Ökat intresse för att bygga småhus

Många vill bygga hus i år, men byggprognosen är oförändrad på grund av omvärldsläget och bristen på tomtmark.

Orderingång antal småhus av trä (styckebyggda och gruppbyggda).

Orderingång antal småhus av trä (styckebyggda och gruppbyggda). Grafik: TMF

Det är just nu ett starkt intresse för att bygga hus, detta skriver branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF) som löpande analyserar data och prognosticerar småhusbyggande i Sverige. Trots detta förändrar de inte sin prognos för hur många hus som kommer att påbörjas i år. Detta beror på ett flertal faktorer.

- Frånvaron av småhustomter i den kommunala planeringen utgör fortsatt det största hindret för ett ökat småhusbyggande enligt tillfrågade företag, tätt följt av kreditrestriktioner, men på delad andraplats - som orsak till den återhållsamma prognosen – kommer det osäkra omvärldsläget i Ukraina och Europa, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF. 

Man slår fast att orderingången ökat med 27 procent under fjolåret. Styckebyggda småhus ökade med 35 procent medan gruppbyggda småhus ökade 11 procent. Det är en kraftig ökning. Men prognosen på 13 000 påbörjade småhus ligger kvar, den är således på samma nivå som i höstas.

- Vilka exakta följdeffekter kriget i Ukraina kommer medföra för byggbranschen är svårt att säga, men redan innan drogs man med ett antal problem som stavas pandemi, halvledarbrist, Panama-kanal, handelsembargo och nu ett krig i Europa - inget som på något sätt är bra för någon eller något. En av få positiva nyheter gällande bostadsbyggandet på senare tid är att småhusområden, s k trädgårdsstäder, visat sig vara minst lika hållbara att bygga som höghusbebyggelse, säger Gustaf Edgren.

Nästa prognos publiceras i september.