Bild på ett bostadsområde med texten 'EN RIKTIG BOSTADSPOLITIK' överlagrad i rosa och rött.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Regeringens har orsakat en omfattande förödelse av den svenska bostadspolitiken


Regeringens misslyckade migrationspolitik är den främsta faktorn till Sveriges bostadsbrist och framväxande av allt fler otrygga bostadsområden. Trångboddheten och segregationen breder ut sig och bostadsbristen drabbar främst nybildade familjer, studenter och unga som söker sin första bostad. Samtidigt har det blivit svårare att finansiera sitt boende genom nyproduktionens höga hyror och marknadens prisutveckling föranledd av bostadsbristen.


Säkra och trygga bostadsområden

Antalet utsatta områden i Sverige har ökat kraftigt över tid. Områdena karaktäriseras av hög andel med utländsk bakgrund, utbredd arbetslöshet, öppen narkotikaförsäljning, gängkriminalitet, en rädsla att anmäla och vittna vid brottslighet samt religiös extremism. Områdena finns i hela Sverige och kan inte hänvisas till att vara ett storstadsproblem. EBO-lagen har skapat trångboddhet, omfattande svartkontrakt och ökat slitage i lägenheterna. Utformning av miljonprogramsområdena gör det svårt för blåljuspersonal att närvara tryggt då reträttvägar lätt blockeras, stenkastning sker från viadukter och attacker genomförs.

För att åter skapa trygga bostadsområden behövs utöver åtstramningar i migrationspolitiken, återvandring samt ökade resurser till polisen. På det bostadspolitiska området behövs en nationell handlingsplan för trygga bostadsområden. Stadsplanering redan i byggfasen ska ske med utgångspunkt att skapa trygga bostadsområden, etablerade modeller i andra länder finns att lära utav. En systematiserad (BID-samverkan) samverkan mellan myndigheter, fastighetsägare och civilsamhälle ska utformas. Idag agerar många fastighetsägare i likhet med modellen där stora insatser görs med trygghetsvärdar, kameraövervakning, säkerhetsdörrar och åtgärder mot svartkontrakt samt trångboddhet. Detta ska uppmuntras och ske tillsammans med områdesplanering genom ekonomiskt anslag från staten. Vidare ska kriminella som begår brott i eller i närheten av sin bostad eller hyreslokal vräkas. Lagstiftat stöd för kontraktskrivet antal boende i lägenheten ska stärka arbetet mot trångboddhet och hyresvärdar tillsammans med myndigheter ska ha kontrollerande verktyg mot svart uthyrning.


Nystart behövs inom bostadspolitiken

Många kommuner anger, som en av de främsta orsakerna till uteblivet bostadsbyggande, svårighet för privatpersoner att få lån. Därför ska det införas ett bolån för förstagångsköpare för att minska tröskeln in på den ägda bostadsmarknaden. Ett förmånligt bosparande ska införas för att ytterligare stärka förutsättningarna för unga. Det andra amorteringskravet ska slopas, vilket idag fram för allt slår mot unga och de som många gånger har en stabil ekonomi men som stoppas av det förstärkta amorteringskravet. Andra vägar in på bostadsmarknaden är ägarmodellen genom hyrköp. Här ska enhetliga regler och finansieringsmodeller för hyrköp av bostäder samt möjliggörande av fler ägarlägenheter skapas. Även studentbostäder och äldrebostäder behöver planeras på bättre sätt och där högre krav ska ställas på lärosätena. Hyresrätten är uppskattad av många och ger alla en väg in på bostadsmarknaden. Den möjliggör även för arbetstagare att snabbt kunna tacka ja till ett jobb i en annan stad. För att ge alla en möjlighet till bostad behöver den övre gränsen för bostadsbidraget höjas.


Åtgärder för ökat byggande

Bostadsbyggande i hela landet behöver underlättas genom att reformera strandskyddet, anpassa skyddet i riksintresseområden samt minska sådana områden till antal och geografisk omfattning. Detta är viktigt för hela landsbygden, inte minst i områden där expansion sker med utökad företagsverksamhet vilket ger upphov till arbetstillfällen och bostadsbehov. Byggregler behöver förenklas och byggprocesser snabbas på. Konkurrensskapande åtgärder som ett mindre antal bostäder vid upphandling, avskaffande av olika krav på byggnationer mellan kommuner och stärkt byggkredit gör att fler mindre byggbolag kan vara med och konkurrera. Standardiseringar inom byggande och gemensamma byggregler i Norden skulle ge goda förutsättningar för minskade produktionskostnader.


Bostadsmiljön

Stadsplanering ska ske utifrån önskemål, efterfrågan och behov av olika typer av boenden, det gäller inte minst småhus. Boendemiljön är viktig i samhället. Estetiskt vackra bostäder och bostadsområden ska lyftas på agendan där det allt för länge satts åt sidan för att snabbt pressa fram nya bostäder. Vi ska möjliggöra nya bostadshus i traditionell stil, vilka upplevs estetiskt tilltalande för medborgarna. Detta ökar trivseln, välmående och känslan av tillhörighet. Vi vill värna äldre arkitektur och homogena områden, bostadsområden ska inte byggas sönder eller splittras.


Våra senaste kommittémotioner (partiets politik) om bostad:

Ansvarsfull bostadspolitik
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...varsfull-bostadspolitik_H9022587#_Toc82622923

Långsiktigt planerande och byggande
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen.../langsiktigt-planerande-och-byggande_H9022537

Ansvarsfull hyres och bostadsrätt
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...n/ansvarsfull-hyres--och-bostadsratt_H9022558

Sverigedemokratisk fastighetsrätt
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...on/sverigedemokratisk-fastighetsratt_H9022536
 
  • Gilla
and.wei och 3 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.