Utredning ska tydliggöra vad som är bygglovspliktigt

En särskild utredare ska tillsättas för att göra en systematisk översikt av bygglovsreglerna.

Det återstår att se hur utredningen kommer att påverka byggreglerna.

Det återstår att se hur utredningen kommer att påverka byggreglerna. Foto: Marlén Eskilsson.

Regeringen tillsätter en utredning med avsikt att reda ut snårigheter kring bygglovsregler, man ska göra en så kallad systematisk översyn. Som orsak till detta nämns exempelvis det faktum att grannar inte skulle kunna överklaga positiva besked om attefallshus samtidigt som Högsta domstolen sedan slog fast att detta strider mot Europakonventionen.

Regeringen påtalar att detta inte ska leda till begränsningar i de bygglovsbefriade åtgärder som redan annonserats, snarare tror man på motsatsen.

– Vi tror att en utredare kan både se till att man får mer enhetlighet, men också ta bort krav på bygglov – till exempel för den som vill bygga ett kafé eller ett ridhus i anslutning till en gård. Eller att göra det lättare att bygga utanför detaljplanelagt område, säger bostadsminister Per Bohlund till Dagens Nyheter.

Utredaren ska bland annat:

  • Föreslå när lovplikt respektive anmälningsplikt bör inträda för olika typer av åtgärder.
  • Föreslå vilka förutsättningar som bör vara uppfyllda för att lov ska ges.
  • Lämna de förslag till ändringar och följdändringar i plan- och byggregelverket och i annan reglering som bedöms motiverade utifrån utredarens analyser och ställningstaganden.

Vem som ska leda utredningen är ännu inte klart, men förväntas bli så inom kort. Målsättningen är att utredningen ska vara klar 31 maj nästa år.