Byggvaror, Miljö & hälsa, Renovera

Blåbetong i hus - fakta och åtgärder

Alla slags stenmaterial avger en liten mängd radon, men blå lättbetong eller blåbetong, är ett material som avger mer än de flesta.

Blåbetong.

Blåbetong. Foto: Umeå kommun

Om blåbetong har använts i inner- och ytterväggar samt bjälklag i huset kan det, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, orsaka radonhalter på upp till 1 000 Becquerel per kubikmeter. Rekommendationen är att värdet inte bör överstiga 200 Becquerel för att uppnå en god inomhusmiljö, vid högre värden än så bör åtgärder sättas in.

När blåbetong började användas i byggnader visste man inte detta. Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggmaterial som började tillverkas 1929. Det har fått sitt namn av dess blåa färg, som kommer av att det har just alunskiffer som huvudingrediens. Strukturen på det påminner om en stel tvättsvamp.

Materialet visade sig dock vara mycket rikt på uran, vilket har till följd att det avger gammastrålning och radon. Men eftersom tillverkningen upphörde först 1975 så hade ett stort antal hus redan hunnit uppföras under de dryga 50 år som materialet funnits.

Blåbetong salufördes bland annat av företaget Yxhult under varumärket Ytong. Man fortsatte att saluföra Ytong även efter 1975, men då bestående av vanlig lättbetong utan alunskiffer. 

Innehåller ditt hus blåbetong?

Blåbetong användes främst i väggar, men det förekom också som bjälklag och i krossad form i bjälklaget som fyllning - därav är det inte säkert att du med blotta ögat kan se att det finns blåbetong i huset.

blåbetong

Medlemmen dea_34 misstänkte att detta var blåbetong och rev ut det.

Är ditt hus byggt mellan 1929-1975 kan det med alltså innehålla blåbetong utan att du ser det. Detta behöver dock inte innebära någon fara.

– Jag tycker det är viktigt att tänka på att det finns olika nyanser av blåbetong, olika sorter där vissa avger mer radon än andra. Så innan man blir orolig är det viktigt att ta reda på vilka delar av huset som består av blåbetong och vilken sort det är. Om hela huset är byggt av värsta sortens blåbetong är det klart att det blir ett stort tillskott av radon i inomhusmiljön. Men ofta är det bara delar av huset som är byggt av blåbetong och då finns det kanske ingen anledning att oroa sig. Det som är viktigt är att du genomför en radonmätning och tar reda på hur hög radonhalten är, säger Kirlna Skeppström, som är utredare hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

En radonmätning går till som så att du placerar ut spårfilmsdosor i huset. Dessa beställer du antingen via kommunen eller direkt från ett mätlaboratorium.

Mätningen måste utföras någon gång mellan 1 oktober-30 april och bör pågå i två, helst tre, månader. Du använder huset som vanligt under tiden. När den är klar skickar du in dosorna och får tillbaka ett resultat. 

Ytong blåbetong

Yxhult med varumärket Ytong var en av tillverkarna av blåbetong. Foto: Bastian Lamprecht/Wikipedia

Åtgärder när du har blåbetong i huset

Visar det sig att huset innehåller en för hög radonhalt (över 200 Becquerel/m2) och du vet att detta beror på blåbetongen ger Boverket följande råd:

  • Om det inte handlar om någon stor mängd radon räcker det ofta med att förbättra byggnadens ventilation.
  • Det finns särskild radontapet (eller puts) du kan använda för att täta väggar med blåbetong. Tapeten måste då vara hel.
  • I vissa fall kan det finnas fog för att ta bort blåbetongen helt. Ska du exempelvis renovera kan du anlita ett företag som byter ut väggmaterialet.

Ventilation är den insats som oftast används när det kommer till för hög radonhalt orsakad av blåbetong. Radontapeten är en mer komplicerad åtgärd.

– Den måste vara helt tät, men det har visat sig att det är svårt att få den att bli det. Huset har till exempel rörgenomföringar och kontakter med mera som påverkar funktionen. Och även om du skulle lyckas få helt tätt runt dem så räcker det att du hänger upp en tavla eller råkar skada tapeten på andra sätt så kommer radonet ut igen. Ventilation skulle jag säga är den traditionella åtgärden. Man blandar in friskluft så att det sker en utspädning, säger Kirlna Skeppström.

Om det inte skulle räcka med dessa åtgärder går det såklart även att genomföra en radonsanering där du tar bort blåbetongen. Men det är en dyr och och omfattande åtgärd som endast är aktuell om du ändå ska göra en mycket stor renovering.

För att ta reda på vilken åtgärd som är bäst i just ditt fall bör du ta kontakt med en erfaren och oberoende besiktningsman som kan besiktiga huset och ge råd om vilka åtgärder som är nödvändiga.