Badrum

Dyrare vatten- och avloppsavgifter att vänta

Klimatförändringar och gamla system sätter stor press på VA-näten och våra dricksvattentäkter.

VA-avgifterna kan behöva höjas med 100 procent.

VA-avgifterna kan behöva höjas med 100 procent.

Den nära framtiden väntas föra med sig högre vatten- och avloppsavgifter, på vissa håll i landet har den här utvecklingen redan börjat. Motiveringen är att man måste kunna skydda dricksvattentäkterna och att det inte går med dagens avgifter. 

– Ja så är det. Fortsätter vi i den här takten så byter vi ut alla rör på 250 år. Och så länge håller ju inte rören. Vi siktar på att de ska hålla mellan 100 och 150 år. Så vi skulle behöva fördubbla den takten ungefär. På 20 års sikt kommer vi behöva betala mellan 50 och 100 procent mer för att ha friskt dricksvatten och rena sjöar och hav i Sverige, säger Anna Linusson, vd för Svenskt Vatten.

Såväl branschföreträdare som utredare på Havs- och Vattenmyndigheten backar upp det här. Samtliga menar att det krävs en utbyggnad av VA-näten och bättre underhåll av de ledningar som redan finns. Men för att detta ska kunna finansieras krävs höjda VA-avgifter.

En utredning från tidigare i år visar att 31 procent av Sveriges vattentäkter saknar tillräckligt skydd. Skyddet är av största vikt för att vi ska kunna få rent vatten. Samtidigt ökar hoten mot vattentäkterna och systemen. Exempelvis är det förändrade klimatet, med översvämningar som följd, ett stort problem. 

- Vi kanske måste bygga om dricksvattenverk och avloppsreningsverk för att skydda dem mot översvämningar, säger Anna Linusson.

Källa: Sr.se