http://www.regeringen.se/sb/d/14407/a/167459


Pressmeddelande
2 maj 2011
Socialdepartementet

I dag träder den nya plan- och bygglagen i kraft. Huvudsyftet med de nya reglerna är att förenkla planprocessen för att underlätta för ökat bostadsbyggande. Den nya lagen kommer bland annat att kräva att bygglovsärenden avgörs inom 10 veckor och att tydligare regler införs för när bygglov vinner laga kraft. Det införs också en ny instansordning för överklaganden av plan- och byggärenden.

- Den nya lagen blir viktig eftersom den stärker enskildas rättigheter i byggfrågor och gör planprocessen snabbare och enklare. Tidigare har planprocessen varit både oberäknelig och tagit alldeles för lång tid, vilket inte minst har stängt ute mindre byggfirmor som inte haft råd att vänta upp till flera år på beslut om de får bygga som de planerat. I och med den nya lagen ska det förhoppningsvis bli lättare att vara aktör i byggsektorn, både som företag och privatperson, säger civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

De nya reglerna innebär bland annat att medborgarna ska kunna ställa krav på att kommunen i förväg ska kunna redogöra för vilka villkor som kommer att ställas i ett bygglov. Man ska också kunna ställa krav på att få besked inom fyra månader om kommunen planerar att ta fram en detaljplan för ett område. För att underlätta för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska en bedömning av byggnadens tillgänglighet göras redan vid bygglovsprövning.

Reglerna om byggkontroll stärks genom att det tydliggörs vad en kontrollplan ska innehålla och vilka uppgifter och vilken kompetens en kontrollansvarig ska ha.

Planprocessen förenklas också genom att kravet på program före plan slopas och att utställning av detaljplan förenklas. Dagens system med tre sanktionsavgifter förenklas samtidigt som avgifterna görs enhetliga för hela landet.

Det införs också en ny instansordning för plan- och byggärenden. Den nya instansordningen innebär att de mål som i dag handläggs i miljödomstol, huvuddelen av de PBL-mål som handläggs i förvaltningsdomstol och hos regeringen samt huvuddelen av de mål som handläggs i fastighetsdomstol från och med idag istället ska handläggas av de nya mark- och miljödomstolarna. Detta förenklar hanteringen av ärendena och möjliggör en samordning och effektivisering av handläggningen och domstolsprövningen av ärendena.

- Vi har varit fokuserade på att den nya lagen ska genomföras på ett snabbt och bra sätt. Boverket har arbetat hårt med informationsinsatser och det har hållits kurser i hela landet. Plan- och byggfrågor kan vara väldigt detaljrika, men en effektiv och kompetent hantering av frågorna på kommun-, läns- och domstolsnivå är centralt för vår bygg- och bostadsmarknad. Den senaste tiden har vi sett ett ökat bostadsbyggande i Sverige och jag hoppas att den nya lagen kommer att ge den utvecklingen en ytterligare skjuts, säger Stefan Attefall.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.