Sveriges Arkitekter kritiska mot förslag på förenklade byggregler

Branschorganisation starkt kritiska till flera av förslagen i utredningen för moderna byggregler.

Remissvaret från Sveriges Arkitekter på regeringens förslag om modernare byggregler är kritiskt.

Remissvaret från Sveriges Arkitekter på regeringens förslag om modernare byggregler är kritiskt. Foto: Annelie Hultberg.

Utredningen "Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat" har som målsättning att förenkla och förtydliga byggreglerna så att det byggs mer i Sverige, men enligt branschorganisationen Sveriges Arkitekter tar förslaget bara hänsyn till byggbranschens behov. Branschorganisationen har skrivit ett remissvar där de är starkt kritiska till nästan samtliga delar i förslaget.

– Förslaget skulle innebära att samhällets krav på bostadskvalitet avsevärt försämras på ett sätt som inte är acceptabelt. Förslaget tillgodoser producenternas behov men inte de boendes. Resultatet blir möjligen endast marginellt billigare, men garanterat sämre, bostäder,  säger Sveriges Arkitekters samhällspolitiska chef Margareta Wilhelmsson.

De är exempelvis kritiska till avskaffandet av kontrollansvariga och certifierade sakkunniga samt till förändringen av BBR 3:2 som de menar skulle leda till kraftigt krympta bostadsytor och försämrad bostadskvalitet. Vidare avstyrker de förslaget om att införa en Byggkravsnämnd. Man menar på att lösningen snarare ligger i den översyn av BBR och EKS som Boverket redan påbörjat, och att behovet av en ytterligare sådan därmed inte existerar.

Sveriges Arkitekter anser också att det inte är regelverket i sig som utgör en bromskloss för byggandet.

– Det är snarare tillämpning och uttolkningen som är problemet. Utredningen konstaterar själv också att produktivitetsutvecklingen och incitamenten för innovation i byggindustrin är låg och vi menar att det är där de huvudsakliga orsakerna till problemen står att finna, snarare än i regelverken, säger Margareta Wilhelmsson.

Det återstår att se hur regeringen svarar på kritiken.