Hustillverkare och husbyggare i konflikt om mjukfog

Fula fogar i badrummet har tagit en husbyggare och en hustillverkare till ARN.

En husägare i Trelleborg byggde ett Smålandsvillanhus 2019 som fick en del anmärkningar i besiktningsprotokollet. Det mesta åtgärdades av hustillverkaren - som då var Smålandsvillan men numera heter Husproduktion i Vrigstad AB. Dock körde man fast när det kom till badrum och toalett.

Husägaren menar på att fogen överlag är ojämn, och att klinkerplattorna kapats för tidigt vilket gjort att man fått en väldigt bred fog vid tröskeln. Som stöd för detta har hen ett besiktningsprotokoll.

Hustillverkaren anser dock att fogen inte alls är ojämn. De har erbjudit sig att åtgärda mjukfogen vid tröskeln på WC men inte den generella fogen i badrummet. Istället säger man att det saknas bevis för den ojämna fogen.

- Bolaget har bett besiktningsmannen att precisera var fogbredden varierar och fått till svar att han gjort en tolkning av helhetsintrycket men att en annan besiktningsman skulle kunna ha gjort en annan tolkning. Denna punkt utgör därmed inte något fel, skriver Smålandsvillan.

Eftersom parterna inte lyckats komma överens har husägaren gått till Allmänna Reklamationsnämnden. Där får hen stöd för sina krav.

- Av besiktningsprotokollen från överbesiktningen och efterbesiktningen framgår att besiktningsmannen bedömt att det finns fel i entreprenaden som bolaget ansvarar för eftersom fogbredden i badrum och WC varierar och mjukfogen vid tröskeln i WC är för bred. Besiktningsmannens noteringar får stöd av övrig utredning i ärendet. Nämnden anser därmed att de båda besiktningspunkterna utgör fel i entreprenaden, skriver nämnden i sitt utlåtande.

De rekommenderar hustillverkaren att betala cirka 32 000 kronor till husägaren, så att denna kan få felen åtgärdade av en annan entreprenör. Detta eftersom de själva varit på plats vid tre tillfällen men inte lyckats att lösa felen. 

- Nämnden konstaterar att felen fortfarande inte är åtgärdade trots att det gått över ett år sedan de konstaterades och reklamerades samt att bolaget redan gjort tre försök att åtgärda dem. Mot denna bakgrund har bolaget försuttit sin chans att på egen hand avhjälpa felen. Detta innebär att NN istället har rätt till ersättning för att anlita en annan aktör för avhjälpande.

De utgår sedan från en åberopad offert där det framgår att åtgärdskostnaden uppgår till 39 000 kronor. Eftersom Smålandsvillan redan krediterat ett belopp på 6 469 kronor drar nämnden av detta från offerten, och rekommenderar hustillverkaren att betala 32 531 kronor till husägaren.