Energi, Värme

Fakta om småskalig vindkraft

Fakta om småskalig vindkraft

Foto: Wikipedia

Olika typer av småskalig vindkraft

Med småskalig vindkraft avses alla vindkraftverk med en märkeffekt upp till 100 kW.   

För fritidshus och villahushåll väljer man ofta ett ”miniverk”, vilket brukar ha en effekt från 500 W upp till 3 kW. Det behövs inget bygglov om miniverkets totalhöjd är max 20 meter och rotordiametern (avståndet mellan vingspetsarna) är högst 3 meter.

För gårdar och lantbruk med större energibehov väljer man ofta ett ”gårdsverk”, kring 10-50 kW. Ett gårdsverk kräver bygglov och brukar ha en totalhöjd kring 20-50 meter och en rotordiameter på över tre meter.

Vindkraftverkets elproduktion

Hur mycket el vindkraftverket levererar beror på framför allt på vindförutsättningarna, men också hur aggregatet är konstruerat. Man brukar räkna med att ett konventionellt, horisontalaxlat miniverk på 1 kW ger cirka 1000 kWh/år vid en medelvind på 5 m/s.

Användning av vindkraftverk

Ett litet vindkraftverk kan användas för att komplettera elbehovet i ett hus som är anslutet till elnätet. För nätdrift krävs en växelriktare som matar ut elen på nätet, samt en mätare som visar produktion och förbrukning. Denna lösning kräver ett avtal med ditt elnätsbolag som tillhandahåller mätaren. Ett annat alternativ är att utnyttja vindkraftverket för ett hus som saknar anslutning till elnätet, så kallat ö-drift. I detta fall lagras elen i ett batteripaket, som tillsammans med en regulator kan förse huset med ström.

Priser på små vindkraftverk

Kostnaden för att investera i ett mindre vindkraftverk är relativt hög, främst beroende på att det inte finns någon serieproduktion på marknaden. Ett mindre vindkraftverk på 1 kW som ansluts till elnätet kan kosta omkring 30 000 kr, inklusive mast och växelriktare. Priset är ungefär detsamma om vindkraftverket används för ö-drift med batterilagring. När du jämför priser hos leverantörer bör du kontrollera vilka komponenter som ingår och vad installationen kostar, då detta kan variera mycket beroende på hur vindkraftverket är konstruerat.

Marknaden för småskalig vindkraft

Låg efterfrågan, höga priser och bristfällig kvalitet har gjort att utbudet av små vindkraftverk är litet. Enligt den senaste marknadsöversikten 2013, som sammanställts av Svensk Vindkraftförening, finns det numera bara en handfull leverantörer i landet. Föreningen påpekar dock att det förekommer flera leverantörer som inte deltagit i undersökningen.

Tänk på det här när du vill investera i eget vindkraftverk

  1. Undersök vindläget. Med hjälp av vindkartor kan du bilda dig en ungefärlig uppfattning om vindförhållandena där du bor. Vindkartor finns tillgängliga via Vindbrukskollen (www.vindlov.se). Tänk dock på att kartorna oftast baseras på mätningar på högre höjder än vad små vindkraftverk brukar nå upp till. 
  2. Kontrollera omgivningen. Även på en blåsig plats kan det finnas hinder i terrängen som skapar turbulens och försämrar kraftverkets funktion och kapacitet. Placeringen bör generellt göras så att inga hinder är högre än vindkraftverket inom en radie på ca 150 meter.
  3. Sikta högt. Ju högre vindkraftverket är desto bättre blir förutsättningarna för en bra produktion. Investerar du i ett miniverk bör du försöka nå upp till maxgränsen för bygglov, 20 meter.
  4. Fråga efter referenser. Har leverantören gjort några tidigare installationer? Hur har verken fungerat och vilken årsproduktion har de haft i verkligheten? Har du möjlighet så besök något driftsatt verk och bilda dig en egen uppfattning om verkets funktion.
  5. Kontrollera ljudnivån. Även små vindkraftverk avger buller, vilket kan vara störande både för dig och grannarna. Det bästa sättet att ta reda på ljudnivån är att lyssna på en referens- eller demoanläggning som är i drift.
  6. Kontrollera märkningen. Alla vindkraftverk som säljs i Sverige ska vara CE-märkta och levereras med tillhörande dokumentation och bruksanvisning. Om leverantören har angett att vindkraftverket har en uppmätt effektkurva, uppmätt ljud, är certifierat eller liknande bör leverantören kunna visa upp dokumentation som styrker det.
  7. Fråga om support och service. Se till att den leverantör du väljer kan ställa upp med service och reservdelar under verkets hela livslängd.