Byggnadsvård, Renovera, Tak

Eternit - byta ut eller bevara

Har du eternit på huset? Lugn, för det är inte farligt när det sitter där. Dessutom åldras det vackert och börjar få ett kulturhistoriskt värde. Vill du ändå bli av med eterniten, berättar vi här om hur du ska gå tillväga.

Hus med eternittak.

Hus med eternittak. Foto: Marlén Eskilsson

Asbestcementskivan eternit har använts som byggmaterial i mer än 100 år. Namnet eternit kommer från engelskans eternity, evighet. Det blev ett uppskattat material för att det var starkt och tålde höga temperaturer - borde kunna hålla i evighet. Efter andra världskriget tog användningen ordentlig fart. Eternit användes ofta som tak- och fasadbeläggning.

Men i mitten av 1970-talet kom det första asbestlarmet. Flera personer som hade arbetat i eternitfabriken fick lungcancer och andningsbesvär. Det blev många dödsfall. Inom ett par år hade asbestsorten som ingått i eternit förbjudits och 1977 upphörde tillverkningen av eternit.

Många som har eller är spekulanter på hus med eternit blir oroliga. Hur farligt är eternit egentligen när det sitter på huset och vad ska man göra? Byta ut det så fort man kan? Hur ska man i så fall gå tillväga?

Eternit har kulturhistoriskt värde

Faktum är att allt fler eternittak försvinner och snart är det inte många kvar. Därför har eterniten fått ett kulturhistoriskt värde. Frågar du en byggnadsantikvarie, kommer hon eller han att säga att du inte ska byta ut eternittaket, så länge taktäckningen fungerar. Eterniten är eldbeständig och åldras vackert.

Du kan också byta ut enstaka plattor som blivit dåliga och ersätta med fibercementplattor som saknar asbest. De har samma utseende som de gamla eternitplattorna. Det finns material att laga eternit med och speciell färg som det går bra att måla med. Vill du bevara dina eternitplattor, fråga i byggvaruhandeln eller färgfackhandel efter lämpliga produkter. Det du inte ska göra är att högtryckstvätta eternit eller skada en platta så att det dammar. Det är då det hälsovådliga asbestdammet frigörs.

Asbesttillstånd för att hantera eternit

Det är när någon utsätts för asbestdammet upprepade gånger under lång tid som den verkliga hälsofaran finns. Vi pratade med Hans Barkenfelt vid Arbetsmiljöinspektionen i Malmö, för att få reda på mer om reglerna kring eternithantering.

– Arbetarskyddstyrelsen har reglerat en anställds hantering av asbest i föreskriften ”Asbestkungörelsen”, berättar Hans. Den som är anställd får bara göra smärre insatser, under en arbetstimma, som involverar hantering av asbest. Då hinner man t ex borra ett enstaka hål i en eternitplatta. För att göra arbete utöver det, måste hantverkaren ha ett speciellt asbesttillstånd. Det får han när han gått en utbildning där han informerats om skyddsutrustning och tillvägagångssätt vid hantering av asbest. Ska du anlita en hantverkare för att ta bort eternit, ska du se till att han har det här asbesttillståndet.

Olika metoder för att ta hand om eternit

Hans berättar vidare att det finns olika sätt att gå tillväga för den som inte längre vill ha eternit på huset. Ett sätt som är vanligt är att man kapslar in det och t ex lägger en ny taktäckning ovanpå det gamla eternittaket. Det går i många fall bra att lägga tegel- eller betongpannor ovanpå. Du kan också välja att ta bort eterniten för att lägga på annan tak- eller fasadbeläggning.

Ska du själv göra jobbet, finns inga speciella regler när du ska plocka ner skivorna, annat än att du inte ska skapa olägenhet för omgivningen. Se till att det inte ryker av asbestdamm. Ha på dig ett andningsskydd för säkerhets skull. Hantera sedan skivorna så varsamt som möjligt, så att skivorna inte går sönder och det farliga dammet frigörs. Det vill du varken utsätta dig själv eller grannarna för.

Deponera eternit

Till sist måste du också göra dig av med eternitskivorna om du har tagit bort dem. Kostnaden för att deponera eternit är 1063 kr inkl moms per ton (Sysav Malmö 2020-03-02), ungefär densamma som för blandat byggavfall. Tidigare har det varit väsentligt dyrare att deponera eternit.

Läs mer

Material till taket
Byta tak och bygga takkupor