Få hushåll lånar stora summor

En färsk undersökning från SBAB tonar ner riskerna med svenskarnas bolånesituation.

Huspriserna har ökat markant sista åren, men en klar majoritet av de som äger sin bostad har inte lån större än 2 miljoner kronor. Detta visar en undersökning som SBAB Bank låtit genomföra med hjälp av analysföretaget Kantar Sifo.

De stigande priserna har dock påverkat så till vida att många som är nya på bolånemarknaden har stora bolån.

- Många nya hushåll på bostadsmarknaden har de senaste åren tagit på sig stora lån, även i förhållande till inkomsten. Vi ser också att andelarna som har stora bolån i stocken av bostadsägare gått upp något sedan vår förra undersökning 2019. Den generella bilden är dock att det är relativt få bostadsägare som har mycket stora lån i stocken av bostäder. Det är en viktig nyanserande slutsats i den svenska debatten om de makroekonomiska riskerna med hushållens bolåneskulder, säger Robert Boije, chefekonom hos SBAB.

Undersökningen visar att 71 procent har bolån som understiger 2 miljoner kronor, 31 procent har lägre än 1 miljon kronor.

De tillfrågade har även fått svara på huruvida de använt sitt bolån för att låna till annat de senaste fem åren. Endast 16 procent anger att de belånat bostaden för övrig konsumtion. Analysen är att de som gjort så främst använt pengarna till att finansiera bilköp.

SBAB:s expert menar på att resultatet från undersökningen visar att riskerna med bolån i Sverige är lägre än den bild som förmedlas från myndigheterna.

- Den senaste forskningen visar att de länder som fått problem med stora bolån har fått det för att bostäderna i hög grad belånats för annat än boendekonsumtion, till exempel för köp av bilar och båtar, som samtidigt resulterat i ett lågt hushållssparande. I vår undersökning svarar endast 16 procent av bostadsägarna att de belånat bostaden någon gång under de senaste fem åren för sådan konsumtion. Det i kombination med officiella data som visar på ett mycket högt hushållssparande i Sverige och våra resultat, som visar att de med störst bolån också har högst sparande, pekar sammantaget mot att riskerna med bolånen i Sverige inte är så stora som den bild Riksbanken och Finansinspektionen har förmedlat, säger Robert Boije.