreskrifter är endast tillägg som gäller utöver Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  Myndigheternas föreskrifter korresponderar givetvis med varandra!

  Vi måste skilja på arbeten, som erfordrar auktorisation och inte!

  Byte av vägguttag (max. 400 V 16 A), strömställare, stickproppar, skarvdon, ljuskällor, säkringar m.m. samt tillverkning av skarvsladdar och inkoppling av sladdströmbrytare.
  Här fordras bara att man säkert kan!
  Hemma är det du själv som ska förvissa dig om detta.
  På arbetsplatsen däremot ska även chefen vara säker på att du säkert kan eftersom denne har övergripande ansvaret för dels att arbetet blir korrekt utfört, samt att ingen skadas i samband med arbetet.

  Loss- och inkoppling av fast installerad maskin, motor, VVB, spis, värmepump etc. eller komplettering i en befintlig gruppledning från apparat eller dosa.

  Hemma att du har en egen auktorisation på minst B.

  På arbetsplatsen krävs att:
  • chefen också anser att du kan och ska utföra dessa arbeten.
  • du på något sätt finns upptagen i företagets rutin som kallas egenkontrollprogram och att det där klart framgår vilka elarbeten som du får utföra.
  Elinstallationsarbeten AL (högst 1000 Volt) eller A (alla spänningar)

  Hemma att du har en egen auktorisation på minst B.

  På arbetsplatsen krävs att chefen också anser att:
  • du kan utföra arbetet
  • du på något sätt finns upptagen i företagets rutin som kallas egenkontrollprogram och att det där klart framgår vilka elarbeten som du får utföra.
  Vill med dessa enkla rader bara säga att det mesta grundas på sunt förnuft och syftar inte till att något ska bli onödigt krångligt! Bara säkert!
  Finns många kurser i delegering och uppgiftsfördelning, som man kan gå hos många olika företag. Ett förslag är att maila Mälaruniversitetet, så kan du få förslag på lämplig kurs och kostnad.
   
  Redigerat
  Bengt Loord

  Bengt Loord

  Elingenjör

 4. Kommentarer

 5. M
  Methane ·
  Ditt svar är lite otydligt i förhållande till frågeställarens undran.
  Om den auktoriserade inte har ansvar, vem har det då? Du skriver högste chefen. Som kanske inte kan något om el mer än hur man tänder ljuset på dass.
  En privatperson som är sin egen chef och dessutom kan allt om el men inte är auktoriserad, kan alltså med korrekta rutiner (som man har, om man kan allt) och ett korrekt egenkontrollprogram göra elinstallationsarbeten och ta ansvaret för dessa.
  Inget som tvingar honom till att anlita ett elinstallationsföretag således?
  Och, om jag förstår dig rätt, ett elinstallationsföretag behöver inte ha någon auktoriserad om de anlitar en extern konsult?
   
 6. T
  TypRätt ·
  Förlåt men jag begriper inte svaret på frågan, vem är det som behöver vara utbildad elektriker då?
   
 7. H
  helder ·
  Denna gång blev mycket skrivet, och inget besvarat Bengt L.
   
 8. J
  Johan456 ·
  Ett företag behöver inte ha någon auktoriserad anställd nej. Men de måste ha en auktoriserad elinstallatörer knuten till företagets egenkontrollprogram. Den personen kan vara anställd men behöver inte vara det.

  Som privatperson får man inte utföra elinstallationsarbete oavsett hur mycket man kan. Undantaget är mindre arbeten som byte av uttag etc. Har man dock auktorisation får man som privatperson utföra elinstallationsarbete sålänge det inte sker i näringsverksamhet. Man får med andra ord inte ta betalt. Det lär heller inte få ske i för stor omfattning, men det finns inga domar om hur lagen ska tolkas i det avseendet.

  Du kan som kunnig hemmafixare starta ett företag, ta fram ett egenkontrollprogram och knyta en auktoriserad elinstallatörer för regelefterlevnad till ditt företag. Sen kan du åka ut och jobba.
   
