Bostadsbristen har utvecklats till en riktig bostadskris som drabbar kommuner i hela landet. Sverige behöver en ambitiös bostadspolitik som ökar byggandet av nya bostäder.
Miljöpartiet vill
• sänka skatten på studentbostäder kraftigt
• göra det enklare att bygga för små och medelstora byggföretag, så att konkurrensen på byggmarknaden stärks
• storsatsa på kollektivtrafik så att fler områden blir attraktiva att bygga, bo och arbeta i
• rusta upp miljonprogrammets bostäder

Bostadskrisen har många ansikten. 25-åringen som inte kan flytta hemifrån och påbörja sitt självständiga liv. Familjen som måste trängas i en alltför liten lägenhet. Ingenjören som tvingas tacka nej till ett jobb på annan ort. Studenten som tältar utanför högskolan. Personen i hemlöshet som bor på härbärge.

Bostadskrisen är ett allvarligt samhällsproblem som måste tas på allvar i större utsträckning än vad som gjorts hittills. För att öka byggtakten krävs ett helhetsgrepp som ser till planeringen av hela staden. Till exempel kan utbyggnad och förstärkning av kollektivtrafiken göra det mer attraktivt att bygga i många områden.

Parkeringsplatser innebär en stor merkostnad och tar upp stor yta när nya bostäder byggs. En utbyggd kollektivtrafik i kombinationer med fler cykelparkeringar och bilpooler gör att parkeringsplatserna kan minska.

Stärkt konkurrens på byggmarknaden är avgörande. Den bristande konkurrensen i dag är en viktig orsak till varför det är så dyrt att bygga. Kommunerna bör därför planera och tilldela mark på ett sätt som främjar konkurrens och skapar bättre förutsättningar för små och medelstora byggföretag.


Miljöpartiets politik för småhus.

1.
För oss är det viktigt att den som äger en egen friliggande bostad på en tomt oavsett tomtens storlek har rimliga möjligheter att skydda de värden som var grunden till att fastigheten valdes när den inköptes. Var det utsikten, skuggan från de egna träden, insynsskydd eller var det enbart bostadens inre värden? Miljöpartiet är därför starkt kritiskt till att regeringen nu gjort den enskilda fastighetsägaren tämligen rättslös om en granne väljer att bygga till sitt hus inom de ramar som Attefall genom ny lagstiftning gjort bygglovsbefriade eller om en granne väljer att bygga ett bygglovsbefriat Attefallhus med fyra meters nockhöjd. Vi värnar den enskildes rätt och strävar därför efter regler som gör att de som utsätts för konsekvenserna av ny exploatering har rimliga skyddsregler.

Anmälningsplikten ger inte grannarna någon verklig möjlighet att försvara en utsikt, förhindra en oönskad skuggning ja inte ens den nya insyn över tomten som exempelvis en fönsterkupa kan innebära har man någon möjlighet att ifrågasätta. Vi ser därför ett behov av att återge den enskilde fasastighetsägaren juridisk rätt att samråda och påverka genom att de åtgärder som allianspartierna bygglovsbefriat åter blir bygglovspliktiga.

2.
Återkommande exempel på byggfusk där fastighetsägaren lämnas tämligen rättslös gör att miljöpartiet vill stärka regelverken kring bostadsbyggandet. Vi vill att det utreds hur en kvalitetsgaranti, kanske knuten till någon form av legitimation, och/eller eventuellt kopplat till någon form av försäkring skulle kunna utformas så att den verkligen får betydelse för den som köper eller bygger ett småhus. Den gamla byggfelsförsäkringen var tämligen meningslös så vi vill inte återinföra den modellen utan söker efter en lösning som innebär att byggarna verkligen väljer att bygga väl fungerande och sunda bostäder. Målet är att få bukt på undermåligt byggande. Det är allt för stora värden som står på spel och de drabbade familjerna kan idag i värsta fall få sin ekonomi förstörd resten av livet när det går fel.

3.
Miljöpartiet vill inte avskaffa ROT som våra politiska motståndare ibland påstår. Vi vill utveckla och förändra systemet så att det riktas mer mot åtgärder som innebär någon form av samhällsnytta. Det kan exempelvis innebära att avdragsrätten inskränks till att i huvudsak gälla åtgärder som har miljö, energi eller klimatnytta för fastigheten. Eftersom vi samtidigt öppnar upp för motsvarande förmåner för hyresrätter i flerfamiljshus och en del verksamhetsbyggnader som exempelvis skolor så innebär reformen betydande sysselsättningsökningar men med ett mer hållbarhetsinriktat fokus än idag.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.