Fukt, Bygga nytt hus

Djupare inläckage i träregelväggar än väntat

Färsk rapport visar att slagregn är mer förrädiska än vad man först trott, de tränger in djupt i fasaden och dagens huskonstruktioner medför därför vissa risker.

En ny granskning som Villaägarnas riksförbund beställt visar att fukt tränger djupare in i fasaden än vad man tidigare trott. Det handlar framför allt om fukt från slagregn som tar sig in och vidare förbi både luftspalt och vindskydd. Det handlar inte bara om inläckage vid exempelvis fönster och dörrar, utan även igenom sprickor i själva fasaden trots att det saknas genomföringar. Förr var detta inte ett problem, men idag kan det vara det för många småhusägare.

- När ytterväggarna är tunna, så som de tidigare var, kunde värme lättare ta sig ut inifrån huset och hjälpa till att torka ut den fukt som hade trängt in. Då blev det inte heller några fuktskador och det är väl därför som man inte tidigare har uppmärksammat att fukten tränger längre in i fasaderna. Men på senare år har det blivit allt mer populärt med mycket välisolerade fasader som på nollenergihus. Sådana fasader får inte alls samma hjälp att torka ut som de med tunnare isolering. Risken för fukt- och mögelskador ökar därför, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert hos Villaägarna.

Tester från SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, uppges ha kommit fram till liknande resultat vid flera olika väggkonstruktioner.

Förbundet går nu ut och varnar för riskerna med nollenergihus i kombination med byggfusk. Det kan tyckas som en självklar varning, men utifrån den nya granskningen vill de trycka på riskerna med den här hustypen och behovet av kvalificerade och erfarna entreprenörer under sådana byggen. De kallar nollenergihus för "precisionsbyggen med mycket små marginaler för byggfel".

I rapporten framgår följande fyra tips:

Det går att bygga fuktsäkra träregelväggar under förutsättning att en rad åtgärder vidtas för att säkerställa att vatten inte tränger in i konstruktionen samt att det vatten som tränger in ges möjlighet att torka ut. Detta görs främst genom att tillse så att huset:

  1. Har en väl ventilerad, dränerad och kapillärbrytande samt tryckutjämnande luftspalt med vertikalt stående läkt och som är öppen i botten och toppen. Inträngande vatten ska också kunna ledas ut ur luftspalten bort från huset och fukt skall inte kunna ventileras in i andra byggnadsdelar.

  2. Har diffusionsöppna isolermaterial, främst i de yttre delarna av väggarna. I de yttre delarna av konstruktionen bör också fukttåliga diffusionsöppna isolermaterial användas.

  3. Inte har fuktkänsliga skivmaterial långt ut i konstruktionen, framförallt inte vindstabiliserande gips- eller magnesiumoxidskivor.

  4. Byggs under tält eller annat väderskydd. Vid uppförande av prefabricerade hus ska detta ske under uppehållsväder utan risk för regn fram till dess att underlagstaket eller motsvarande är lagt.