 9. J
  Joakim V ·
  Jag tror det cyniska svaret är att elektriker-branschen har bra lobbyister och vill hålla hemmafixare borta från elinstallationer för att få mera jobb.
  Samtidigt vill dom hålla lönerna nere och har svårt att få tag i auktoriserade elektriker. Då passar det fint att kunna nyttja icke auktoriserade elektriker till elinstallationer.
   
 10. M
  mackan_kal ·
  Förstår inte problemet med att man efter 3 år på gymnasiet inte får full behörighet att koppla svagspänning i en egen firma (efter lärlingstiden är klar).

  Se till att utbildningarna är så bra så detta kan uppnås och sluta sen med allt detta trams som regelverket är idag.
   
 11. E
  eleson ·
  Svaret är långt men det säger egentligen att det kan vara städerskan som utför operationen, bara en chefen säger att "det ser bra ut."

  I övrigt håller jag med Joakim och Mackan.
   
 12. Nötegårdsgubben
  Nötegårdsgubben ·
  Att Bengt Loord inte svarar på de frågor han tar upp är väl mer regel än undantag, men ändå kommer de. Man kan ju undra om frågeställaren trodde att han skulle få ett förklarande svar bara för att han inte frågade hur man ska göra A, B eller C eller om han bara var ute efter att provocera.
   
 13. Öppanäng
  Öppanäng ·
  @Nötegårdsgubben, båda delar.

  Men jag gillar @Johan456 svar, jag kan mycket väl tänka mig att starta ett AB med en auktoriserad elektriker som hjälper mig ta fram egenkontrollprogram. Då blir jag ansvarig för de jobben jag utför och konsulten har ryggen fri (om jag förstått detta rätt). Ett AB kostar 25tkr, dom pengarna kommer jag lätt jobba ihop över en livstid med tanke på att jag har antik el i både hus och lador på gården.
   
 14. J
  Johan456 ·
  Riktigt så enkelt är det inte. För det första gäller det att hitta en elinstallatör, denna vill sannolikt också ha ersättning. Upplägget kräver också en viss kontinuerlig arbetsinsats av installatören. Denna har ju trots allt ett ansvar. Jag har för min del tackat nej de få gånger jag fått frågan.
   
 15. M
  MagHam ·
  Lagändringen 2017 innebär inget i praktiken även om många vill få det att framstå så.
  Tvivlar starkt på att auktorisation, "chefens yttersta ansvar" och egenkontrollprogram är några slags trollformler som leder till omvälvande förbättringar i det dagliga arbetet.
  Det är en chimär.
   
 16. J
  Johan456 ·
  Många tror mycket om den ”nya” lagen men hur många är egentligen insatta? Ett problem som tidigare fanns var att elsäkerhetsverket inte visste vem som hade behörighet för vem eller hur många en behörig hade under sig. Det var också väldigt otydligt vem som hade ansvaret för vem på större företag. När det gäller mindre företag är skillnaderna i praktiken mycket små, men de behandlas lika.

  Att alla som jobbar med el skulle ha egen behörighet vore såklart bra, men av flera anledningar tyckte man inte det var rimligt, eller ens möjligt.
   
 17. Öppanäng
  Öppanäng ·
  @Johan456 jag har lyckligtvis vänner som är auktoriserade och jag förstod det som att deras ansvar är begränsat, det är ”chefen”, dvs jag, som är ansvarig.
   
 18. J
  Johan456 ·
  Ansvaret vilar formellt på den juridiska personen. Men vid grov oaktsamhet eller ja, lite oaktsamhet så lär man även som VD/ägare kunna straffas. Det finns mig veterligen inga domar. Installatören har ett ansvar också och har ju rollen som ”auktoriserad installatör för regelefterlevnad”. Det kan man inte vara utan att följa verksamheten på en rimlig nivå.
   
