El & Teknik

IP-Only: "Betala för att häva försenad fiber"

Fiberföretaget IP-Only hävdade att fiberförseningen berodde på omständigheter de inte kunde råda över, därför fick kunden annuleringsavgift - men ARN säger emot.

En fiberkabel.

En fiberkabel. Foto: Andreas La Motte

Två husägare har gått till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) efter att de bägge blivit uppmanade att betala 6 900 kronor vardera på grund av att de ångrat sitt köp av varsin fiberinstallation. Bägge menar på att kostnaden är orimlig då fibern skulle ha varit installerad inom två år från det att avtalet ingicks, men att så inte skett.

Det ansvariga fiberföretaget IP-Only säger att förseningen beror på saker de inte kunnat råda över, och att de därför har rätt att kräva 6 900 kronor för hävt avtal.

- I förevarande fall har leveransen av fiberanslutningen försenats med anledning av omständigheter utanför IP-Onlys kontroll, vilket innebär att leveranstiden har förlängts. Anmälaren har således inte rätt att frånträda sin beställning utan att erlägga avtalad annulleringsersättning om 6 900 kr, skriver de i sitt svar till ARN.

Men ARN går på husägarnas linje. De menar på att IP-Only inte specificerat vad som skett som gjort att förseningen inträffat, och att de därmed inte presenterat några bevis för sin sak. Således blir beslutet att husägarna ska slippa att betala annuleringsersättning.

- Nämnden konstaterar att IP-Only inte har redogjort för vilka omständigheter som har hindrat företaget från att fullgöra sin del av avtalet. IP-Only har inte heller bevisat att företaget utfört något arbete som berättigar det till den avtalade avbeställningsavgiften på 6 900 kr eller att företaget lidit någon övrig förlust genom att NN avbeställt fiberdragningen. Nämnden anser därför att NN har rätt att frånträda avtalet utan kostnad.

Detsamma gäller den andra husägaren som sökt sig till ARN för samma situation.