Ekonomi

ARN: Felaktigt utförd fasadreparation måste åtgärdas

En husägare begär pengar för åtgärd av en fasadreparation, och får av ARN veta att företaget ifråga istället bör åtgärda de fel som uppstått.

En tegelfasad, dock inte den i artikeln, som ska lagas.

En tegelfasad, dock inte den i artikeln, som ska lagas. Foto: oooo_quattro.

En husägare i Borås har länge haft problem med sin fasad efter att hon bett en byggfirma reparera den. Företaget kom dit och genomförde åtgärder på fasaden, men dessa blev inte fackmässigt utförda. Därefter har företaget och husägaren tvistat om huruvida företaget ifråga uppfyllt sina åtaganden.

Husägaren har slutligen kontaktat Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få hjälp. Hon begär där 117 900 kronor för att kunna anlita ett annat företag som åtgärdar felen.

- Hon beställde entreprenadarbete på sin tegelfasad innefattande bl.a. urfräsning, omfogning och rengöring efter behov för 95 000 kronor före ROT-avdrag. Entreprenaden är inte färdigställd. Företagets arbete var undermåligt. Fogningsarbetet inte är fackmässigt utfört, eftersom fogen inte är till fullo fylld och släpper in vatten. Föreskrifter i HusAMA har inte följts. Entreprenaden har besiktigats av en besiktningsman från konsultföretaget STIBA AB i Borås som underkände entreprenaden. Entreprenaden måste därför göras om i sin helhet. Företaget har beretts möjlighet att avhjälpa bristerna på entreprenaden men har valt att inte göra det, skriver ARN i sin sammanfattning av husägarens anmälan.

Företaget har skickat in ett svar på anmälan. De skriver att de anser att de gjort rätt för sig - i alla fall så gott de kunnat:

- Borås Murningsarbeten AB motsätter sig kravet. Företaget har rättat till de fel som uppstod vid entreprenaden. Därefter ser väggen felfri ut. Den behöver inte fogas om i sin helhet, vilket har intygats av en expert från Weber. Företaget har erbjudit sig att utföra åtgärder, men det har förkastats av anmälaren.

Men ARN håller inte med.

- Av besiktningsprotokollet framgår att det även efter företagets försök att avhjälpa felen förekommer ojämnheter/otätheter i fogar, springor mellan fogar och underkanter på tegelstenar samt grov yta på en stor del av fogytan. Nämnden anser att NN därigenom har bevisat att tjänsten är felaktig. Borås Murningsarbeten AB ska rekommenderas att avhjälpa felen, skriver nämnden.