Ekonomi, Tomt

Kostnader som tillkommer när du köper tomt

När du köper en tomt kan en hel del kostnader tillkomma utöver köpeskillingen, i form av anslutningsavgifter och diverse tillstånd. Här har du listan.

När du köper tomt är det en hel del kostnader som tillkommer utöver köpeskillingen.

När du köper tomt är det en hel del kostnader som tillkommer utöver köpeskillingen. Foto: Marlén Eskilsson

En tomt du köper kan vara mer eller mindre byggklar och innefatta mer eller mindre avgifter som medföljer när en tomt ska byta ägare och bebyggas. Följande saker kan tillkomma innan du kan bygga och bo på den aktuella tomten.

  1. Avstyckning
  2. Geoteknisk markundersökning
  3. Gatubyggnadskostnad
  4. Anslutning till kommunens vatten- och avloppssystem
  5. Elledningar
  6. Lagfart och gravationsbevis

Avstyckning - stycka av en tomt

Om du lyckas övertyga någon att stycka av sin tomt och låta dig köpa, så kommer kostnader att tillkomma för denna avstyckning. En avstyckning innebär att lantmäteriet markerar tomtgränserna med rör i marken. Det är viktigt att tänka på att inte rubba rören under byggnadsarbetet, för då tillkommer nya kostnader. Vad det kostar att stycka av en tomt varierar och beror på en rad faktorer. Priset börjar på drygt 35 000 kr, men slutar i normalfallet på 50 000-60 000 kr, om det inte behövs fastighetsbestämning.

Läs mer: Vad kostar det att stycka av en tomt?

Avstyckning kommer inte så ofta i fråga för den som köper en tomt, då den som står för stamfastigheten ofta avstyckar först och säljer sedan.

Geoteknisk markundersökning

Inom vissa områden där undergrunden är dålig krävs en geoteknisk undersökning (t ex Mälardalen och Göteborgsområdet, där marken består av lös lera). Genom att borra i marken fastställer man vilken metod som är lämpligast för att lägga grund, t ex pålning. När den geotekniska markundersökningen görs bör du ha bestämt husets storlek och läge på tomten. Kostnaden för markundersökningen varierar med förutsättningarna på tomten och vilken metod man behöver använda för att göra undersökningen. Ofta hamnar kostnaden runt 20 000-25 000 kr. 

Läs mer: Geoteknisk markundersökning - fakta, pris, tid

Gatubyggnadskostnad

Har du köpt mark av privatperson kan du i vissa fall behöva erlägga gatubyggnadskostnad till kommunen. Priset för gatubyggnadskostnad varierar mellan områden, men ligger mellan 35 000 - 50 000 kr och sköts av gatukontoret i din kommun. Avgiften måste betalas in innan du kan få bygglov.

Anslutning till kommunens vatten- och avloppssystem

Du har rätt att ansluta dig till kommunens nät för vatten och avlopp. Kostnaden för att ansluta sitt hus varierar från kommun till kommun, mellan ca 52 500 kr i de billigaste kommunerna (Sorsele, Norsjö, Malå) och upp till 314 000 kr där det är dyrast (Orust), enligt enligt Taxestatistik 2020 från Svenskt Vatten (anläggningsavgifter för normalvilla). 

Här kan du se vad det kostar att ansluta sig i din kommun: Svenskt Vatten: Taxeundersökning

Elledningar

Som villabyggare har du rätt att utnyttja de elledningar som finns framdragna till tomten. Elledningarna kan ägas av antingen ett kraftverk, en distributionsförening eller ett kommunalt elverk. En anslutning till nätet kan oftast inte ske förrän installationen i villan har besiktigats och godkänts.

Prisexempel: Hos E.ON kostar en ny elanslutning mellan 16-25 A 36 350 kr, som engångskostnad (år 2020). Om avståndet mellan mätarskåp och anslutningspunkten är stärre än 200 m eller om säkringen är större än 35 A beräknas avgiften individuellt.   

Lagfart och fastighetsbevis

När du har kvitterat köpehandling på den betalda tomten ska du söka lagfart hos lantmäteriet för att registrera att du är ägare. Kostnaden för lagfarten kallas stämpelskatt och den uppgår till 1,5 % av köpeskillingen. Om du ska ta lån med fastigheten som säkerhet ska stämpelskatt på 2% betalas även för de nya pantbrev du tar ut. Dessutom tillkommer en expeditionsavgift till lantmäteriet på 825 kr och en till banken på 375 kr.

Stämpelskatt utgår även för tomträtter.

I och med att du beviljas lagfart blir markköpet offentligt och pantbrev kan inskrivas. Du får då ett sk. fastighetsbevis  (tidigare kallat gravationsbevis) som är ett officiellt dokument som sedan utfärdas på det totala belopp som intecknats i fastigheten. 

Läs mer

Checklista inför tomtköpet
Kontraktskrivning