Kammarrätten: Mindre brist i ROT-lagstiftningen

Bygger du ett nytt hus på tomten blir komplementbostaden värderad ihop med det nya huset, vilket påverkar ROT.

Attefallshuset Diana.

Attefallshuset Diana. Foto: Polhus

Den ordning som du utför arbeten i på tomten kan vara avgörande för huruvida du får ROT-avdrag. Det är kammarrätten som noterar detta efter ett fall där en fastighetsägare i Strömstad sökt ROT-avdrag men fått avslag eftersom det funnits en ny byggnad på tomten. 

Om det uppförts ett nytt småhus på en tomt med ett befintligt komplementhus, och det nya småhuset är mer värt än det äldre, så kommer du inte längre att ha rätt till skattereduktion för ombyggnadsarbeten på komplementbostaden även om du hade det tidigare. Detta eftersom huset nu ingår i komplement med den nya byggnaden. Byggnader yngre än fem år har inte rätt till skattereduktion, och komplementbostadshuset kommer att värderas tillsammans med det nya huset.

Kammarrätten ställer sig frågande till om det var så här lagstiftaren avsåg att lagen skulle fungera.

- Det innebär att ordningsföljden av olika arbeten kan få betydelse för frågan om skattereduktion. Det är svårt att se att detta har varit avsikten vid bestämmelsens tillkomst.