 19. Öppanäng
  Öppanäng ·
  Ok, tack @Johan456 för riktigt bra svar! Ska kolla lite med elsäkerhetverket för att se om det kan vara lönt att köra igång egen firma!
   
 20. E
  eleson ·
  "Att alla som jobbar med el skulle ha egen behörighet vore såklart bra, men av flera anledningar tyckte man inte det var rimligt, eller ens möjligt."
  Det stämmer så länge man inte gör om utbildningen så att den resulterar i en behörighet.
   
 21. K
  kortis ·
  Det svar som du Loord ger tycker jag är goda yxskaft. Nu Loord är det upp till försvar. men jag tackar och fortsätter koppla utan "behörighet som det hette förr i tiden" fast med nödig kännedom, dock enbart mitt eget.
   
 22. S
  sarkvik ·
  Om ni som skriver här är ute efter att höja kompetensen på elektriker så håller jag med!

  Hade varit skitbra om alla elektriker gick runt med elinstallationsreglerna på 700 sidor i fickan och kunde räkna ut spänningsfall, Ik3 och förimpedans.

  Men är det teoretiskt möjligt? Ytterst tveksamt.

  Sen tycker jag de flesta som skriver här besitter en viss kunskapsbrist…

  Vilket i sig inte är fel, fråga kan man ju alltid göra. Men det blir ju lite komiskt när det som inte kan något ska komma och berätta hur allting egentligen ska vara och gå till…

  Det blir ju lite som att Kim Jong-Un skulle föreläsa om demokratins fördelar…
   
 23. F
  fsn ·
  Det känns ju grymt förtroendeingivande att Loord kan förklara hur det fungerar på sjukhus. Av alla dumma svar den mannen levererar så var nog detta det i särklass dummaste. Hade det inte varit bättre med det vanliga ”vänd dig till en behörig elinstallatör”?
   
 24. M
  mackan_kal ·
  @sarkvik
  Vad är problemet då? Att kunna lagen utantill är ju bara trams, det kan ingen och det finns ingen anledning till att kunna allt. Jag kan bara en bråkdel av det som står i trafikförordningen, men ändå är jag en bra och godkännd bilförare.
  Att lära sig räkna på spänningsfall m.m lär man sig väl rätt fort?

  Om det är så otroligt komplicerat att koppla el är det ju märkligt att alla elektriler åker runt och kopplar själva ute på jobben.

  Ta ett exempel med en snickare som ska växla av en bärande vägg. Normalt kan han lösa det med enkla beräkningsmodeller, men blir det för svårt så får han ta in en ingenjör för att räkna.
  Varför skulle inte det funka?
   
 25. O
  Orvar777 ·
  Jag tycker det var ett relativt tydligt svar.
   
 26. P
  PerSkar ·
  Jag tycker att BH kan ta in Martin Timell som expert på byggnadsfrågor....
   
 27. R
  Rolle85 ·
  detta var de sämsta svaret jag sett någonsin
   
 28. F
  Försökersjälv ·
  Det här var dåligt Bengt, som hämtat ur Grönköpings Veckoblad. Vilka är de formella krav i form av en registrerat handling/auktorisation på den individen som skalar av en kabel, stickar den i snabbanslutningen, skruvar fast den i apparatdosan, trycker ditt locket och kopplar andra änden av kabeln i en kopplingsdosa med en Wago. Finns det inte några formella krav så säg det.
   
 29. Bengt Loord
  Bengt Loord ·
  Hej,
  I Grönköping gäller säkert sunt förnuft också!
  Vill du ha tydligast möjliga svar, så ring Elsäkerhetsverket 010 168 05 00 eller maila till deras svarsservice.


  Elsäkerhetsverket har givetvis tolkningsföreträde till sina föreskrifter, så det de säger gäller och aldrig vad vi övriga tycker att det står!


