Hej,

vi har ett startbesked daterat under sommaren 2020 för an anmälningspliktig åtgärd gällande ingrepp i bärande konstruktion. Ärendet gäller avlastning av bärande vägg. Startbeskedet är ikraft i två år och vi påbörjade projektet under 2022 (rev ytmaterialet som gips och spån från den bärande väggen). Efter detta pausades hela projektet eftersom vi bestämde oss för att göra en större renovering av huset, Därmed återupptogs detta och själva avlastningen av den bärande väggen skedde under sommaren 2023.

Såsom jag tolkar lagen nedan finns det för anmälningspliktiga åtgärder ingen tidsfrist för slutförande, det enda som regleras är att projektet skall starta inom två år från startbesked. Detta är alltså uppfyllt, iaf som jag tolkar det, eftersom vi började rivningen av ytmaterialet i väggen, men nu då jag ska ansöka om slutbesked undrar jag om man stöter på problem med kommunen.

Hittar inget då jag försöker googla detta, någon som vågar sig på en gissning eller har erfarenhet?Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 25 §
25 §

Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.
Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Om arbetena då har påbörjats men inte avslutats och ett nytt tekniskt samråd behövs, ska byggnadsnämnden kalla till ett nytt sammanträde för tekniskt samråd. Om det finns förutsättningar för slutsamråd enligt 30 § får byggnadsnämnden i stället kalla till slutsamråd.
Det som sägs om slutsamråd i andra stycket gäller även när startbesked enligt första stycket upphör att gälla
 
Ingen med input? :)
 
Osannolikt att de skulle reagera, och kan inte heller komma på något de skulle kunna göra om de anser att du gjort något fel.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.