  Jag försökte bara svara på ett enkelt och allmänt sätt och beklagar att budskapet ändå blev svårt att förstå! (Jag är bara en vanlig svensk precis som du)

  Jag gör dock ett nytt försök och börjar med säga att ansvarsfördelningen på elsidan inte är så speciell och krånglig, som många tycks tro och framförallt inte annorlunda än på andra områden.
  Enda undantaget är att chefen måste utse en elsäkerhetsledare när två eller flera personer arbetar tillsammans!

  Sunt förnuft råder även här!


  Arbetsmiljö (Föreskrifter AFS m.m. finns på Arbetsmiljöverkets hemsida)
  Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller alltid.
  Där bör vi bl.a. läsa AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, men också anläggningsspecifika föreskrifter som föreskrifter betr. trycksatta anordningar. m.m.
  Finns även krav på att chefen ska utse en ansvarig för en skylift om man har en sådan, samt ge personligt tillstånd till dem som ska få använda skylift i tjänsten.

  Brand- och gasolanläggningar
  Kan nämna att vad gäller brand- och gasolanläggningar, så har vi rollerna Tillståndshavare, Föreståndare och Anläggningsskötare, som ställer krav. Dessutom brandskyddsansvarig, som säkert många känner till.

  Kylanläggningar/värmepumpsanläggningar
  Betr. kylanläggningar/värmepumpsanläggningar så har vi också krav på att man är ackrediterad av Swedac.

  Elarbete/elsäkerhet (Elsäkerhetsverkets föreskrifter finns på deras hemsida)
  Elsäkerhetsverkets föreskrifter liksom andra myndigheters föreskrifter är endast tillägg som gäller utöver Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  Myndigheternas föreskrifter korresponderar givetvis med varandra!

  Vi måste skilja på arbeten, som erfordrar auktorisation och inte!

  Byte av vägguttag (max. 400 V 16 A), strömställare, stickproppar, skarvdon, ljuskällor, säkringar m.m. samt tillverkning av skarvsladdar och inkoppling av sladdströmbrytare.
  Här fordras bara att man säkert kan!
  Hemma är det du själv som ska förvissa dig om detta.
  På arbetsplatsen däremot ska även chefen vara säker på att du säkert kan eftersom denne har övergripande ansvaret för dels att arbetet blir korrekt utfört, samt att ingen skadas i samband med arbetet.

  Loss- och inkoppling av fast installerad maskin, motor, VVB, spis, värmepump etc. eller komplettering i en befintlig gruppledning från apparat eller dosa.

  Hemma att
  du har en egen auktorisation på minst B.

  På arbetsplatsen krävs att:
  • chefen också anser att du kan och ska utföra dessa arbeten.
  • du på något sätt finns upptagen i företagets rutin som kallas egenkontrollprogram och att det där klart framgår vilka elarbeten som du får utföra.
  Elinstallationsarbeten AL (högst 1000 Volt) eller A (alla spänningar)

  Hemma att du har en egen auktorisation på minst B.

  På arbetsplatsen krävs att
  chefen också anser att:
  • du kan utföra arbetet
  • du på något sätt finns upptagen i företagets rutin som kallas egenkontrollprogram och att det där klart framgår vilka elarbeten som du får utföra.
  Vill med dessa enkla rader bara säga att det mesta grundas på sunt förnuft och syftar inte till att något ska bli onödigt krångligt! Bara säkert!
   
  Redigerat

De senast besvarade frågorna

 1. Byte av element

  Har idag elradiator element som är fast installerade med 400 volt. Är det något negativt (effekt o risk att proppar går el dylikt) om en elektriker istället installerar oljefyllda element med 1000...
 2. Icke auktoriserade elektriker får installera?

  Hej, Hur motiverar man att icke auktoriserade elektriker får installera el i ett hem så länge någon på firman har auktorisation? En liknelse vore att en kirurg anlitade tio sjuksköterskor för att...
 3. Liv MEB 312/2

  Finns det någon som kan hjälpa mig att skaffa ett elschema på ovan termostat. Liv påstår att de inte har några scheman kvar sen de sålt fabriken till England. Skulle skickat en bild men hittade...

Visa alla frågor

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.